Doorgaan naar hoofdinhoud

Betalingsvoorwaarden

Alles uitvouwen

Gaat in op 14 maart 2023 voor verkopers die deze Betalingsvoorwaarden accepteren tijdens een nieuwe verkopersinschrijving of anderszins op of na die datum; gaat in op 14 mei 2023 voor alle overige verkopers.

Informatie over herroepingsrecht voor consumenten in EU/VK

Recht op herroeping

Zonder opgave van redenen kunt u uw contractuele aanvaarding binnen 14 dagen middels een kennisgeving herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructies op een duurzame drager hebt ontvangen; daarbij geldt dat de overeenkomst al moet zijn gesloten en wij hebben voldaan aan onze wettelijke informatieplicht die voortvloeit uit artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2002/65/EG en artikel 52 van Richtlijn (EU) 2015/2366 en de implementatie daarvan in nationale wetgeving. De kennisgeving is geldig indien deze binnen de herroepingstermijn op een duurzame drager is gedaan (bijv. per brief, fax of e-mail). De kennisgeving van uw herroeping dient te worden geadresseerd aan:

eBay S.à r.l.

22-24 Boulevard Royal

L2449 Luxembourg

E-mail : paymentsinfoBENL@ebay.be

Gevolgen van herroeping

Bij een geldige herroeping geldt een retourverplichting voor beide partijen voor de ontvangen diensten. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor de waarde van de verleende diensten tot aan het moment van herroeping; daarbij geldt dat u over dit wettelijke gevolg moet zijn geïnformeerd voordat u uw contractuele aanvaarding hebt ingediend en uitdrukkelijk bent overeengekomen dat wij de dienstverlening voor afloop van de herroepingsperiode aanvangen. Indien er een verplichting tot vergoeding van de waarde bestaat, kan dit betekenen dat u over de periode tot aan de herroeping dient te voldoen aan uw contractuele betalingsverplichtingen. Uw recht op herroeping vervalt tussentijds indien de overeenkomst volledig door beide partijen is nagekomen, zulks op uw uitdrukkelijk verzoek, voordat u uw recht op herroeping hebt uitgeoefend. Aan restitutieverplichtingen dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Deze termijn vangt voor u aan bij verzending van de kennisgeving van uw herroeping en voor ons bij ontvangst daarvan.

Einde van de instructies voor herroeping.

Inleiding

Deze Betalingsvoorwaarden ('Betalingsvoorwaarden') bevatten de voorwaarden voor Betaaldiensten (zoals gedefinieerd in deel I, paragraaf 1 hieronder) die de betreffende betaalproviders van eBay (zie onderstaande tabel) aanbieden met betrekking tot uw gebruik van de eBay-diensten. Uw gebruik van de eBay-diensten blijft onderworpen aan de Gebruikersovereenkomst die op u van toepassing is. In deze Betalingsvoorwaarden hebben de niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter dezelfde betekenis zoals is uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst. De toepasselijke Gebruikersovereenkomst, gerelateerde eBay-beleidsregels en overige overeenkomsten tussen u en ons (zoals een betalingsovereenkomst) kunnen bepalingen voor het gebruik van de eBay-diensten zonder Betaaldiensten (zoals hieronder gedefinieerd) bevatten die in strijd zijn met deze Betalingsvoorwaarden. Met betrekking tot onze Betaaldiensten prevaleren deze Betalingsvoorwaarden altijd boven dergelijke conflicterende bepalingen. U verklaart dat u zich aan deze Betalingsvoorwaarden zult houden wanneer u zich toegang verschaft tot onze Betaaldiensten of hiervan gebruikmaakt.

Deze Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de transacties en de relatie tussen u en de hieronder genoemde betaaldienstverleners van eBay. Als u internationaal verkoopt, kunnen de Betaaldiensten aan u worden geleverd door een of meer van de eBay-betaaldienstverleners die hieronder in deel I, paragraaf 2, worden genoemd. Naast de Algemene betalingsvoorwaarden (deel I van deze Betalingsvoorwaarden) zijn er Aanvullende betalingsvoorwaarden van elke eBay-betaaldienstverlener van toepassing op de verstrekking van de door die onderneming geleverde Betaaldiensten. eBay Inc. en alle bedrijven waarover eBay Inc. alleen of gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft, worden aangeduid als onze 'Gelieerde ondernemingen'. De eBay-betaaldienstverleners zijn Gelieerde ondernemingen van eBay Inc.

eBay-betaaldienstverlener Contactgegevens

eBay Commerce Inc. ('eCI')
2065 Hamilton Avenue
San Jose, CA 95126

Deel II ('Aanvullende betalingsvoorwaarden voor diensten van eCI') van deze Betalingsvoorwaarden bevat een arbitrageovereenkomst die u behoudens de daarin vermelde uitzonderingen verplicht om uw vorderingen jegens ons of onze vertegenwoordigers te onderwerpen aan bindende en definitieve arbitrage, tenzij u bezwaar maakt tegen de arbitrageovereenkomst (zie deel II, paragraaf 4 ('Geschillen'), subparagraaf B ('Arbitrageovereenkomst')). Als u geen bezwaar maakt: (1) mag u alleen individueel vorderingen jegens ons of onze vertegenwoordigers instellen, dus niet als eiser of partij in een groepsvordering of representatieve actie of procedure, en (2) mag u alleen individueel een juridische procedure starten (met inbegrip van schadeloosstellingen, voorlopige voorzieningen en declaratoire uitspraken).

Engels: https://www.ebay.com/help/home

Chinees: https://www.ebay.com.hk/help/home

eBay S.à.r.l. ('eBay Sarl')
22-24, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
RCS-registratienummer: B164557
Btw-nummer: LU26188648

eBay Sarl heeft een vergunning als betalingsinstelling in Luxemburg en wordt gecontroleerd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), 283 route d'Arlon, 1150 Luxemburg (licentienummer 33/19). Voor details over de registratie van eBay Sarl verwijzen we u naar de website van de CSSF: http://www.cssf.lu/en/.

Duitsland: https://www.ebay.de/help/home

Frankrijk: https://www.ebay.fr/help/home

Italië: https://www.ebay.it/help/home

Spanje: https://www.ebay.es/help/home

Oostenrijk: https://www.ebay.at/help/home

Ierland: https://www.ebay.ie/help/home

Zwitserland: https://www.ebay.ch/help/home

België (Frans): https://www.befr.ebay.be/help/home

België (Nederlands): https://www.benl.ebay.be/help/home

Nederland: https://www.ebay.nl/help/home

Polen: https://www.ebay.pl/help/home

eBay Commerce Canada Ltd. ('ECCA')
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John NB E2L 2A9

Engels: https://www.ebay.ca/help/home

Frans: https://www.cafr.ebay.ca/help/home

eBay Commerce Australia Pty Ltd ('ECA')
Level 18
1 York Street
Sydney NSW 2000
Australië

ECA staat geregistreerd als aanbieder van overschrijvingsdiensten bij het Australian Transaction Reports and Analysis Centre ('AUSTRAC'), PO Box 5516, West Chatswood NSW 1515, en staat onder het toezicht van AUSTRAC. U kunt de registratie van ECA controleren door de website van AUSTRAC te bezoeken via de volgende link: https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam.

https://www.ebay.com.au/help/home

eBay Commerce UK Ltd ('ECUK')

1 More London Place,
Londen, SE1, 2AF, Verenigd Koninkrijk

ECUK is in het Verenigd Koninkrijk bevoegd als betalingsinstelling en valt onder de wettelijke bepalingen van de Financial Conduct Authority ('FCA'), met bedrijfsnummer 925354. U vindt de registratiegegevens van ECUK op de website van de FCA: https://register.fca.org.uk

https://www.ebay.co.uk/help/home

I. ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

Dit deel I van de Betalingsvoorwaarden is van toepassing op alle Betaaldiensten die eBay-betaaldienstverleners (in dit deel ook gezamenlijk 'wij/we' of 'ons/onze' genoemd) aan u verlenen.

1. Betalingen op eBay-diensten

U stemt ermee in dat de eBay-betaaldienstverleners namens u betalingen ontvangen en verrichten in verband met uw gebruik van de eBay-diensten en dat ze de vereffening van deze betalingen voor u beheren (hierna 'Betaaldiensten' genoemd).

Voor uw objecten kunnen kopers onder meer de volgende betalingsmethoden gebruiken, waarvan de beschikbaarheid kan variëren:

 • Bepaalde creditcards of bankpassen (VISA, MasterCard, American Express en Discover)
 • PayPal
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Automatische bankafschrijving
 • Later betalen-betalingsmethoden, in sommige gebieden ook bekend als betaling in termijnen, automatische bankafschrijving op factuur, betaling op factuur, of 'Koop nu, betaal later'.
 • eBay-kortingsbonnen, cadeaukaarten enz. (indien beschikbaar), of
 • Saldo in een stored value-account dat is uitgegeven onder de eBay-voorwaarden voor saldo's (momenteel alleen beschikbaar voor bepaalde verkopers die in de Verenigde Staten wonen of zijn gevestigd).

We kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betalingsmethoden beschikbaar zijn.

Het onderliggende contract voor de aankoop door de koper van objecten (waarnaar kan worden verwezen als goederen en/of services) van u wordt rechtstreeks tussen u en de koper gesloten.

Nadat een transactie via Betaaldiensten is uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging van deze betalingstransactie. We maken de ontvangen opbrengsten over naar uw Gekoppelde rekening (zie de definitie in deel I, paragraaf 4, 'Registratie van verkopers'). De status van uw transacties via Betaaldiensten, met inbegrip van uitbetalingen en andere betalingsgegevens, kunt u inzien op het tabblad Betalingen van de Verkopershub, dat beschikbaar is nadat u zich voor Betaaldiensten hebt geregistreerd. Als we per abuis een betaling aan u hebben verricht of als u een saldo hebt ontvangen waarop u op het moment van uitbetaling geen recht hebt, hebben we het recht om dit bedrag onmiddellijk bij u af te schrijven.

2. Internationale verkoop

Aangezien verschillende eBay-betaaldienstverleners Betaaldiensten aanbieden, ontvangt u mogelijk als volgt Betaaldiensten van meer dan één eBay-betaaldienstverlener:

 • Als u Betaaldiensten ontvangt van een eBay-betaaldienstverlener, is deze gemachtigd om verkooptransacties te verwerken en de vereffening van saldo in verband met uw verkopen te beheren.
 • Elke eBay-betaaldienstverlener wordt aangewezen om betalingen voor verkopen op een of meer eBay-websites te beheren in overeenstemming met de onderstaande tabel (de 'Verantwoordelijke betaaldienstverlener'). De Verantwoordelijke betaaldienstverlener voor een verkoop wordt bepaald door de website waarop u uw object aanbiedt. Zo is bijvoorbeeld ECA de Verantwoordelijke betaaldienstverlener als u een object verkoopt dat u op ebay.com.au hebt aangeboden.
 • Uw 'Uitbetalingsentiteit' is de eBay-betaaldienstverlener die verantwoordelijk is voor het land waarin u woont of als bedrijf bent gevestigd. De Uitbetalingsentiteit is aan u toegewezen overeenkomstig de onderstaande tabel, tenzij u en wij anderszins overeenkomen. U ontvangt alle betalingen van deze instantie op uw Gekoppelde rekening, ongeacht op welke website u uw objecten aanbiedt.
 • Als u een object op een eBay-website verkoopt waarvan de Bevoegde betaaldienstverlener ook het Uitbetalingsentiteit is, zal uw Uitbetalingsentiteit de verkoop verwerken en het betreffende verkoopsaldo overmaken naar uw Gekoppelde rekening. Als uw Uitbetalingsentiteit bijvoorbeeld ECCA is, wordt het door verkoop op eBay.ca gegenereerde saldo voor uitbetaling door ECCA verwerkt en overgemaakt naar uw Gekoppelde rekening.
 • Als u een aangeboden object verkoopt op een eBay-website waarvan de Verantwoordelijke betaaldienstverlener niet hetzelfde is als uw Uitbetalingsentiteit, zal de Verantwoordelijke betaaldienstverlener de verkoop verwerken en het betreffende saldo overmaken naar uw Uitbetalingsentiteit. Deze neemt de betaling voor u in ontvangst en stort het saldo op uw Gekoppelde rekening. Als uw Uitbetalingsentiteit bijvoorbeeld eCI is en u bent gevestigd in een Ander land (zoals gedefinieerd in het onderstaande overzicht), wordt het door verkoop op eBay.de gegenereerde saldo voor uitbetaling beheerd door eBay Sarl en overgemaakt naar eCI. eCI stort het saldo vervolgens op[ uw Gekoppelde rekening.

De onderstaande tabel illustreert dit onderscheid:

eBay-betaaldienstverlener Verantwoordelijke betaaldienstverlener voor de verkoop van objecten op Uitbetalingsentiteit voor verkopers die wonen of zijn gevestigd in Aanvullende betalingsvoorwaarden
eCI ebay.com de Verenigde Staten (alle verwijzingen hierin naar de 'Verenigde Staten' omvatten hun gebiedsdelen) en alle overige landen (gezamenlijk de 'Andere landen') die niet zijn opgenomen in de landen die hieronder zijn geassocieerd met een eBay-betaaldienstverlener. II. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce Inc.
eBay Sarl Alle eBay-websites in de Europese Economische Ruimte (EER) (zoals ebay.de, ebay.ie, ebay.fr, ebay.it, ebay.es, ebay.at, ebay.nl, ebay.be, befr.ebay.be, benl.ebay.be en ebay.pl.) en ebay.ch EER-landen (behalve IJsland), het Verenigd Koninkrijk* of Zwitserland III. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay S.à r.l.
ECCA ebay.ca
cafr.ebay.ca
Canada IV. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce Canada Ltd.
ECA ebay.com.au Australië V. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR eBay Commerce Australia Pty Ltd.
ECUK ebay.co.uk Verenigd Koninkrijk, Jersey, Guernsey, Gibraltar (verwijzingen naar het Verenigd Koninkrijk worden voor de toepassing van deze Betalingsvoorwaarden geacht ook Jersey, Guernsey of Gibraltar te omvatten)* VI. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce UK Ltd.

* Als u in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, vervangt ECUK eBay Sarl als de entiteit voor uitbetalingen. Voor de meeste verkopers gaat deze wijziging in op 1 juni 2023. Met ingang van deze datum maakt ECUK in plaats van eBay Sarl uw saldo over naar uw gekoppelde Financiële rekening. De wijzigingsdatum kan voor bepaalde verkopers variëren, zodat de migratie soepel verloopt. We informeren deze verkopers twee (2) maanden van tevoren via e-mail over hun afwijkende wijzigingsdatum. Als u niets van ons hoort, is 1 juni 2023 voor u de wijzigingsdatum.

Als u buiten de EER (behalve IJsland), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bent gevestigd, worden Betaaldiensten die eBay Sarl en/of ECUK aan u levert, opgeschort totdat een van uw objecten wordt verkocht aan een koper op een van de eBay-websites in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Uitbetalingsvaluta

Uw 'Uitbetalingsvaluta' is de valuta waarin wij de uitbetaling van de opbrengsten van uw transactie uitvoeren op de bankrekening die u voor uitbetaling hebt aangegeven. In het algemeen bepalen we uw Uitbetalingsvaluta als volgt, tenzij u en wij anders overeenkomen:

 • Als u een verkoper bent die in de Verenigde Staten woont of is gevestigd, is uw uitbetalingsvaluta de Amerikaanse dollar.
 • Als u een verkoper bent die in een land binnen de EER (behalve IJsland) woont of is gevestigd, is uw Uitbetalingsvaluta de euro.
 • Als u een verkoper bent die in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein of Australië woont of is gevestigd, is de uitbetalingsvaluta de valuta van uw land van verblijf.
 • Als u een verkoper bent die in Canada woont of is gevestigd, is uw uitbetalingsvaluta de Canadese dollar of, als dit door ons aan u wordt aangeboden en dit door u is geselecteerd, de Amerikaanse dollar.
 • Als u een verkoper bent die in een Ander land woont, is uw uitbetalingsvaluta de Amerikaanse dollar of een andere valuta die we aanbieden en die u kunt selecteren op basis van het land waar u woont.

We kunnen naar eigen goeddunken nog meer Uitbetalingsvaluta's mogelijk maken in de toekomst. Uw koper kan voor een door u verkocht object in een andere valuta betalen dan de Uitbetalingsvaluta als dit wordt ondersteund door de door ons aangeboden eBay-diensten en u dit met uw koper bent overeengekomen. In dat geval wordt het betaalde bedrag omgerekend naar de Uitbetalingsvaluta voordat we het saldo aan u uitbetalen. Hiervoor wordt de dan geldende wisselkoers gebruikt en wordt het omrekeningstarief bij u in rekening gebracht zoals aangegeven op onze kostenpagina, waarnaar in paragraaf 3 ('Betalingskosten voor verkopers') hieronder wordt verwezen. Evenzo kan het gebeuren dat u voor de ontvangst van eBay-diensten van Gelieerde ondernemingen kosten moet betalen die in een andere valuta dan uw Uitbetalingsvaluta zijn gepubliceerd. In dat geval kunnen we dergelijke kosten net zo omrekenen naar uw Uitbetalingsvaluta als is beschreven in de vorige zin.

Als u bovendien in een Ander land woont, kan de financiële instelling waar u de Gekoppelde rekening hebt geopend, extra kosten in rekening brengen voor de omrekening van uw saldo van Amerikaanse dollar naar uw lokale valuta.

3. Betalingskosten voor verkopers

De kosten die we in rekening brengen voor het gebruik van Betaaldiensten zijn, tenzij we u anderszins hebben laten weten, uiteengezet op de toepasselijke kostenpagina waarnaar u een link vindt in de onderstaande tabel op basis van het land waarin u woont of bent gevestigd ('Kostenpagina'). Bijvoorbeeld, als u woonplaats in Australië is en u geen eBay-winkel hebt, leidt de link onder Australië in de onderstaande tabel onder Verkopers in ____ zonder eBay-winkel u naar de toepasselijke pagina met een overzicht van de gebruikskosten voor Betaaldiensten. Als u daarentegen in Australië woont en een eBay-winkel hebt, klik dan op de link onder Australië in de kolom genaamd 'Verkopers met een eBay-winkel in'. Deze kosten en uitgaven kunnen wijzigen, zoals uiteengezet in de toepasselijke Gebruikersovereenkomst. Als de Australische Gebruikersovereenkomst bijvoorbeeld van toepassing is, kunnen we onze verkoperskosten nu en dan wijzigen door die wijzigingen 30 dagen van tevoren op de Australische eBay-website te publiceren. Er is echter geen kennisgeving vooraf vereist voor tijdelijke promoties, nieuwe services of wijzigingen die leiden tot een kostenverlaging.

Verkopers in ____ zonder eBay-winkel Verkopers met een eBay-winkel in
Australië Australië
Canada (Engels); Canada (Frans) Canada (Engels); Canada (Frans)
Verenigde Staten Verenigde Staten

In bepaalde omstandigheden kunt u recht hebben op een creditering van door u betaalde kosten, zoals is beschreven op de pagina Crediteringen van kosten.

4. Registratie van verkopers

Als u gebruik wilt maken van onze Betaaldiensten, dient u zich te registreren en deze Betalingsvoorwaarden te accepteren. Als u in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bent gevestigd, geldt uw aanvraag tot online inschrijving voor Betaaldiensten als uw voorstel om deze overeenkomst aan te gaan. Als uw registratie niet onmiddellijk wordt bevestigd, ontvangt u een bericht dat u bent goedgekeurd en de diensten ontvangt zodra we uw gegevens hebben geverifieerd.

Als u gebruik wilt maken van Betaaldiensten, geldt het volgende:

 • U dient een rekening te koppelen, zodat u opbrengsten van Betaaldiensten hierop kunt ontvangen ('Gekoppelde rekening'). Als u in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk of Australië woont, dient uw Gekoppelde rekening een bankrekening te zijn in uw land van verblijf. Als u binnen de EER (behalve IJsland) woont, kunt u een bankrekening in elke EER-lidstaat (behalve IJsland) opgeven als Gekoppelde rekening. Als u in Zwitserland of Liechtenstein woont, dient u een bankrekening in Zwitserland of Liechtenstein op te geven als uw Gekoppelde rekening. Als u in een Ander land woont, moet u mogelijk een Gekoppelde rekening openen bij een specifieke externe financiële instelling (geen bank) om uitbetalingen te ontvangen. Afhankelijk van het Andere land waar u woont, kunt u ook de optie hebben om een bankrekening te gebruiken in het Andere land als een Gekoppelde rekening. Als we Verschuldigde bedragen (zoals hieronder in paragraaf 9 gedefinieerd) niet automatisch kunnen afschrijven van uw Gekoppelde rekening, vragen we u een andere betalingsmethode op te geven en kunnen we uitbetalingen naar uw Gekoppelde bankrekening inhouden totdat u deze andere betalingsmethode hebt verstrekt.
 • Op dit moment mag u onze Betaaldiensten alleen gebruiken om uitbetalingen te ontvangen op een Gekoppelde rekening. U kunt uw Gekoppelde rekening op elk gewenst moment wijzigen. Uitbetalingen worden verricht naar uw Gekoppelde rekening als (i) u het verificatieproces voor de Gekoppelde rekening hebt voltooid en (ii) onze veiligheids- en risicobeoordelingen uit hoofde van witwasbestrijding en andere wettelijke verplichtingen zijn uitgevoerd. Onze beoordeling duurt over het algemeen twee (2) dagen, gerekend vanaf het moment waarop u het verificatieproces hebt voltooid. Dit kan langer zijn in het geval van problemen of onregelmatigheden, waarbij we onze beoordeling zonder onnodige vertraging zullen afronden. Als u in een Ander land woont en u hebt de optie om uitbetalingen te ontvangen op meer dan één Gekoppelde rekening, verdelen we uw uitbetalingen over uw Gekoppelde rekeningen in overeenstemming met uw Instructies. Door een Gekoppelde rekening aan uw eBay-account toe te voegen, verklaart u dat u de wettelijke rekeninghouder bent of het recht hebt om gebruik te maken van elke Gekoppelde rekening voor uitbetalingen die aan uw eBay-account is gekoppeld. In bepaalde omstandigheden kunt u uitbetalingen ontvangen op een Gekoppelde rekening die van uw wettelijke vertegenwoordiger is of door deze persoon wordt beheerd. Als u ervoor kiest om uitbetalingen te ontvangen op een Gekoppelde rekening die van een wettelijke vertegenwoordiger is of door deze persoon wordt beheerd, verklaart en garandeert u dat de wettelijke vertegenwoordiger over de bevoegdheid beschikt om namens u uitbetalingen te ontvangen. Bovendien vrijwaart u ons volledig van enige en alle aansprakelijkheid voor verlies dat ontstaat door uitbetalingen door ons aan de wettelijke vertegenwoordiger onder deze Betalingsvoorwaarden.
 • Verstrek ons alle gegevens die we nodig hebben om bijvoorbeeld uw identiteit te verifiëren, aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van witwaspraktijken en screening van sancties te voldoen, de uitbetaling van uw transactieopbrengsten mogelijk te maken, en fraude en risico's te beoordelen. Voor particulieren bestaan de benodigde gegevens in het bijzonder uit, zonder beperking, volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, belastingidentificatienummer, bankgegevens en een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld uw identiteitskaart of rijbewijs). Voor ondernemingen kunnen de benodigde gegevens bestaan uit, zonder beperking, volledige bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, type bedrijf, bankgegevens, belastingidentificatienummer en informatie over de inschrijving in het handelsregister, alsmede informatie over uiteindelijke belanghebbenden, directieleden, managers, gevolmachtigden, wettelijke vertegenwoordigers en/of belangrijke contactpersonen, zoals naam, contactgegevens, nationaliteit, functie en legitimatiebewijs (in de VS het Social Security-nummer). U begrijpt dat we uw opbrengsten niet kunnen uitbetalen of u geen fiscale documenten kunnen verstrekken (zoals het 1099-K-formulier van de United States Internal Revenue Service) als u ons niet de exacte contactgegevens en andere gevraagde informatie verstrekt en deze zo nodig actualiseert.
 • Verstrek ons alle noodzakelijke gegevens om u of uw betalingstransacties te kunnen verifiëren, waaronder uw telefoonnummer of e-mailadres. U begrijpt dat we zonder deze gegevens bepaalde transacties niet kunnen uitvoeren en niet aan bepaalde aanvragen kunnen voldoen.
 • U stemt ermee in dat u de gegevens in ons bestand zult bijhouden en dat we deze opgeslagen gegevens regelmatig kunnen actualiseren op basis van de gegevens die door u, uw bank of andere betaaldienstverleners zijn verstrekt. U verstrekt ons alleen gegevens over betaal- of factureringsmethoden die u mag gebruiken. Als u uw gegevens actualiseert, zoals het land waarin u woont of bent gevestigd, dient u mogelijk enkele of alle van de bovenstaande registratiestappen te herhalen om Betaaldiensten te kunnen blijven gebruiken.
 • U leeft alle wetten, regels, voorschriften en voorwaarden na in verband met uw gebruik van de eBay-diensten en laat anderen deze niet overtreden. U begrijpt dat sommige derden (zoals banken, creditcard- en bankpasuitgevende instanties, creditcard- en bankpasnetwerken, en betaaldienstverleners) hun eigen voorwaarden kunnen hebben voor de betalings- of uitbetalingsmethoden die u of kopers hebben gekozen in verband met betalingen die we beheren, zoals voorwaarden voor de vereffening van saldo's, terugboekingen, verboden objecten, en roodstand. Als u zich niet aan de voorwaarden van derden houdt, kan dit ertoe leiden dat deze derden kosten bij u in rekening brengen, saldo te laat uitbetalen of andere maatregelen treffen. U erkent dat we geen zeggenschap hebben over, niet verantwoordelijk zijn voor en niet aansprakelijk zijn voor deze tarieven, vertragingen en maatregelen.

U geeft ons en onze Gelieerde ondernemingen toestemming om de door u verstrekte gegevens te controleren door bijvoorbeeld na te gaan of uw bankrekening bestaat en door rapporten op te vragen bij of uw gegevens te vergelijken met externe bronnen. Dergelijke externe bronnen zijn onder meer banken, krediebeoordelingsbureaus, databaseproviders en andere dienstverleners. We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beperken of om uw toegang tot een of meer van onze diensten in te trekken wanneer we een gedeelte van deze gegevens niet kunnen verkrijgen of verifiëren. We zijn niet verantwoordelijk voor schade die u zou kunnen lijden door onvolledige of onjuiste gegevens te verstrekken.

5. Verzending

Als u bericht ontvangt dat een koper voor een van uw objecten heeft betaald via Betaaldiensten, dient u uw object te verzenden of anderszins te leveren op de manier die de koper heeft gekozen via de verzendopties.

6. Beperkingen van Betaaldiensten

In sommige aanbiedingen of rubrieken mogen verkopers kopers de mogelijkheid bieden om rechtstreeks te betalen voor een aankoop zonder gebruik te maken van de betaaldiensten die we onder deze Betalingsvoorwaarden aanbieden, zoals contante betaling bij ophalen ('Offline betalingsmethoden'). We beheren betalingen voor dergelijke Offline betalingsmethoden niet. Offline betalingsmethoden vallen niet onder de Geld-terug-garantie of soortgelijke kopersbeschermingsprogramma's van eBay. Bovendien helpen we kopers of verkopers niet bij betalingsgeschillen (zoals terugboekingen) in verband met offline betalingsmethoden. Uw aanbiedingen zijn onderworpen aan het eBay-betalingsbeleid en alle andere betalingsvoorwaarden die kunnen worden weergegeven via de eBay-diensten, met inbegrip van voorwaarden voor uw beschikbare betalings- en uitbetalingsmethoden voor dergelijke aanbiedingen.

7. Gebruik van Betaaldiensten

Retourzendingen en annuleringen; terugbetalingen

Als uw koper recht heeft op terugbetaling voor een retourzending of annulering van een transactie via Betaaldiensten, gebaseerd op een overeenkomst tussen u en de koper of overeenkomstig eBay-beleidsregels voor dergelijke transacties, machtigt u ons om de koper het overeenkomende bedrag namens u terug te betalen.

Kopersbeschermingsprogramma's van eBay

eBay biedt kopersbeschermingsprogramma's aan bij bepaalde eBay Services om ervoor te zorgen dat kopers het bestelde object ontvangen of hun geld terugkrijgen. Deze programma's worden aangeduid als 'Kopersbescherming van eBay' en staan in sommige regio's bekend als de 'Geld-terug-garantie van eBay'. U begrijpt dat het respectieve eBay-onderdeel dat Kopersbescherming aanbiedt (de 'Aanbieder van Kopersbescherming'), namens u het verschuldigde bedrag aan de koper terugbetaalt in overeenstemming met de toepasselijke Gebruikersovereenkomst en het kopersbeschermingsbeleid van eBay als de koper onder een dergelijk programma succesvol een claim voor een transactie via Betaaldiensten indient. Op basis van de toepasselijke Gebruikersovereenkomst en het kopersbeschermingsbeleid van eBay bent u verplicht om dergelijke bedragen te vergoeden aan de Aanbieder van Kopersbescherming.

Geschillen

Kopers of de houder van een betaalinstrument) kunnen een terugboeking, een stornering van een automatische bankafschrijving, of een claim in overeenstemming met kopersbescherming van PayPal starten of hun financiële instelling op andere wijze vragen een betalingsgeschil te openen in verband met een transactie via Betaaldiensten (alle uitsluitend in dit deel I 'Geschil' genoemd). Het uiteindelijke resultaat van het Geschil wordt bepaald door de financiële instelling van de koper.

We behandelen Geschillen als volgt: wanneer er een Geschil wordt geopend, stellen we u daarvan op de hoogte en vragen we u of u het Geschil accepteert of aanvecht. Als u het Geschil accepteert, stemt u in met de terugboeking van de betaling aan de koper. Als u het Geschil aanvecht, stuurt eBay de financiële instelling alle relevante bewijzen die u over het Geschil verstrekt. U stemt ermee in om tijdig informatie ter beschikking te stellen om aan de oplossing van het Geschil mee te werken. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt op het door ons gevraagde tijdstip en in overeenstemming met de regels van de creditcard- en bankkaartnetwerken en van andere betaaldienstverleners, begrijpt u dat dit de uitkomst van het onderzoek naar een Geschil negatief kan beïnvloeden en zelfs ertoe leiden dat de betwiste bedragen verbeurd worden verklaard. Als u het Geschil accepteert of als de financiële instelling van de koper in het voordeel van de koper beslist, wordt het betreffende bedrag terugbetaald via de oorspronkelijke betalingsmethode van de koper en bij ons in rekening gebracht. U dient deze kosten aan ons te vergoeden, tenzij u in aanmerking komt voor verkopersbescherming. In dat geval wordt u niet aansprakelijk gesteld voor bedragen die zijn terugbetaald aan de koper. Als u het Geschil accepteert, kunnen we nog steeds beslissen om het Geschil naar eigen goeddunken aan te vechten zonder bijkomende kosten voor u.

Sommige betalingsinstellingen bieden een optioneel bemiddelingsproces om de gevolgen van een individueel Geschil aan te vechten. We kunnen u om toestemming vragen om aan een dergelijke arbitrageproces deel te nemen. Als u akkoord gaat met arbitrage in verband met een terugboeking, machtigt u ons om u gedurende de gehele klachtenprocedure te vertegenwoordigen en te verdedigen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten en arbitragekosten van derden, die voortvloeien uit de arbitrageprocedure) zoals tussen u en ons per geval is overeengekomen. U machtigt ons hierbij om deze bedragen namens u te betalen terwijl de arbitrage loopt.

U betwist het bijleggen van een door ons onderzocht en/of opnieuw aan ons voorgelegd geschil niet en betwist bijgelegde, onderzochte geschillen niet opnieuw. Als u een consument in de EU, het VK of Australië bent, blijven uw rechten om een klacht in te dienen of juridische stappen te ondernemen onverminderd van kracht.

Verkopersbescherming

Als u voldoet aan de voorwaarden en al uw verplichtingen bent nagekomen voor Verkopersbescherming, wordt u niet aansprakelijk gehouden voor bedragen die aan kopers moeten worden terugbetaald voor vorderingen en Geschillen onder Kopersbescherming van eBay.

Boetes, dwangsommen en verliezen

We kunnen geen Betaaldiensten aanbieden voor verboden of beperkte objecten. Voordat u uw object aanbiedt, dient u te controleren of het voldoet aan de regels van eBay, toepasselijke wetgeving en aanvullende beperkingen die worden opgelegd door creditcardmaatschappijen, netwerken of externe betaaldienstverleners waarvan we mogelijk gebruikmaken.

U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen voor alle terugboekingen, terugbetalingen, vorderingen, kosten, verliezen, schade, vergoedingen, boetes, dwangsommen en andere aansprakelijkheden en kosten die voor ons voortvloeien uit of die derden ons ten laste leggen ten gevolge van (a) uw inbreuk op deze Betalingsvoorwaarden of de Gebruikersovereenkomst, waaronder, zonder beperking, schendingen van eBay-beleid; (b) uw schending van wetten of de rechten van derden; of (c) een transactie die door ons voor u is verwerkt voor objecten of diensten die u op eBay hebt aangeboden (waaronder, zonder beperking, de nauwkeurigheid van uw objectbeschrijving, of vorderingen of Geschillen die voortvloeien uit door u aangeboden of verkochte objecten of diensten).

Geblokkeerde betalingen

We behouden ons het recht voor om de risico's rond de levering van Betaaldiensten aan u af te dekken door, voor zover nodig, uw toegang tot uw saldo te beperken, zoals hieronder is beschreven.

U stemt ermee in dat we uw saldo kunnen blokkeren of een betaaldienstverlener uw saldo kunnen laten blokkeren voordat het wordt uitbetaald. Om twijfel te voorkomen, kan dit saldo ook tijdelijk worden geblokkeerd als u saldo ontvangt via een betaalrekening of een stored value-account dat aan u is verstrekt onder de eBay-voorwaarden voor saldo's. Als uw saldo is geblokkeerd, worden het bedrag en de status van de blokkering weergegeven op het tabblad Betalingen in de Verkopershub/Mijn eBay. We stellen u via het eBay-berichtencentrum en/of via e-mail op de hoogte en, afhankelijk van de reden, kunnen we aanvullende informatie aan u vragen om het probleem op te lossen. Betalingen kunnen worden geblokkeerd bij redelijke vermoedens van een verhoogd risico in verband met de levering van onze Betaaldiensten of een bepaalde transactie via Betaaldiensten, bijvoorbeeld als we uw identiteit niet kunnen verifiëren of als uw koper een Geschil indient. Meer informatie en voorbeelden vindt u in onze Hulp-pagina over geblokkeerde betalingen. We nemen relevante factoren in aanmerking bij de risicobeoordeling, zoals verkoopgeschiedenis, prestaties van de verkoper, retourzendingen en annuleringen, terugboekingen, risicotendens van de aanbiedingsrubriek, transactiewaarde, de mogelijkheid om automatisch bedragen af te schrijven van uw Gekoppelde rekening, en ingediende claims onder Kopersbescherming van eBay. We kunnen de verrekening van uw opbrengsten ook zo nodig annuleren of blokkeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van fraudepreventie, risicobeheer en naleving. De blokkering van uw saldo wordt opgeheven als het probleem is opgelost.

Tenzij u uitbetalingen via eBay Sarl of ECUK ontvangt, kunnen we een bedrag inhouden dat we redelijkerwijs nodig achten ter compensatie van terugbetalingen, restituties of overige betalingen in verband met retourzendingen, Geschillen of andere activiteiten na een transactie wanneer uw eBay-account wordt gesloten. Tenzij wettelijk anderszins is bepaald, maken we ongebruikte, ingehouden bedragen over naar uw Gekoppelde rekening binnen 180 dagen nadat uw eBay-account is gesloten.

De blokkerings- en vereffeningsprocedures van uw bank kunnen vertraging veroorzaken bij de uitbetaling van saldo naar uw Gekoppelde rekening. We hebben geen controle over deze vertraging.

Reserves

Om het risico te beheren of uw verplichtingen veilig te stellen onder deze Betalingsvoorwaarden, behouden we ons het recht voor om een reserve van de transactieopbrengsten te vereisen. Dit houdt in dat het respectievelijke gedeelte van uw saldo wordt gereserveerd en niet beschikbaar is voor uitbetaling. Reserves kunnen de vorm hebben van dynamische en/of minimumreserves.

 • Een dynamische reserve is een reserve die wordt opgebouwd door dagelijks een vast percentage van uw transactieopbrengsten in te houden en gedurende een bepaalde periode te bewaren. Deze bedragen worden later volgens een dynamisch schema weer vrijgegeven. We kunnen bijvoorbeeld een dynamische reserve van 10% gedurende een periode van 60 dagen vereisen. In dat geval wordt 10% van uw transactieopbrengsten van dag 1 ingehouden op uw uitbetalingen en vervolgens op dag 61 alsnog vrijgegeven. Daarna wordt 10% van de opbrengst van dag 2 ingehouden en op dag 62 alsnog uitbetaald, enzovoort. Dynamische reserves zijn het meest gebruikte soort reserve.
 • Bij een minimumreserve wordt een bepaald minimumbedrag geblokkeerd als uw reserve. Deze minimumreserve kan worden opgebouwd door dagelijks een vast percentage van uw transactieopbrengsten van die dag aan de reserve toe te voegen totdat het minimumbedrag van de reserve is bereikt, of door het volledige bedrag van de minimumreserve te verrekenen met uw openstaande uitbetalingen. Als we bijvoorbeeld een minimumreserve van € 500 vereisen, kunnen we de reserve opbouwen door dagelijks 10% van uw transactieopbrengsten aan de reserve toe te voegen totdat dit bedrag is bereikt. Als er nog uitbetalingen van ten minste € 500 in behandeling zijn, kan in plaats daarvan de minimumreserve ook in één keer volledig worden gefinancierd door de minimumreserve in mindering te brengen op uw lopende uitbetalingen.

We kunnen een reserve verplicht stellen als we reden hebben om aan te nemen dat er een verhoogd risico bestaat op het niet nakomen van uw verplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden. Teneinde te bepalen of we een reserve verplicht stellen, kijken we naar relevante risicofactoren, zoals (i) de geschiedenis van uw eBay-account, (ii) of de rubriek waarin u objecten aanbiedt een hogere waarschijnlijkheid op terugboekingen of terugbetalingen heeft, (iii) of uw eBay-account een verhoogd aantal claims of geschillen van klanten heeft, (iv) uw zakelijke en/of persoonlijke kredietgeschiedenis (bij zakelijke verkopers kunnen we informatie inwinnen bij een kredietbeoordelingsbureau), (v) of u producten verkoopt nog voordat ze beschikbaar zijn (voorverkoop), en (vi) of u langere leveringstermijnen hanteert. Een reserve kan te allen tijde worden verhoogd, verlaagd of opgeheven, afhankelijk van uw prestaties als verkoper en het risico in verband met uw gebruik van Betaaldiensten. Het bedrag van elke reserve (en latere wijzigingen) wordt in alle redelijkheid bepaald aan de hand van verkoperspecifieke risico's (zoals uw verkoopvolume). Het bedrag en de status van elke reserve worden weergegeven op het tabblad Betalingen in de Verkopershub/Mijn eBay. We laten u weten als we reserves van u vereisen.

Als ECA uw Uitbetalingsentiteit is, zijn al uw verder vereiste reserves onderworpen aan de Algemene voorwaarden voor verkoperreserves. Door deze Betalingsvoorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden voor verkoperreserves voor zover ze op u van toepassing zijn.

Onze aansprakelijkheid

Op voorwaarde dat we redelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en/of in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen hebben gehandeld, zijn we niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde, onjuiste, niet-uitgevoerde of vertraagde betalingstransacties als dergelijke problemen worden veroorzaakt door externe en onvoorziene omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Handtekening

In gevallen waarin het vereist is om een handtekening te verkrijgen om te voldoen aan wetgeving tegen witwaspraktijken en/of andere wettelijke vereisten, kunnen we (waar dat door toepasselijke wetgeving niet wordt verboden) uw aanvaarding van deze Betalingsvoorwaarden behandelen als het equivalent van het door u aan ons verstrekken van uw handtekening.

8. Beveiliging; externe betaaldienstverleners; gegevensbescherming

Beveiliging

U erkent het belang van onze veiligheidsmaatregelen met betrekking tot Betaaldiensten en u stemt ermee in om u hieraan te houden. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van wachtwoorden, codes of andere inloggegevens waarmee u zich toegang verschaft tot uw eBay-account en de gerelateerde Betaaldiensten. Conform de door eBay genomen maatregelen ter bescherming van de verkoper bent u verantwoordelijk voor alle transacties of andere handelingen die via uw eBay-account worden uitgevoerd.

Als u kennisneemt van een niet geautoriseerde betalingstransactie of een vertraagde of onjuist uitgevoerde transactie, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de contactmethode die wordt beschreven in de bovengenoemde 'Inleiding' van deze Betalingsvoorwaarden. Als u ons telefonisch over een dergelijke transactie informeert, kunnen we direct na kennisgeving om een schriftelijke bevestiging vragen. Deze kennisgeving is kosteloos.

Externe betaaldienstverleners

We kunnen gebruikmaken van onze partners of externe dienstverleners (zoals bedrijven die betalingen verwerken en bedragen uitbetalen, risicobeoordelingen of compliancecontroles uitvoeren, identiteiten controleren of betalings- of uitbetalingsmethoden valideren) op verschillende locaties om ons te helpen bij het leveren van Betaaldiensten. Onze Gelieerde ondernemingen of externe betaaldienstverleners kunnen de diensten verder uitbesteden aan andere Gelieerde ondernemingen van eBay of externe betaaldienstverleners. In deze context kunnen we uw gegevens overdragen aan dergelijke Gelieerde ondernemingen van eBay of externe betaaldienstverleners aan wie diensten worden uitbesteed. Soms kunnen we met u communiceren via de Gelieerde onderneming van eBay die de eBay-diensten aan u levert. Onze Gelieerde onderneming kan u bijvoorbeeld op de hoogte stellen van een blokkering of andere beperkingen die op uw account zijn ingesteld. Gerelateerd aan uitbestede diensten stemt u er hierbij uitdrukkelijk mee in dat we dergelijke Gelieerde ondernemingen van eBay of externe betaaldienstverleners gebruiken om ons te helpen bij het leveren van Betaaldiensten en het uitbesteden van hiermee samenhangende diensten (met inbegrip van het recht op uitbesteding). U accepteert dat de verplichting tot geheimhouding niet bestaat met betrekking tot de betreffende gegevensoverdracht (zoals contact-, account- en verkoopgegevens) aan dergelijke aan eBay Gelieerde ondernemingen en externe betaaldienstverleners. Onze Gelieerde Ondernemingen en externe betaaldienstverleners zijn wettelijk onderworpen aan een beroepsgeheim, zoals bepaald door de wet die van toepassing is op de aan eBay Gelieerde Ondernemingen of externe betaaldienstverleners, of zijn contractueel gebonden aan strenge vertrouwelijkheidsregels. Klantgegevens die in overeenstemming met deze doeleinden worden overgedragen, zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen binnen de relevante Gelieerde ondernemingen van eBay of externe dienstaanbieders, op een 'need to know'-basis. Zelfs als we gebruikmaken van Gelieerde ondernemingen van eBay, blijft de betreffende Betalingsentiteit verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten die in deze Betalingsvoorwaarden worden beschreven.

In overeenstemming met onze privacyverklaring kunnen we zo nodig ook gegevens die we hebben verzameld op grond van deze Betalingsvoorwaarden, delen met onze Gelieerde ondernemingen, om uw gebruik van onze Betaal- en eBay-diensten mogelijk te maken. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, met inbegrip van details over verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gegevensbescherming

Met onze Betaaldiensten verwerken we persoonsgegevens van uw kopers wanneer er een verkoop plaatsvindt. Met betrekking tot deze gegevensverwerking treden u, de Verantwoordelijke betaaldienstverlener en de Uitbetalingsinstantie elk op als afzonderlijke gegevensverantwoordelijke volgens de toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming (waaronder, zonder beperking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de California Consumer Privacy Act en andere wetten inzake gegevensbescherming waaraan u bent onderworpen). U stemt er hierbij mee in dat u uw verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens krachtens de bovenstaande toepasselijke privacywetgeving nakomt en dat u ons alle redelijke medewerking, informatie en bijstand verleent die nodig is om ons in staat te stellen onze verplichtingen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking na te komen.

9. Betaling van kosten en andere door u verschuldigde bedragen

U stemt ermee in dat we bedragen bij u in rekening brengen die u verschuldigd bent aan ons, onze Gelieerde Ondernemingen (in het bijzonder de Gelieerde onderneming die de eBay-diensten aan u levert) of externe partijen die, zoals afzonderlijk door u geautoriseerd, diensten aan u verlenen in verband met uw gebruik van de eBay-diensten (zoals expediteurs) onder deze Betalingsvoorwaarden, de Gebruikersovereenkomst, een ander dienstcontract, beleid, overeenkomst of zoals vereist door de wet (hierna 'Verschuldigde bedragen' genoemd). Verschuldigde bedragen bestaan over het algemeen uit:

 • kosten;
 • bedragen zoals uiteengezet in 'Retourzendingen en annuleringen; terugbetalingen', 'Geschillen' of 'Boetes, dwangsommen en verliezen' in paragraaf 7 hierboven;
 • bedragen die u onder de Geld-terug-garantie van eBay verschuldigd bent volgens de geldende beleidsregels van eBay;
 • belastingen of andere kosten met betrekking tot uw gebruik van de door ons of door onze partners geleverde diensten, voor zover van toepassing en door de wet voorgeschreven; en
 • bedragen die we ten onrechte aan u hebben uitbetaald door een fout in de betalingsverwerking of anderszins (zie paragraaf 1 hierboven).

Voor alle duidelijkheid: uw toestemming stelt ons in staat om bedragen af te schrijven die u al aan ons, onze Gelieerde ondernemingen of externe partijen verschuldigd bent, zoals hierboven beschreven. Deze toestemming leidt niet tot nieuwe betalingsvorderingen tegen u. In sommige gevallen kunnen onze Gelieerde ondernemingen een vordering tegen u overdragen voor betaling van door u aan ons Verschuldigde bedragen.

De Verschuldigde bedragen kunnen in de vorm van een eenmalige, incidentele of terugkerende betaling worden geïnd op de volgende wijzen:

 • inhouding van verschuldigde bedragen op uw huidige of toekomstige uitbetalingen in verband met transacties;
 • afschrijving van uw Gekoppelde rekening (zo nodig door een machtiging voor automatische bankafschrijving of een andere soortgelijke autorisatie te verstrekken);
 • afschrijving via het betaalmiddel dat of de betalingsmethode die u hebt geautoriseerd of opgegeven bij ons of bij een van onze Gelieerde ondernemingen (bijvoorbeeld om verkoopkosten of verzendlabels te betalen of geschillen op te lossen);
 • afschrijving via uw stored value-account als er een stored value-account aan u is verstrekt;
 • Het afboeken van uw betaalrekening, indien aan u een betaalrekening is verstrekt; en
 • gebruik van incassobureaus of andere incasseringsmethoden als de incassering op andere manieren niet is gelukt.

U geeft ons toestemming om de incassomethode te kiezen uit de bovenstaande lijst. Over het algemeen trekken we het verschuldigde bedrag af van uw huidige of toekomstige uitbetalingen die we namens u verwerken. Als er een stored value-account of betalingsaccount aan u is verstrekt, houden we de verschuldigde bedragen in op het saldo dat in het stored value-account of op de betalingsrekening wordt vastgehouden voordat we het saldo aan u uitbetalen. Als uw lopende uitbetaling of saldo onvoldoende is voor deze bedragen, brengen we de kosten in rekening via uw Gekoppelde rekening of een andere geregistreerde betalingsmethode. Als er verschillende betaalinstrumenten voor uw account zijn geregistreerd, kunt u aangeven welk betaalinstrument uw voorkeur geniet om Verschuldigde bedragen in uw eBay-account te betalen.

Bovendien machtigt u de Gelieerde onderneming waarmee u de Gebruikersovereenkomst hebt gesloten om eBay-diensten te leveren waarop de Gebruikersovereenkomst van toepassing is en om namens ons alle Verschuldigde bedragen te incasseren via een betalingsmethode die u bij de Gelieerde onderneming hebt opgegeven.

Als u ons een SEPA- of BACS-machtiging voor automatische bankafschrijving geeft om verschuldigde bedragen van uw bankrekening af te schrijven, ontvangt u de vereiste kennisgeving tenminste drie dagen voordat het bedrag van uw bankrekening wordt afgeschreven. Tot het moment dat u expliciet de machtiging voor automatische bankafschrijving beëindigt, mogen wij de verschuldigde bedragen verrekenen op basis van die machtiging. Tenzij u een consument in de EU bent, doet u afstand van alle rechten om vooraf een kennisgeving van een bepaalde vooraf geautoriseerde afschrijvingen te ontvangen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Als het ons niet lukt om een Verschuldigd bedrag af te schrijven via een door u geautoriseerde betalingsmethode door iets wat u hebt gedaan of nagelaten, brengen we mogelijk de mislukte poging in rekening, zoals uiteengezet op de kostenpagina of in deel IV en V hieronder.

10. Wijzigingen

Alle verkopers (behalve consumenten in Duitsland)

We kunnen deze Betalingsvoorwaarden wijzigen door u schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld door een herziene versie van deze Betalingsvoorwaarden op onze website te plaatsen, met inbegrip van de Verkopershub of het Berichtencentrum van eBay). We stellen u ten minste veertien (14) dagen vóór de beoogde ingangsdatum van een dergelijke wijziging op de hoogte of, als uw Uitbetalingsentiteit eBay Sarl of ECUK is, twee (2) maanden van tevoren.

Als u een consument (dat wil zeggen, geen bedrijf) buiten Duitsland bent waarvan de Uitbetalingsentiteit eBay Sarl of ECUK is, wordt u geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen, tenzij u deze vóór de verwachte ingangsdatum expliciet afwijst. Voor alle overige verkopers geldt dat u de wijzigingen accepteert als u Betaaldiensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van de wijzigingen.

Consumenten in Duitsland

Als u een consument bent die in Duitsland woonachtig is, kunnen we u te allen tijde wijzigingen aanbieden van deze Betalingsvoorwaarden. We stellen u ten minste twee (2) maanden voor de voorziene ingangsdatum van een wijziging schriftelijk op de hoogte van eventuele voorgestelde wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail en/of de Verkopershub of het Berichtencentrum van eBay.

De aan u aangeboden wijzigingen worden alleen van kracht als u deze als volgt accepteert:

 • Als een voorgestelde wijziging geen substantiële wijziging is, vragen we uw actieve toestemming voor deze wijziging.
 • Als een voorgestelde wijziging niet substantieel is , wordt u geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij u de wijziging nadrukkelijk weigert door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld via e-mail) voorafgaand aan de verwachte ingangsdatum. In het geval van dergelijke wijzigingen informeren we u in de kennisgeving waarin we u de wijzigingen aanbieden, over het recht van afwijzing, de periode en uw recht op opzegging (zie de subsectie hierna).

Een 'substantiële wijziging' is een wijziging in deze Betalingsvoorwaarden (met name in de bepalingen over het type en de inhoud van de overeengekomen diensten of over de looptijd en de beëindiging) die in ons voordeel is en die het evenwicht tussen de diensten en de vergoedingen aanzienlijk in uw nadeel doet verschuiven, of die in feite leidt tot een geheel nieuwe overeenkomst.

Een wijziging die te wijten is aan een wettelijke vereiste, een bindende rechterlijke uitspraak of een injunctie, is geen substantiële wijziging.

Recht op beëindiging in het geval van aanpassingen (alle verkopers)

Als u het niet eens bent met voorgestelde wijzigingen, kunt u deze Betalingsvoorwaarden in overeenstemming met paragraaf 11 ('Looptijd, beëindiging') hieronder op elk moment voorafgaand aan de ingangsdatum zonder extra kosten opzeggen. We publiceren de gewijzigde Betalingsvoorwaarden altijd op de eBay-website.

11. Looptijd, beëindiging

Deze Betalingsvoorwaarden blijven voor onbepaalde tijd van kracht, tenzij ze worden opgezegd in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.

We kunnen deze Betalingsvoorwaarden via een schriftelijke kennisgeving binnen veertien (14) dagen opzeggen of, als eBay Sarl of ECUK uw Uitbetalingsentiteit is, binnen twee (2) maanden via een bericht naar uw geregistreerde e-mailadres. In de volgende gevallen kunnen we deze Betalingsvoorwaarden ook met een kortere opzegtermijn of per direct opzeggen:

 • We zijn op grond van wettelijke voorschriften of een rechterlijke uitspraak tot beëindiging gedwongen.
 • Volgens een besluit van de overheid moeten we de Betalingsvoorwaarden beëindigen om aan onze verplichtingen met betrekking tot witwasbestrijding of financiering van terrorisme te voldoen.
 • We hebben redelijke gronden om aan te nemen dat u zich bezighoudt met ongeoorloofde of onwettige activiteiten (met inbegrip van, zonder beperking, financiële misdrijven zoals fraude, omkoping, corruptie, witwaspraktijken, of schending van sancties).
 • We kunnen de identiteit van u of uw bedrijf of andere gegevens met betrekking tot uw persoon niet verifiëren.
 • U hebt een wezenlijke contractuele verplichting in deze Betalingsvoorwaarden geschonden of u handelt op een andere wijze die ernstig of voortdurend in strijd is met een of meer bepalingen hiervan.

Als eBay Sarl of ECUK uw Uitbetalingsrechtspersoon is, kunt u deze Betalingsvoorwaarden beëindigen en uw betalingsaccount sluiten met een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de bovenstaande redenen voor opzegging. Stuur daarvoor bij voorkeur een e-mail naar eBay Sarl op paymentsinfoBENL@ebay.be of naar ECUK op Paymentsinfouk@ebay.co.uk of neem contact op met de klantenservice via een van de beschikbare communicatiemethoden (zoals het formulier Contact opnemen of de chatfunctie)

Als eBay Sarl of ECUK niet uw Uitbetalingsentiteit is, kunt u deze Betalingsvoorwaarden altijd opzeggen door uw eBay-account te sluiten. Als u na een dergelijke opzegging gebruikmaakt van Betaaldiensten, gaan we ervan uit dat u deze Betalingsvoorwaarden opnieuw hebt geaccepteerd.

Als u opzegt bij één Betaaldienstverlener van eBay, geldt dit ook als opzegging bij de overige Betaaldienstverleners van eBay.

Voor uw gebruik van de eBay-diensten als verkoper is een doorlopende registratie voor Betaaldiensten een vereiste. Als u deze overeenkomst beëindigt, kunt u de eBay-diensten die worden verstrekt door onze Gelieerde ondernemingen niet gebruiken. Onze Gelieerde ondernemingen die de eBay-diensten aan u leveren in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst, kunnen de Gebruikersovereenkomst beëindigen conform de betreffende bepalingen inzake opzegging.

Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, is dit niet van invloed op de rechten of verplichtingen van beide partijen die zijn opgebouwd tot het moment van beëindiging en/of op voorwaarden die (nadrukkelijk of stilzwijgend) zijn bedoeld om na beëindiging van kracht te blijven, waaronder uw verplichting om aan ons verschuldigde bedragen in verband met uw activiteiten voorafgaand aan de beëindiging te voldoen en ons recht om deze bedragen te innen volgens deze Betalingsvoorwaarden. Als er op de ingangsdatum van de opzegging nog betalingstransacties openstaan, worden deze in overeenstemming met de bepalingen van deze Betalingsvoorwaarden verwerkt voor zover dit niet wettelijk verboden is. Vanaf het moment dat de opzegging van kracht is, kunt u geen objecten meer aanbieden via eBay-diensten.

12. Overdracht

We kunnen naar eigen goeddunken onze rechten en verplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden overdragen. In dit geval stellen we u hiervan op de hoogte.

II. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eCI

Aanvullend op de bovenstaande Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de Betaaldiensten van eCI. In dit deel verwijst 'we/wij' of 'ons/onze' naar eCI.

Tussen u en eCI maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden, voor zover ze van toepassing zijn op deze overeenkomst. Als de Gebruikersovereenkomst in strijd is met deze Betalingsvoorwaarden, gelden deze Betalingsvoorwaarden.

We kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betalingsmethoden beschikbaar zijn voor kopers.

Deel II uitvouwen

1. Autorisatie van eCI als tussenpersoon

eCI accepteert betalingen namens u als uw tussenpersoon. Hierbij machtigt u eCI om enkel op te treden als uw tussenpersoon voor het ontvangen, beheren en verwerken van betalingen voor transacties via Betaaldiensten.

Een betaling die we namens u van een koper ontvangen, ontslaat de koper van de verplichting jegens u ter hoogte van het ontvangen bedrag, ongeacht of we deze betaling naar u overmaken. Als we deze betaling niet naar u overmaken zoals beschreven in deze Betalingsvoorwaarden, kunt u alleen tegen ons en niet tegen de koper stappen ondernemen. Deze betaling geldt na ontvangst door ons namelijk als betaling door de koper aan u. Voor zover toegestaan volgens de voorschriften van een externe of overheidsinstelling met bevoegdheid over ons, gaat u ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor alles wat u doet of nalaat. U begrijpt dat we een dergelijke aansprakelijkheid afwijzen.

2. Ontvangst en vereffening van saldo

Nadat een transactie via Betaaldiensten is uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging van deze betalingstransactie.In bepaalde gevallen kan uw transactie worden geweigerd, geblokkeerd of ingehouden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude, een hoog risico van mogelijke schending van regelgeving, economische of handelssancties, beleid van eBay of eCI, of beleid van een van onze externe betaaldienstverleners.

Als we als Uitbetalingsentiteit fungeren, maken we ontvangen opbrengsten over naar uw Gekoppelde rekening. We kunnen naar eigen goeddunken u de mogelijkheid bieden om uw opbrengsten te ontvangen via een stored value-account dat door ons aan u is verstrekt. Uw transactieopbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die worden vastgehouden krachtens deze Betalingsvoorwaarden en met inachtneming van de geschatte afwikkelingstermijnen die in de volgende zin worden uiteengezet, worden samengevoegd tot een dagelijkse batch voor afrekening aan u op regelmatige basis (bijvoorbeeld één dagelijkse afrekening voor alle transacties die klaar zijn voor uitbetaling aan u die dag), tenzij u hier anderszins om verzoekt en wij hiermee akkoord gaan. We gaan ervan uit dat de opbrengst van uw transacties via Betaaldiensten over het algemeen ongeveer twee tot zeven werkdagen na de transactie van de koper worden uitbetaald naar uw Gekoppelde rekening. De werkelijke uitbetalingstermijn voor afzonderlijke transacties kan echter variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de verwerkingstijden van uw bank.

We kunnen zo nodig vanwege naleving of operationele redenen een andere procedure volgen dan deze. Als we niet in staat zijn om de opbrengsten van Betaaldiensten te vereffenen, kunnen we, afhankelijk van de reden waarom we niet in staat zijn om de opbrengsten te vereffenen, het bedrag terugstorten naar de koper (bijvoorbeeld als we uw gegevens niet kunnen verwerken om technische redenen of als u deze Betalingsvoorwaarden schendt) of op een andere manier dit saldo verwerken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetgeving inzake verlaten eigendommen, bijvoorbeeld door niet-opgeëist saldo na een toepasselijke periode of volgens ons beleid over te dragen aan een overheidsinstantie.

3. Machtiging voor incassering van Verschuldigde bedragen

U machtigt eCI hierbij om alle Verschuldigde bedragen via de Gekoppelde rekening of een andere betalingsmethode in ons bestand af te schrijven, met inbegrip van uw stored value-account (als dit aan u is verstrekt). Deze autorisatie blijft volledig van kracht totdat u deze intrekt via een schriftelijke kennisgeving aan ons of totdat uw eBay-account wordt gesloten of opgezegd, al naargelang wat zich het eerst voordoet.

Voor zover wettelijk toegestaan worden hierbij al uw rechten, aanspraken en belangen in en op alle crediteringen, betalingen van bedragen, en algemene immateriële zaken in uw voordeel door u verkocht, toegewezen en overgedragen aan en overgebracht naar eBay en Gelieerde ondernemingen, zoals van toepassing, teneinde de met uw gebruik van Betaal- en eBay-diensten samenhangende verplichtingen of aansprakelijkheden ten aanzien van eBay of de betreffende Gelieerde onderneming na te komen.

4. Geschillen

LEES DEZE PARAGRAAF AANDACHTIG DOOR. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEVOLGEN VOOR UW RECHTEN EN EEN SUBSTANTIËLE INVLOED OP DE MANIER WAAROP VORDERINGEN VAN U EN eCI TEGEN ELKAAR WORDEN BESLECHT.

U en eCI komen overeen dat alle vorderingen of geschillen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en eCI (of betrokken derden) en die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit deze of een eerdere versie van deze Betalingsvoorwaarden, uw gebruik van of toegang tot Betaaldiensten, de handelingen van eCI, of de vertegenwoordigers van eCI, dienen te worden beslecht in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf Geschillen.

A. Toepasselijk recht

U gaat ermee akkoord dat de wetgeving van de staat Utah, behalve voor zover deze niet strookt met of wordt ontkracht door federale wetgeving, geldt voor deze Betalingsvoorwaarden en voor alle vorderingen of geschillen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en eCI, tenzij anderszins is bepaald in deze Betalingsvoorwaarden.

B. Arbitrageovereenkomst

U en eCI komen overeen dat alle geschillen of vorderingen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en eCI (of betrokken derden) met betrekking tot of ten gevolge van deze of een eerdere versie van deze Betalingsvoorwaarden, uw gebruik van of toegang tot Betaaldiensten, de handelingen van eCI of haar vertegenwoordigers, of via de diensten verkochte of aangeboden producten of diensten uitsluitend worden beslecht via definitieve en bindende arbitrage en niet in een rechtbank. In deze paragraaf Geschillen omvat de term 'betrokken derden' Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moederbedrijven, rechtsvoorgangers en -opvolgers, en rechtverkrijgenden van u en eCI, alsmede medewerkers en tussenpersonen van u, eCI en deze entiteiten. Als alternatief kan u uw aanspraken voor een rechtbank voor geringe vorderingen (small claims court) geldend maken wanneer uw aanspraken gerechtvaardigd zijn en zolang de zaak onder een dergelijke rechtbank blijft en alleen op individuele basis (d.w.z. niet als onderdeel van een class action of een procedure in eigen naam voor het recht van een derde) aanhangig wordt gemaakt. De Amerikaanse Federal Arbitration Act beheerst de interpretatie en handhaving van deze arbitrageovereenkomst.

 1. 1. Verbod op groepsvorderingen, representatieve acties en niet-individuele vorderingen

  U EN eCI KOMEN OVEREEN DAT BEIDE PARTIJEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDERE PARTIJ ENKEL OP INDIVIDUELE BASIS INDIENEN, EN NIET ALS EISER OF PARTIJ IN EEN GROEPSVORDERING OF VIA EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-PROCEDURE. VOOR ZOVER U EN eCI NIET ANDERSZINS OVEREENKOMEN, MAG DE BEVOEGDE ARBITER DE VORDERINGEN VAN SLECHTS ÉÉN PERSOON OF PARTIJ SAMENVOEGEN OF VERENIGEN EN NIET ANDERSZINS OPTREDEN IN EEN GECOMBINEERDE VORDERING, REPRESENTATIEVE ACTIE, GROEPSVORDERING OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-PROCEDURE. BOVENDIEN KAN DE ARBITER ENKEL UITSPRAAK DOEN (MET INBEGRIP VAN SCHADELOOSSTELLING, VOORLOPIGE VOORZIENING EN DECLARATOIRE UITSPRAAK) TEN GUNSTE VAN EEN INDIVIDUELE PARTIJ DIE EEN GESCHIL AANHANGING HEEFT GEMAAKT EN SLECHTS VOOR ZOVER NODIG OM UITSPRAAK TE DOEN VOOR DE INDIVIDUELE VORDERING(EN ) VAN DIE PARTIJ. UITSPRAKEN MOGEN GEEN GEVOLGEN HEBBEN VOOR ANDERE GEBRUIKERS. Als een rechtbank oordeelt dat een of meer bepalingen van deze paragraaf met betrekking tot een bepaalde vordering of een bepaald verzoek om verhaal (zoals een verzoek om een voorlopige voorziening) niet kunnen worden afgedwongen door toepasselijk recht, dient alleen deze vordering of dit verzoek om verhaal buiten te arbitrage te worden gehouden. Deze vordering of dit verzoek kan dan worden voorgelegd aan een rechtbank, waarbij u en eCI het recht hebben om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Alle overige vorderingen dienen via arbitrage te worden afgehandeld.

 2. Arbitrageprocedures

  Arbitrage is informeler dan een vordering bij een rechtbank. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en de rechterlijke toetsing van een uitspraak is zeer beperkt. Een arbiter kan bij individuele personen echter dezelfde schadevergoedingen toewijzen en uitspraken doen als een rechtbank. Een arbiter dient de bepalingen van deze Betalingsvoorwaarden op dezelfde wijze toe te passen als een rechtbank zou doen. De arbiter kan over alle kwesties beslissen, behalve bij kwesties met betrekking tot arbitreerbaarheid, de reikwijdte of afdwingbaarheid van deze arbitrageovereenkomst, of de interpretatie van paragraaf 1 van deze arbitrageovereenkomst ('Verbod op groepsvorderingen, representatieve acties en niet-individuele vorderingen'). Dergelijke kwesties dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.

  De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association ('AAA') in overeenstemming met haar regels en procedures, met inbegrip van de Consumer Arbitration Rules en de Commercial Arbitration Rules van de AAA (voor zover van toepassing), tot wijziging van deze arbitrageovereenkomst. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org. Als de AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, wordt een andere organisatie geselecteerd door de partijen of de rechter.

  Een partij die arbitrage wenst, dient eerst aangetekend een geldig kennisgevingsformulier voor geschillen ('Kennisgeving') naar de andere partij sturen. Deze Kennisgeving kan worden gedownload via: https://p.ebaystatic.com/aw/help/legal/Notice_of_Dispute.pdf. De aan eCI te versturen Kennisgeving moet worden verzonden naar eBay Inc., t.a.v.: Litigation Department, onderwerp: Notice of Dispute, eBay Way, Draper, UT 84020. Elke aan eBay geadresseerde en door eBay ontvangen Kennisgeving wordt geacht ook te zijn ontvangen door eCI als deze door eCI aangeboden diensten betreft. eCI stuurt een eventuele Kennisgeving aan u naar het geregistreerde fysieke adres dat is gekoppeld aan uw eBay-account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw fysieke adres actueel is en blijft. Een Kennisgeving is pas geldig als deze door u persoonlijk is ondertekend en alle gevraagde gegevens bevat, met inbegrip van een beschrijving en de grondslag van uw ingestelde vorderingen, uw specifieke eis, evenals het e-mailadres en het telefoonnummer voor uw eBay-account.

  Als u en eCI niet in staat zijn om de in een geldige Kennisgeving beschreven vorderingen binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving door eCI op te lossen, kan er een arbitrageprocedure worden gestart door u of eCI. Er is een formulier voor het starten van arbitrageprocedures beschikbaar op de website van de AAA (www.adr.org). De partij die de arbitrage start, dient niet alleen dit formulier bij de AAA in te dienen conform haar regels en procedures, maar ook een kopie van het ingevulde formulier naar de wederpartij te sturen. U kunt een kopie naar eCI sturen op het volgende adres: eBay Commerce Inc. c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047, Verenigde Staten. Als eCI een arbitrageprocedure tegen u start, stuurt eCI een kopie van het ingevulde formulier naar het postadres dat we in ons bestand hebben voor uw eBay-account. Een schikkingsvoorstel van u of eCI wordt niet aan de arbiter bekendgemaakt.

  Als de waarde van bekendgemaakte vorderingen of tegenvorderingen niet hoger is dan $ 25.000, wordt de beslissing enkel schriftelijk ingediend. De arbiter kan evenwel een persoonlijke hoorzitting houden als de omstandigheden dit vereisen. In het geval van een persoonlijke hoorzitting kan door u en/of eCI telefonisch worden deelgenomen, tenzij de arbiter anderszins vereist.

  De arbiter beslist over de inhoud van alle vorderingen overeenkomstig toepasselijke recht, met inbegrip van erkende beginselen van billijkheid, en houdt rekening met alle wettelijk erkende aanspraken op voorrechten. De arbiter is niet gebonden aan beslissingen in eerdere arbitrages waarbij andere gebruikers betrokken waren, maar is, voor zover wettelijk vereist, slechts gebonden aan beslissingen in eerdere arbitrages waarbij dezelfde eCI-gebruiker betrokken was. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en kan aanhangig worden gemaakt bij elke bevoegde rechtbank.

 3. Arbitragekosten

  De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten geschiedt volgens de regels van de AAA, tenzij in deze arbitrageovereenkomst anderszins is bepaald. Als u hebt voldaan aan de kennisgevingsprocedures in paragraaf 2 van deze arbitrageovereenkomst ('Arbitrageprocedures') en de waarde van het geschil $ 10.000 of minder is, betaalt eCI op uw verzoek alle administratie- en arbitragekosten in verband met de arbitrage. Elk verzoek tot betaling van kosten door eCI dient samen met uw arbitrageverzoek per post naar de AAA te worden gestuurd. eCI treft dan maatregelen om alle administratie- en arbitragekosten rechtstreeks aan de AAA te betalen. Als de arbiter de door u voorgelegde vorderingen als ongegrond of triviaal beoordeelt, stemt u ermee in om alle kosten die eCI namens u voor de arbitrage heeft betaald en die u anders in overeenstemming met de AAA-regels zelf had moeten betalen, aan eCI te vergoeden. eCI betaalt de indienings-, administratie- en arbitragekosten voor zover de arbiter dat noodzakelijk acht teneinde te voorkomen dat de kosten voor toegang tot arbitrage te hoog oplopen.

 4. Scheidbaarheid

  Voor zover een arbiter of rechtbank oordeelt dat deze arbitrageovereenkomst gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar is, blijven de overige delen van deze arbitrageovereenkomst van kracht, met uitzondering van de bepalingen in paragraaf 1 van deze arbitrageovereenkomst ('Verbod op groepsvorderingen, representatieve acties en niet-individuele vorderingen').

 5. Bezwaarprocedure

  ALS U EEN NIEUWE GEBRUIKER VAN ONZE BETAALDIENSTEN BENT, KUNT U BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST DOOR ONS EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN ('BEZWAARSCHRIFT'). HET BEZWAARSCHRIFT DIENT UITERLIJK 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DEZE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR HET EERST HEBT GEACCEPTEERD, IN ONS BEZIT TE ZIJN. DE DATUM VAN HET POSTSTEMPEL IS DOORSLAGGEVEND U DIENT HET BEZWAARSCHRIFT TE STUREN NAAR EBAY INC. T.A.V.: LITIGATION DEPARTMENT, ONDERWERP: OPT-OUT NOTICE, 583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020, VERENIGDE STATEN. ELK AAN EBAY GEADRESSEERD EN DOOR EBAY ONTVANGEN BEZWAARSCHRIFT WORDT GEACHT OOK TE ZIJN ONTVANGEN DOOR ECI ALS DIT DOOR ECI AANGEBODEN DIENSTEN BETREFT.

  Gemakshalve stellen we u een bezwaarformulier ter beschikking. U dient dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen teneinde bezwaar te maken tegen de arbitrageovereenkomst. U dient het bezwaarformulier in te vullen door de gevraagde gegevens te verstrekken, met inbegrip van uw naam, adres (straat, postcode en plaats), en de gebruikersnamen en e-mailadressen die zijn gekoppeld aan de eBay-accounts waarop het bezwaar betrekking heeft. Het Bezwaarschrift is pas geldig nadat u het hebt ondertekend. Deze procedure is de enige manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de Arbitrageovereenkomst. Als u bezwaar maakt tegen de arbitrageovereenkomst, blijven alle overige delen van deze Betalingsvoorwaarden en de paragraaf Geschillen voor u van kracht. Uw bezwaar tegen de Arbitrageovereenkomst heeft geen invloed op eerdere, andere of toekomstige arbitrageovereenkomsten die u met ons hebt gesloten of zult sluiten.

 6. Toekomstige wijzigingen van de arbitrageovereenkomst

  Als wij in de toekomst deze arbitrageovereenkomst wijzigen (behalve bij wijzigingen van een contactadres voor kennisgevingen of een link naar een website), komen u en wij hierbij overeen, onverminderd andersluidende bepalingen in deze Betalingsvoorwaarden, dat een dergelijke wijziging niet van toepassing is op vorderingen die zijn ingesteld via een procedure tegen eCI voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. De wijziging is van toepassing op alle overige geschillen en vorderingen die onder de arbitrageovereenkomst vallen en tussen u en eCI zijn of kunnen ontstaan. We stellen u op de hoogte van wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst door de gewijzigde voorwaarden ten minste 30 dagen vóór de betreffende ingangsdatum op www.ebay.com te plaatsen en door u een kennisgeving te sturen via het Berichtencentrum van eBay en/of per e-mail. Als u niet akkoord gaat met deze gewijzigde voorwaarden, kunt u uw eBay-account binnen 30 dagen sluiten. U bent dan niet gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

C. Bevoegde rechtbank voor geschillen

Tenzij anderszins is overeengekomen en als de bovenstaande arbitrageovereenkomst niet van toepassing is op u of op een bepaalde vordering of een bepaald geschil, hetzij op grond van uw bezwaar tegen deze arbitrageovereenkomst, hetzij op grond van een beslissing van de arbiter of een rechtbank, gaat u ermee akkoord dat de staats- en federale rechtbanken in Salt Lake County, Utah (Verenigde Staten) exclusief bevoegd zijn voor alle vorderingen en geschillen die zijn of kunnen ontstaan tussen u en eCI. U en eCI komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Salt Lake County, Utah (Verenigde Staten) om dergelijke vorderingen of geschillen te behandelen.

III. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN EBAY SARL

Naast de bovengenoemde Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing wanneer u gebruikmaakt van Betaaldiensten van eBay Sarl. In dit deel verwijst 'we/wij' of 'ons/onze' naar eBay Sarl.

Tussen u en eBay Sarl maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden, voor zover ze van toepassing zijn op deze overeenkomst. Als de Gebruikersovereenkomst in strijd is met deze Betalingsvoorwaarden, gelden deze Betalingsvoorwaarden.

1. Betaaldienst; betalingsmethoden uitschakelen

U machtigt eBay Sarl om betalingen die zij namens u ontvangt, te innen en af te handelen. Wanneer u een object op eBay verkoopt, wordt u geacht een begunstigde te zijn, waarbij eBay Sarl als uw betaaldienstverlener optreedt. In het geval van een terugbetaling, terugboeking of soortgelijke situatie kunt u ook als betaler worden aangemerkt. Ook in dit geval treedt eBay Sarl op als betaaldienstverlener. Als eBay Sarl de Uitbetalingsentiteit is, is eBay Sarl ook de rechtspersoon die een betaalrekening voor u opent en beheert.

Nadat de door de koper gebruikte betalingsmethode (zoals een Visa-kaart) is geaccepteerd en geautoriseerd voor betaling, is de betalingsverplichting van de koper jegens u voldaan, ongeacht of we het bedrag ook daadwerkelijk aan u uitbetalen. Als we het bedrag niet aan u uitbetalen, zoals beschreven in deze Betalingsvoorwaarden, kunt u dat alleen op ons verhalen en niet op de koper. Voor zover toegestaan volgens de voorschriften van een externe of overheidsinstelling met bevoegdheid over ons, gaat u ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor alles wat u doet of nalaat. U begrijpt dat we een dergelijke aansprakelijkheid afwijzen.

We kunnen een of meer specifieke, voor kopers beschikbare betalingsmethoden uitschakelen voor (een deel van) uw aanbiedingen als we redelijkerwijs mogen aannemen dat het gebruik van deze betalingsmethoden voor uw transacties ons kan blootstellen aan verhoogde nalevings-, financiële en/of andere risico's. Als u bijvoorbeeld een kostbaar object wilt aanbieden vanaf een nieuw eBay-account, kunnen we besluiten om betalingsmethoden uit te schakelen waarbij de betaling pas enige tijd na de transactie plaatsvindt (zoals automatische bankafschrijving of betaling op factuur). Bij het beoordelen van het risico kijken we naar relevante factoren, zoals uw verkoopgeschiedenis, uw servicestatus, de geschiedenis van uw eBay-account, risico's in verband met bepaalde objectcategorieën, de transactiewaarde, en het aantal en de waarde van geschillen onder Kopersbescherming van eBay. We schakelen de betalingsmethode(n) voor uw aanbiedingen weer in wanneer het risico niet langer bestaat.

2. Uitvoering van betalingstransacties

Wanneer u als begunstigde of betalingsplichtige Betaaldiensten gebruikt, worden de betalingstransacties uitgevoerd in overeenstemming met de regels en procedures voor betalingssystemen, tenzij anderszins is overeengekomen.

Vereiste gegevens

Uw betalingsplichtige (bijvoorbeeld de koper van een object dat u op eBay hebt verkocht) dient ervoor te zorgen dat wij de benodigde gegevens ontvangen om de betalingstransactie uit te voeren. Als we over onvoldoende gegevens beschikken om de betalingstransactie uit te voeren, behouden we ons het recht voor om de vereiste gegevens op te vragen bij de betaaldienstverlener van de betalingsplichtige.

Voor de uitvoering van een betalingstransactie hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam
 • Uw eBay-gebruikersnaam
 • De naam van de koper (voor zover van toepassing)
 • De eBay-gebruikersnaam van de koper en alle overige gegevens van de koper die we van de koper nodig hebben of de betaaldienstverlener van de koper nodig heeft (voor zover van toepassing)
 • De valuta van de betalingstransactie (indien mogelijk als afkorting)
 • Het bedrag van de betalingstransactie en
 • De betalingsgegevens van de begunstigde

We vereisen mogelijk ook specifieke informatie voor het verifiëren van een betalingstransactie, zoals een eenmalige autorisatiecode die is verzonden aan uw geverifieerde telefoonnummer of e-mailadres (of om u toegang toe te staan tot bepaalde informatie die verband houdt met Betaaldiensten op eBay).

Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, gebruiken we automatisch de gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Als de door u of uw betalingsplichtige verstrekte gegevens niet volledig beschikbaar of onjuist zijn, zijn we op generlei wijze aansprakelijk voor verlies, vertraging of andere gevolgen die voortvloeien uit de verzuimde of gebrekkige uitvoering van de betreffende betalingstransactie.

Ontvangst van betalingsopdrachten

Een betalingsopdracht wordt in de volgende gevallen geacht door ons te zijn ontvangen:

 • indien uitgevoerd met een betaalkaart: in overeenstemming met de regels en voorschriften van de betaalkaartsystemen; of
 • indien uitgevoerd via onze beschikbare elektronische communicatiekanalen: op de werkdag waarop de betalingsopdracht daadwerkelijk door ons wordt ontvangen.

Als de betalingsopdracht op een andere dag dan een werkdag wordt ontvangen, wordt deze geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. Als 'werkdagen' gelden in dit deel III van de Betalingsvoorwaarden de dagen waarop de banken in Luxemburg normaal zijn geopend.

Zodra een betalingsopdracht is ontvangen, kan deze niet meer worden herroepen. Als de uitvoering van een betalingsopdracht echter voor een bepaalde dag is overeengekomen, kan u de betalingsopdracht uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de overeengekomen werkdag herroepen.

Weigering van betalingsopdrachten

We behouden ons het recht voor om de uitvoering van een betalingsopdracht onder de volgende omstandigheden te weigeren:

 • De informatie bij de betalingsopdracht is feitelijk onjuist en/of onvolledig.
 • U hebt niet voldaan aan uw verplichtingen krachtens deze Betalingsvoorwaarden, respectievelijk aan uw verplichtingen uit hoofde van enige andere overeenkomst tussen u en ons.
 • Er bestaat twijfel over de geldigheid van de opdracht of over de identiteit of de bevoegdheid van de persoon die de betalingsopdracht heeft gegeven.
 • De betalingsopdracht leidt bij uitvoering tot een schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

We kunnen onder bepaalde omstandigheden een redelijke vergoeding in rekening brengen voor een dergelijke weigering.

U erkent dat we in verband met de uitvoering van een betalingstransactie mogelijk de bovenstaande gegevens en uw geregistreerde adres of de maatschappelijke zetel van uw bedrijf bekend moeten maken aan de Betaaldienstverlener van de andere partij (en mogelijk ook aan de tussenpersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van een betalingstransactie). U accepteert dit uitdrukkelijk en draagt ons hierbij op de genoemde gegevens bekend te maken.

Als u de betalingsplichtige bent, hangt de uitvoering van de transactie mogelijk af van het feit of we voorafgaand aan de uitvoering het betreffende bedrag van u hebben ontvangen.

3. Uitbetaling van bedragen; verzendlabels

Als we als Uitbetalingsentiteit fungeren, maken we ontvangen opbrengsten over naar uw Gekoppelde rekening. Over het algemeen worden uw betalingen automatisch geïnitieerd op basis van de planning die u vooraf heeft geselecteerd of op aanvraag op basis van een individuele betalingsinstructie die we van u hebben ontvangen. Als uw betalingsaccount echter niet is geconfigureerd voor opname van regelmatig geplande vereffeningen, kunnen we periodiek beschikbaar saldo uit het betalingsaccount verzenden naar uw Gekoppelde rekening.

Uw transactieopbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die worden geblokkeerd conform deze Betalingsvoorwaarden en met inachtneming van de geschatte uitbetalingstermijnen die hieronder worden uiteengezet, worden samengevoegd tot een dagelijkse batch voor vereffening met u, zoals met u is overeengekomen. Als u bijvoorbeeld wekelijkse uitbetalingen selecteert, kan er één wekelijkse uitbetaling worden geïnitieerd voor alle transacties die op deze dag klaar zijn voor uitbetaling aan u. Als u dagelijks uitbetalingen selecteert, wordt uw beschikbare saldo automatisch één keer per dag uitbetaald. Als u een uitbetaling op aanvraag aanvraagt, wordt er een enkele vereffening geïnitieerd van de transacties die op deze dag klaar zijn voor uitbetaling aan u. U kunt er mogelijk voor kiezen om slechts een gedeelte van de beschikbare transactie-opbrengsten te laten uitbetalen naar uw Gekoppelde rekening zodat het resterende bedrag in uw betalingsaccount blijft staan.

We gaan ervan uit dat de opbrengst van uw transacties via Betaaldiensten over het algemeen ongeveer één of twee werkdagen na de bestelling van de koper naar uw Gekoppelde rekening wordt overgemaakt. De werkelijke vereffeningstermijnen voor individuele transacties kunnen echter variëren, afhankelijk van de door de koper gekozen betalingsmethode en de datum waarop we de betalingstransactie ontvangen. We kunnen zo nodig vanwege naleving of risico's een andere procedure volgen dan deze. Als we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, behouden we ons het recht voor, afhankelijk van de reden waarom we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, om het bedrag aan de koper terug te betalen (bijvoorbeeld als we uw gegevens om technische of andere redenen niet kunnen verwerken) of deze bedragen op een andere wijze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We verstrekken u maandelijks kosteloos overzichten van uw transacties, die u kunt raadplegen in de Verkopershub.

Als kopers voor eigen rekening een retourlabel voor verzending kopen op de eBay-website, kan eBay automatisch de verzendkosten van het terugbetalingsbedrag aftrekken, die de koper van uw ontvangt. In dat geval stemt u ermee in (als debiteur jegens de koper voor de terugbetaling) dat u de betalingsplichtige voor de verzendkosten van de expediteur wordt. Daarnaast autoriseert u ons om een toepasselijke deel van het terugbetalingsbedrag te gebruiken om de expediteur namens u te betalen. In dit geval betaalt u geen bijkomende verzendkosten.

4. Aansprakelijkheid voor ongeoorloofde betalingstransacties

U bent volledig aansprakelijk voor alle verliezen in verband met ongeoorloofd gebruik van het betaalinstrument als u frauduleus hebt gehandeld met betrekking tot een dergelijke betalingstransactie of als u opzettelijk of door grove nalatigheid een of meer van uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet bent nagekomen (bijvoorbeeld door uw inloggegevens niet veilig te bewaren of ons niet onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijk incident).

5. Onze aansprakelijkheid

We betalen u het bedrag volledig terug en zijn aansprakelijk voor elk verlies dat direct en redelijkerwijs te verwachten is ten gevolge van een onjuiste of niet-uitgevoerde betalingstransactie, op voorwaarde dat u ons onmiddellijk van een dergelijke betalingstransactie op de hoogte hebt gesteld, en in elk geval tot uiterlijk dertien (13) maanden na de uitvoering van de transactie, tenzij we hebben nagelaten om u informatie over de transactie te verstrekken.

Wij zijn aansprakelijk voor geleden schade die het resultaat is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. In het geval van geringe nalatigheid, zijn we uitsluitend aansprakelijk voor (a) schade die het resultaat is van letsel met betrekking tot leven, lichaam of gezondheid; of (b) voorzienbare gebruikelijk optredende schade die het resultaat is van een inbreuk op een essentiële contractuele verplichting. Eventuele verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Als u een bedrijf bent dat gebruik maakt van Betaaldiensten, omvat onvoorzienbare schade, zonder enige beperking en in overeenstemming met het bovenstaande, het verlies van goodwill of reputatie, directe of indirecte winstderving, gegevensverlies, verlies van klanten of andere immateriële verliezen. U stemt er bovendien nadrukkelijk mee in dat u als een bedrijf niet mag profiteren van de rechten en aansprakelijkheidsvoorzieningen die zijn afgeleid van wettelijke bepalingen met betrekking tot betaaldiensten (artikel 79(1), 81(3), 86, 88 t/m 90, 93 en 101 van de Luxemburgse wet van 10 November 2009 inzake betaaldiensten) in het geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van Betaaldiensten onder deze overeenkomst. Dit betekent dat we onder deze bepalingen ten aanzien van u niet aansprakelijk zijn voor de verliezen of schade die u mogelijk leidt.

6. RatePAY

Op bepaalde Europese websites van eBay kunnen kopers kiezen voor een RatePAY-betalingsmethode om het aankoopbedrag te betalen voor een object dat u aan hen hebt verkocht. U erkent en verplicht u hiermee te houden aan de Algemene voorwaarden voor RatePAY-betalingsmethoden, die een integraal onderdeel van deze Betalingsvoorwaarden vormen. Zoals specifieker uiteengezet in de Algemene voorwaarden voor RatePAY-betalingsmethoden, gaat u akkoord met het verkopen en overdragen van uw aankoopprijsterugvorderingen jegens kopers die hebben gekozen voor de betalingsmethode van RatePAY aan eBay Sarl. eBay Sarl zal deze terugvorderingen verkopen en overdragen aan Adyen N.V., waarna Adyen N.V. op zijn beurt de terugvorderingen zal verkopen en overdragen aan RatePAY GmbH. Daarom zullen kopers die gebruik maken van de RatePAY-betalingsmethode hun betalingen doen aan RatePAY GmbH, die deze betalingen via Adyen N.V. doorstuurt naar eBay Sarl, zodat eBay Sarl de betalingen in overeenstemming met deze Betalingsvoorwaarden kan verwerken en aan u uitbetalen.

Algemene voorwaarden voor RatePAY-betalingsmethoden

6.1. Onderwerp en reikwijdte van de overeenkomst

6.1.1 RatePAY GmbH ('RatePAY') is een betalingsinstelling die onder permanent toezicht staat van en een vergunning heeft van de Duitse federale financiële toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). RatePAY biedt online betaaloplossingen op maat aan diverse online detailhandelaars en aanbieders van online platformen en biedt online detailhandel en particuliere verkopers een online marktplaats voor de verkoop van hun producten. Als onderdeel van deze oplossingen biedt RatePAY betalingsmethoden die kunnen worden geïntegreerd met eBay-diensten. De door RatePAY aangeboden betalingsmethoden ('RP-betalingsmethoden') omvatten in principe betalingen op rekening en betalingen via automatische bankafschrijving (SEPA) zoals die momenteel worden aangeboden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland en alle overige geautoriseerde rechtssystemen, zoals gedefinieerd in paragraaf 6.4.2. Uw kopers die objecten kopen via eBay-diensten, kunnen de gevorderde aankoopprijs voldoen via de op dat moment beschikbare RP-betalingsmethoden die door eBay worden aangeboden.

6.1.2 eBay Sarl faciliteert de betalingen van kopers aan u via eBay-diensten en levert gelicentieerde betaaldiensten aan u op basis van deze Betalingsvoorwaarden.

6.1.3 Adyen N.V. ('Adyen') levert in eigen naam, in samenwerking met RatePAY, aan eBay Sarl de RP-betalingsmethoden voor integratie in de eBay-diensten.

6.1.4 Om de RP-betalingsmethode(n) te gebruiken, verwerft eBay Sarl uw rechten op de betreffende aankoopprijs jegens kopers die bij het gebruik van eBay-diensten hebben gekozen voor de RP-betalingsmethode(n). eBay Sarl zal dan de gekochte rechten verkopen en overdragen aan Adyen in overeenstemming met de voorwaarden van deze RP-betalingsmethoden. Adyen zal op zijn beurt de gekochte rechten verkopen en overdragen aan RatePAY. RatePAY zal vervolgens het risico van wanbetaling met betrekking tot de gekochte rechten op zich nemen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen. Deze regeling wordt hierna de 'factoringketen' genoemd.

6.1.5 Deze Algemene voorwaarden voor RP-betalingsmethoden zijn op u van toepassing met betrekking tot uw gebruik van de RP-betalingsmethoden bij uw gebruik van eBay-diensten.

6.1.6 Deze Algemene voorwaarden voor RP-betalingsmethoden zijn van toepassing naast eventuele andere voorwaarden die u en eBay Sarl in deze Betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Algemene voorwaarden voor RP-betalingsmethoden boven de genoemde overige bepalingen die tussen u en eBay Sarl in deze Betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

6.1.7 RatePAY en Adyen zijn geen partij in en zijn niet gebonden aan de Betalingsvoorwaarden of enige andere overeenkomst tussen u en eBay Sarl, eBay, de koper of derden.

6.2. Integratie van RatePAY-betalingsvoorwaarden en -privacybeleid

U bent verplicht om met iedere koper de Betalingsvoorwaarden van RatePAY ('RP-betalingsvoorwaarden') en het Privacybeleid van RatePAY ('RP-PB') overeen te komen voor het gebruik van RP-betalingsmethoden door de koper. Deze zijn online beschikbaar op https://www.ratepay.com/en/ratepay-terms-of-payment/ (RP-betalingsvoorwaarden) of https://www.ratepay.com/en/ratepay-data-privacy-statement/ (RP-PB). U gaat hierbij ermee akkoord en aanvaardt dat de RP-betalingsvoorwaarden en het RP-privacybeleid voor het gebruik van RP-betalingsmethoden door de koper een integraal onderdeel worden van elke verkoopovereenkomst die tussen u en de koper wordt gesloten op eBay-diensten voor het gebruik van de RP-betalingsmethoden ('Verkoopovereenkomst'). U stemt er hierbij mee in dat eBay Sarl de RP-betalingsvoorwaarden en het RP-privacybeleid toepast tijdens de betaling van de aankoop via de RP-betalingsmethoden en instrueert eBay Sarl hierbij om de RP-betalingsvoorwaarden en het RP-privacybeleid namens u aan de koper ter beschikking te stellen.

6.3. Verklaring van afstand

Als u handelt in de hoedanigheid van commercieel verkoper, stemt u hierbij ermee in dat paragraaf 675f (5), zin 2 van het Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) (Kosten voor betaaldiensten), paragraaf 675g BGB (Wijziging van het raamcontract voor betaaldiensten), paragraaf 675h BGB (Gewone opzegging van een raamcontract voor betaaldiensten), paragraaf 675y BGB (Aansprakelijkheid van betaaldienstverleners bij het niet uitvoeren, gebrekkige of te late uitvoering van een betalingsopdracht; paragraaf 675z BGB (Overige vorderingen in geval van het niet uitvoeren, gebrekkige of te late uitvoering van een betalingsopdracht of in geval van een niet geautoriseerde betalingstransactie) en paragraaf 676 BGB (Bewijs van uitvoering van betalingstransacties) niet van toepassing zijn op deze Algemene voorwaarden voor RP-betalingsmethoden.

6.4. Aankoop van uw vorderingen door eBay Sarl

6.4.1 U geeft hierbij toestemming aan eBay Sarl om uw vorderingen in te dienen bij RatePAY (via Adyen) ter goedkeuring van de aankoop ('Aankoopkennisgeving'). RatePAY beoordeelt na ontvangst van de Aankoopkennisgeving (via eBay Sarl en Adyen) hoe waarschijnlijk het is dat de koper de aangeboden vordering betaalt, en stuurt daarop (via Adyen en eBay Sarl) een bericht waarin wordt aangegeven of de aankoopvordering wordt geaccepteerd ('Melding Positieve Beoordeling') of afgewezen ('Melding Negatieve Beoordeling').

6.4.2 In overeenstemming met deze Algemene voorwaarden voor de RP-betalingsmethoden biedt u eBay Sarl alle vorderingen met betrekking tot de RP-betalingsmethoden aan die aan de volgende criteria voldoen:

 1. De vordering is op uw betreffende koper in verband met de Verkoopovereenkomst waarvoor de koper een van de RP-betalingsmethoden heeft gekozen.
 2. Er is een Melding Positieve Beoordeling van de betreffende vordering beschikbaar.
 3. De vordering is in (i) EUR of CHF of (ii) een andere door RatePAY ondersteunde valuta.
 4. Op de vordering is (i) het recht van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Nederland van toepassing of (ii) van enig ander rechtsgebied dat door RatePAY wordt ondersteund (de 'Geaccepteerde rechtssystemen').

(gezamenlijk aangeduid als 'Verkopersvorderingen' en elk afzonderlijk als 'Verkopervordering').

6.4.3 Door de Betalingsvoorwaarden te accepteren, hetgeen resulteert in de implementatie van de RP-betalingsmethoden in uw aanbiedingen met eBay-diensten, gaat u ermee akkoord dat elke Verkopersvordering automatisch aan eBay Sarl te koop wordt aangeboden na afsluiting van elke Verkoopovereenkomst waarvoor de koper een van de RP-betalingsmethoden (hierna 'Aankoopaanbod') heeft gekozen. eBay laat Adyen (en Adyen naar RatePAY) weten dat de Verkoopovereenkomst is afgesloten en dat eBay Sarl aan Adyen heeft aangeboden om de betreffende Verkopersvordering over te nemen. Afhankelijk van de reactie van Adyen op het aankoopaanbod van eBay Sarl wordt uw Aankoopaanbod door eBay Sarl aanvaard en het betalingsproces voortgezet (de 'Aanvaarding van het Aankoopaanbod') of afgewezen. Bij het aanbod en de acceptatie via een Acceptatie van het Aankoopaanbod komt tussen u en eBay Sarl een overeenkomst ('Koopovereenkomst voor individuele vorderingen') tot stand voor de betreffende Verkopersvordering, met inbegrip van de Nevenrechten (zoals hieronder gedefinieerd), die wordt aangeschaft (de 'Gekochte vordering') in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden voor RP-betalingsmethoden. Als eBay Sarl van Adyen een afwijzing van het aankoopaanbod ontvangt, wijst eBay Sarl ook het Aankoopaanbod af en komt de Koopovereenkomst voor individuele vorderingen in verband met de betreffende Verkopersvordering niet tot stand. Een afgewezen Aankoopaanbod kan opnieuw worden ingediend door de procedure in deze paragraaf 6.4.3 te herhalen.

6.5. Toewijzing van vorderingen

6.5.1 Onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde in paragraaf 6.5.3 hieronder wijst u al uw huidige en toekomstige Verkopersvorderingen, met inbegrip van alle Nevenrechten (zoals hieronder gedefinieerd), toe aan eBay Sarl. eBay Sarl accepteert deze overdracht hierbij.

6.5.2 'Nevenrechten' betekent, in elk geval met betrekking tot de betreffende Verkopersvordering:

 1. rechten op alle onderpanden en zekerheden waarmee de betreffende Verkopersvordering wordt zekergesteld; en
 2. rechten op het indienen van verzekeringsvorderingen voor schade en gebreken tijdens het transport;
 3. uw voorwaardelijke rechten om eigendom of beslaglegging te vorderen van een voorwaardelijke rechthebbende;
 4. voorkeursrechten, modelrechten (Gestaltungsrechte), herroeping- of ontbindingenrechten (Rücktrittsrechte) of betwistingsrechten (Anfechtungsrechte) en alle overige rechtsposities, rentevorderingen, aanspraken op vergoeding, garantievorderingen, aanspraken op contractuele boetes jegens de koper of derden die rechtstreeks of rechthebbende zijn van de goederen; of
 5. overige vorderingen op derden met betrekking tot de betreffende Verkopersvordering (zoals exportkrediet, transport, inbraak, diefstal, brandverzekering, aanspraken op centrale regelgevende instanties en inkoopverenigingen, aanspraken op expediteurs), alsmede alle andere nevenrechten of overige nevenrechten met betrekking tot de betreffende vordering van de verkoper en/of de transacties of overeenkomsten waarop deze is gebaseerd, of de nevenrechten die verband houden met de betreffende vordering van de verkoper en/of de transacties of overeenkomsten waarop deze is gebaseerd;

in elk van de bovengenoemde gevallen, ongeacht het feit of deze nevenrechten in overeenstemming met paragraaf 401 BGB samen met de betreffende Verkopersvordering worden overgedragen.

Bijkomende of nieuwe vorderingen op de koper ten gevolge van de annulering van de eBay-koopovereenkomst (zoals verzendkosten) zijn geen nevenrechten. Deze vorderingen worden door u niet aan eBay Sarl overgedragen als onderdeel van de vorderingen van de verkoper.

6.5.3 De toewijzing van de respectieve Verkopersvorderingen, zoals beschreven in paragraaf 6.5.1, met inbegrip van alle nevenrechten, vindt alleen plaats als er een 'Koopovereenkomst voor individuele vorderingen' is gesloten met betrekking tot de betreffende Verkopersvorderingen overeenkomstig paragraaf 6.4.3.

6.5.4 De toewijzing van de vorderingen van de verkoper, met inbegrip van alle Nevenrechten waarvoor de toewijzing vanwege het verlengde eigendomsvoorbehoud ongeldig is, wordt van kracht na betaling door de betreffende leverancier of na afstand van het eigendomsvoorbehoud door de leverancier.

6.5.5 Bij het sluiten van een Koopovereenkomst voor individuele vorderingen bevestigen u en eBay Sarl de toewijzing van de betreffende, door de transactie-ID in het Aankoopaanbod geïdentificeerde vordering, met inbegrip van alle nevenrechten, waarbij het Aankoopaanbod ook een aanbod tot toewijzing van de betreffende vordering van u aan eBay Sarl betekent en waarbij de Aanvaarding van de Aankoopaanbieding betekent dat eBay Sarl dit aanbod heeft geaccepteerd.

6.5.6 Bij twijfel over de geldigheid van de toewijzing van de vorderingen met de daarbij behorende Nevenrechten van de verkoper die een verdere verklaring of maatregelen van uw kant vereisen, geeft u op verzoek van eBay Sarl de genoemde verklaring af of treft u de genoemde maatregelen.

6.5.7 U machtigt eBay Sarl onherroepelijk en verleent eBay Sarl het recht om submachtigingen af te geven om de betreffende koper op de hoogte te stellen van de toewijzing van de Verkopersvordering en om niet-overdraagbare rechten, zoals contractuele rechten met betrekking tot de Verkopersvorderingen, met inbegrip van eventuele Nevenrechten, in eigen naam uit te oefenen.

6.6. Inningsrisico/incasso

6.6.1 Onder voorbehoud van het bestaan van de gekochte vorderingen, draagt eBay Sarl het risico van volledige of gedeeltelijke oninbaarheid van de gekochte vorderingen bij de betreffende koper, in het bijzonder als gevolg van faillissement van de koper. eBay Sarl betaalt het aankoopbedrag (verminderd met de door eBay Sarl overeengekomen vergoedingen en onkosten) voor de betreffende gekochte vordering, ongeacht het feit of het innen van de gekochte vordering wordt beoogd.

6.6.2 De inning en afdwinging van de gekochte vorderingen vallen onder de verantwoordelijkheid van eBay Sarl. eBay Sarl draagt dan ook alle kosten daarvoor.

6.6.3 eBay Sarl zal de economische risico's in verband met de verplichtingen in paragraaf 6.6.1 en 6.6.2, die uiteindelijk via de in paragraaf 6.1.4 beschreven factoringketen door RatePAY worden overgenomen, overdragen aan Adyen.

6.7 Garanties

Telkens wanneer u een Koopovereenkomst voor individuele vorderingen aangaat met betrekking tot een Gekochte vordering, garandeert u eBay Sarl door middel van een onafhankelijke garantieverklaring dat:

6.7.1 de Gekochte vordering voldoet aan de voorwaarden van paragraaf 6.4.2 van deze Algemene voorwaarden voor de RP-betalingsmethoden;

6.7.2 de Gekochte vordering bestaat;

6.7.3 uw eigendom van de Gekochte vordering niet met rechten van derden is bezwaard en u gerechtigd bent om de vordering toe te wijzen en over te dragen;

6.7.4 de Gekochte vordering nog niet is toegewezen of overgedragen aan derden, tenzij deze toewijzing heeft plaatsgevonden in overeenstemming met een gebruikelijk, tussen u en de betreffende leverancier van de goederen overeengekomen verlengd eigendomsvoorbehoud (in dat geval zijn subparagraaf (3) en (5) in die zin niet van toepassing);

6.7.5 de Gekochte vordering niet met rechten van derden op de Gekochte vordering is bezwaard en dat er geen rechten of aanspraken van derden op de betreffende Gekochte vordering bestaan;

6.7.6 de Gekochte vordering niet is onderworpen aan aansprakelijkheidsvorderingen van derden, in het bijzonder geen vorderingen in overeenstemming met paragraaf 13c UStG (Umsatzsteuergesetz);

6.7.7 u de respectieve objecten volledig, op tijd en in overeenstemming met de Verkoopovereenkomst met de respectieve koper verzendt, levert of verschaft, zodat de respectieve koper geen rechten kan uitoefenen ten aanzien van behoud, compensatie, aanvullende prestatie, reductie, herroepingsrecht of schadevorderingen. Een voorwaarde hierbij is echter dat het geschil niet wordt opgelost door middel van de procedure in paragraaf 6.8.1 (c) (met andere woorden, als het geschil wordt beslecht door de procedure in paragraaf 6.8.1 (c) en u geldig bewijs hebt geleverd in overeenstemming met paragraaf 6.10.2, is de garantie in deze subparagraaf (6.7.7) niet van toepassing op de vordering en het object waarvoor dergelijk bewijs is geleverd); en

6.7.8 bij het aangaan van de betreffende koopovereenkomst voor de afzonderlijke vorderingen de betreffende gekochte vordering rechtsgeldig wordt gecedeerd aan eBay Sarl en deze jegens de koper door eBay Sarl (of Adyen of RatePAY na cessie van de vordering aan Adyen en vervolgens door Adyen aan RatePAY) in overeenstemming is met de wet die van toepassing is op de betreffende gekochte vordering en die via een daarvoor toepasbare procedure afdwingbaar is.

Elk van deze garanties die u aan eBay Sarl geeft met betrekking tot een Koopovereenkomst voor de afzonderlijke vorderingen, wordt door eBay Sarl aan Adyen (en door Adyen aan RatePAY) in overeenstemming met de factoringketen afgegeven.

6.8. Hertoewijzing van Gekochte vorderingen aan u

6.8.1 Als de betreffende Gekochte vordering voldoet aan een van de volgende criteria (de 'Gebrekkige vordering'):

 1. de koper oefent het herroepingsrecht met betrekking tot de Gekochte vordering rechtsgeldig uit;
 2. de koper treedt terug uit de Verkoopovereenkomst op basis van een vrijwillige herroeping van het gekochte object (zoals een 'recht op retourzending binnen 100 dagen') dat u hebt aangeboden;
 3. c. u levert het door eBay Sarl in overeenstemming met Paragraaf 6.10.2 vereiste geldige bewijs niet bij de registratie van een bezwaar van de koper tegen een gekochte vordering (geschil);
 4. u maakt inbreuk op een van de in overeenstemming met paragraaf 6.7 afgegeven garantie met betrekking tot de Gekochte vordering (in dat geval is het recht om de Gebrekkige vordering weer aan u toe te wijzen het enige rechtsmiddel van eBay Sarl);

en Adyen beslist dienovereenkomstig het recht uit te oefenen om de Gebrekkige vordering in kwestie weer over te dragen aan eBay Sarl, kan eBay Sarl de Gebrekkige vordering weer overdragen aan u.

6.8.2 Behoudens de opschortende voorwaarde van paragraaf 6.8.3 hieronder draagt eBay Sarl hierbij alle huidige en toekomstige Gebrekkige vorderingen aan u over. U accepteert hiermee de toewijzing van alle huidige en toekomstige Gebrekkige vorderingen.

6.8.3 De hierboven bepaalde overdracht van de betreffende Gebrekkige vordering is onderworpen aan de voorwaarde dat eBay Sarl u in kennis stelt dat er een hertoewijzing plaatsvindt (de 'Kennisgeving van hertoewijzing').

6.8.4 U bent verplicht om eventueel de van eBay Sarl ontvangen aankoopbedragen voor de gebrekkige vorderingen onmiddellijk terug te betalen op het moment dat eBay Sarl u hiervan op de hoogte stelt. eBay Sarl heeft het recht om een dergelijke vordering tot betaling te verrekenen met andere betalingen die eBay Sarl verplicht is aan u te verrichten.

6.9. Terugbetalingen

6.9.1 Wanneer u een terugbetaling voor een Gekochte vordering ('Terugbetaalde vordering') start, wordt het terugbetalingsproces gestart door eBay Sarl via Adyen en betaalt RatePAY de koper terug.

6.9.2 U dient eBay Sarl te vergoeden voor alle kosten, uitgaven of verplichtingen die eBay Sarl heeft gemaakt in verband met een terugbetaalde vordering ('recht op vergoeding'). dit recht is beperkt tot de koopprijs voor de betreffende terugbetaalde vordering. eBay Sarl kan het recht op vergoeding verrekenen met betalingen die eBay Sarl aan u verschuldigd is.

6.9.3 Onmiddellijk na de overdracht door Adyen aan eBay Sarl van een Terugbetaalde vordering, hetzij volledig, hetzij (indien van toepassing) gedeeltelijk, draagt eBay Sarl deze Terugbetaalde vordering aan u over.

6.10. Informatie- en medewerkingsverplichtingen

6.10.1 U verklaart dat u eBay Sarl direct zult informeren na kennisneming van het volgende: (i) inbreuk op een door u afgegeven garantie met betrekking tot een gekochte vordering in overeenstemming met paragraaf 6.7; of (ii) andere gebeurtenis die de tegeldemaking van de gekochte vorderingen substantieel negatief beïnvloedt of in gevaar kan brengen of die uw solvabiliteit kan veranderen of, indien u hiervan kennisneemt, die de waarschijnlijkheid van betaling van de gekochte vorderingen door de koper substantieel kan wijzigen.

6.10.2 Als een koper via RatePAY bezwaar maakt tegen een Gekochte vordering (geschil), informeert RatePAY eBay Sarl hierover via het door Adyen aangeboden platform voor geschillenbeslechting. eBay Sarl informeert u over het bezwaar en eist in overeenstemming met het Verkopersbeschermingsbeleid van u dat u een geldig bewijs levert aan eBay Sarl van de verzending of levering of andere dienst die op juiste wijze aan de koper is geleverd. Als een dergelijk geldig bewijs niet wordt geleverd in overeenstemming met het Verkopersbeschermingsbeleid, gaat u ermee akkoord dat dit resulteert in de hertoewijzing van de Gekochte vordering door RatePAY aan Adyen, door Adyen aan eBay Sarl en vervolgens door eBay Sarl aan u zodat u verplicht bent om het aankoopbedrag aan eBay Sarl terug te betalen.

6.10.3 Voor zover u betalingen voor de gekochte vordering ontvangt, dient u de ontvangen betalingen te weigeren en de betalingsplichtige mee te delen dat de betalingen aan RatePAY moeten worden gedaan. U dient RatePAY te informeren over alle geweigerde betalingen voor de Gekochte vorderingen.

6.10.4 Op verzoek van eBay Sarl verstrekt u aan eBay Sarl, Adyen en/of RatePAY alle informatie, dossiers en documenten die nodig of ter zake dienend zijn voor de controle en inning van de Gekochte vorderingen. Als benodigde informatie, bestanden en documenten voor de controle of inning van de Gekochte vorderingen door u aan derden (in het bijzonder administratiekantoren of belastingadviseurs) zijn verstrekt of indien de elektronische gegevensverwerking door derden wordt uitgevoerd, dient u op verzoek van eBay Sarl deze derden onmiddellijk opdracht te geven om alle genoemde noodzakelijke informatie, dossiers en documenten aan eBay Sarl, Adyen en/of RatePAY te verstrekken en om hun diensten aan eBay Sarl, Adyen en/of RatePAY te verlenen voor zover dit noodzakelijk is om de Gekochte vorderingen de onderzoeken of af te dwingen.

6.11. Betaling

De vergoeding van eBay Sarl, de betalingsvoorwaarden en uitbetalingsvoorwaarden worden geregeld in deze Betalingsvoorwaarden en op de kostenpagina.

6.12. Wijzigingsvoorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden voor de RP-betalingsmethoden en/of de betalingsvoorwaarden van RP tussentijds te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingsbepalingen in deel I, paragraaf 10 van deze Betalingsvoorwaarden.

6.13. Gegevensbescherming

Partijen verwerken persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, 'AVG') en alle aanvullende toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.14. Algemene bepalingen

6.14.1 Maatregelen om risico's van fraude en betalingsverzuim te minimaliseren kunnen door RatePAY, Adyen of eBay Sarl te allen tijde en zonder uw toestemming worden aangepast op basis van door RatePAY gegeven instructies of gestelde eisen. eBay Sarl kan de verwerking en betaling van transacties met betrekking tot de RP-betalingsmethoden onmiddellijk beëindigen indien u niet voldoet aan de criteria om goedkeuring te verkrijgen als commerciële verkoper of indien u niet voldoet aan deze Algemene voorwaarden voor de RP-betalingsmethoden. Dit heeft geen invloed op de overige rechten van eBay Sarl om de overeenkomst voor betalingsverwerking (dat wil zeggen, deze Betalingsvoorwaarden) bij eBay op te zeggen of de levering van de diensten te staken in overeenstemming met de Betalingsvoorwaarden.

6.14.2 eBay Sarl is gerechtigd om de Gekochte vorderingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Adyen ten behoeve van overdracht van het incassorisico conform paragraaf 6.6 of voor herfinancieringsdoeleinden en om alle relevante transactiegegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen aan Adyen en RatePAY voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de contractueel overeengekomen en vereiste diensten, de overdracht van de Gekochte vordering of de tenuitvoerlegging van de factoringketen. In dit opzicht ontheft u eBay Sarl van zijn geheimhoudingsplicht. Adyen heeft op zijn beurt het recht om de Gekochte vordering opnieuw toe te wijzen aan RatePAY. RatePAY heeft het recht om Gekochte vorderingen opnieuw toe te wijzen aan derden.

6.14.3 Op deze Algemene voorwaarden voor RatePAY-betalingsmethoden voor eBay-verkopers is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de toewijzing van de betreffende Verkopersvordering die onder een ander toepasselijk recht valt dat op de betreffende Verkopersvordering van toepassing is. De bepalingen van het internationaal privaatrecht en het VN-koopverdrag betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. Indien u als consument handelt en de dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van de consument in uw desbetreffende woonland bepalingen bevatten die gunstiger voor u zijn, gelden deze gunstigere bepalingen ongeacht de keuze van het Duitse recht.

7. Klarna

Op bepaalde Europese websites van eBay kunnen kopers kiezen voor een Klarna-betalingsmethode om het aankoopbedrag te betalen voor een object dat u aan hen verkoopt. U stemt ermee in u te houden aan de voorwaarden voor Klarna-betalingsmethoden ('Voorwaarden voor Klarna-betalingsmethoden'), die een integraal onderdeel van deze Betalingsvoorwaarden vormen. Behoudens het volgende gaat u ermee akkoord uw aankoopprijsvorderingen jegens kopers die een Klarna-betalingsmethode kiezen, te verkopen en cederen aan eBay Sarl, waarop eBay Sarl deze vorderingen verkoopt en cedeert aan Adyen N.V. ('Adyen'), dat deze vorderingen vervolgens weer verkoopt en toewijst aan Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ('Klarna'). Kopers die een Klarna-betalingsmethode gebruiken, verrichten hun betalingen aan Klarna, dat de betalingen via Adyen doorstuurt naar eBay Sarl, zodat eBay Sarl deze betalingen kan verwerken en verrekenen volgens deze Betalingsvoorwaarden.

Voorwaarden voor Klarna-betalingsmethoden

7.1. Onderwerp en reikwijdte van de overeenkomst

7.1.1 Deze Voorwaarden voor Klarna-betalingsmethoden gelden in aanvulling op de overige voorwaarden die tussen u en eBay Sarl zijn overeengekomen in deze Betalingsvoorwaarden. In geval van een conflict hebben deze voorwaarden voorrang op dergelijke overige voorwaarden in deze Betalingsvoorwaarden.

7.1.2 Klarna is een betalingsinstelling die onder doorlopend toezicht staat en over een officiële vergunning beschikt van Finansinspektionen, de Zweedse financiële toezichthouder. Klarna biedt betalingsmethoden aan die kunnen worden geïntegreerd met eBay-diensten. De door Klarna aangeboden betalingsmethoden ('Klarna-betalingsmethoden') omvatten betaling per factuur en betaling in termijnen. Uw kopers die objecten kopen via eBay-diensten, kunnen de aankoopprijs voldoen via de op dat moment beschikbare Klarna-betalingsmethoden die eBay aanbiedt.

7.1.3 Als uw koper in verband met een verkoopovereenkomst een van de Klarna-betalingsmethoden kiest op de eBay-diensten ('Verkoopovereenkomst'), neemt eBay Sarl uw aankoopprijsvordering jegens de koper over, met inbegrip van alle bijkomende rechten, waarna eBay Sarl de vordering verkoopt en toewijst aan Adyen. De gekochte vorderingen worden vervolgens door Adyen verkocht en toegewezen aan Klarna, dat het risico van wanbetaling op zich neemt in overeenstemming met de volgende bepalingen. Deze regeling wordt hierna de 'factoringketen' genoemd.

7.1.4 Klarna en Adyen zijn geen partij in en zijn niet gebonden aan deze Betalingsvoorwaarden of enige andere overeenkomst tussen u en eBay Sarl, eBay, de koper of enige derden.

7.2. Integratie van de Klarna-betalingsvoorwaarden en -privacyverklaring

Als er per factuur wordt betaald, komt u met iedere koper de Klarna-voorwaarden voor betaling per factuur ('Klarna Pay Later-voorwaarden') overeen voor het gebruik van Klarna-betalingsmethoden door de koper. Deze zijn online beschikbaar op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/27220/de_de/invoice?fee=0. U gaat hierbij ermee akkoord dat de voorwaarden voor Klarna Betaal Later een integraal onderdeel worden van elke Verkoopovereenkomst waarbij de koper betaling per factuur gebruikt als Klarna-betalingsmethode. De Klarna-privacyverklaring voor gegevens ('Klarna-privacyverklaring') wordt beschikbaar gemaakt voor iedere koper die een Klarna-betalingsmethode gebruikt. U gaat hierbij ermee akkoord dat Klarna de voorwaarden en privacyverklaring voor Klarna Betaal Later heeft geïmplementeerd in de betalingsprocedure van de Klarna-betalingsmethoden. U geeft Klarna opdracht de voorwaarden en privacyverklaring voor Klarna Betaal Later namens u beschikbaar te stellen aan de koper.

7.3. Aankoop en toewijzing van Verkopersvorderingen

7.3.1 U gaat ermee akkoord dat elke vordering jegens uw respectieve koper in verband met een Verkoopovereenkomst waarbij de koper een Klarna-betalingsmethode heeft gekozen en die is gesteld in EUR (gezamenlijk de 'Verkopersvorderingen' en afzonderlijk een 'Verkopersvordering'), automatisch aan eBay Sarl te koop wordt aangeboden na afsluiting van elke Verkoopovereenkomst. eBay Sarl accepteert uw aanbod door het betalingsproces te vervolgen of wijst uw aanbod af. Tijdens dit aanbod en deze aanvaarding komt tussen u en eBay Sarl een overeenkomst ('Koopovereenkomst voor individuele vorderingen') tot stand voor de betreffende Verkopersvordering die wordt gekocht (de 'Gekochte vordering') op grond van deze Voorwaarden voor Klarna-betalingsmethoden.

7.3.2 Als u een Koopovereenkomst voor individuele vorderingen sluit, wijst u hierbij al uw huidige en toekomstige Verkopersvorderingen, met inbegrip van nevenrechten (zoals rechten ten aanzien van verzekeringsvorderingen met betrekking tot waarborg, transport en gebreken, herroepingsrechten of andere vorderingen jegens derden met betrekking tot de betreffende Verkopersvordering) toe aan eBay Sarl. eBay Sarl accepteert hierbij de toewijzing.

7.3.3 Bij het sluiten van een Koopovereenkomst voor individuele vorderingen bevestigen u en eBay Sarl de toewijzing van de betreffende, door de transactie-ID in het Aankoopaanbod geïdentificeerde vordering, waarbij het Aankoopaanbod een aanbod tot cessie van de betreffende vordering van u aan eBay Sarl betekent en de Aanvaarding van het Aankoopaanbod betekent dat eBay Sarl dit aanbod heeft geselecteerd.

7.3.4 Als er twijfel is gerezen over de geldigheid van de toewijzing van de Verkopersvorderingen en u een nadere verklaring dient af te geven of maatregelen dient te treffen, geeft u op verzoek van eBay Sarl de genoemde verklaring af of treft u de genoemde maatregelen.

7.3.5 U machtigt eBay Sarl onherroepelijk en verleent eBay Sarl het recht om submachtigingen af te geven teneinde de betreffende koper op de hoogte te stellen van de toewijzing van de Verkopersvordering en teneinde niet-overdraagbare rechten, zoals contractuele rechten met betrekking tot Verkopersvorderingen, in eigen naam uit te oefenen.

7.4. Inningsrisico/incasso

7.4.1 Uitgezonderd in een geval van een Gebrekkige vordering op grond van sectie 7.6.1, draagt eBay Sarl het risico van volledige of gedeeltelijke oninbaarheid van de gekochte vorderingen bij de desbetreffende koper, in het bijzonder als gevolg van faillissement van de koper. eBay Sarl betaalt het aankoopbedrag (verminderd met de door eBay Sarl overeengekomen vergoedingen en onkosten) voor de betreffende gekochte vordering, ongeacht het feit of het innen van de gekochte vordering wordt beoogd.

7.4.2 De inning en afdwinging van de gekochte vorderingen vallen onder de verantwoordelijkheid van eBay Sarl. eBay Sarl draagt dan ook alle kosten daarvoor.

7.4.3 eBay Sarl zal de economische risico's die zijn verbonden aan de verplichtingen als beschreven in paragraaf 7.4.1 en 7.4.2, die uiteindelijk via de in paragraaf 7.1.3 beschreven factoringketen door Klarna worden overgenomen, overdragen aan Adyen.

7.5 Toezeggingen en garanties

7.5.1 Telkens wanneer u een Koopovereenkomst voor afzonderlijke vorderingen aangaat met betrekking tot een Gekochte vordering, garandeert u eBay Sarl dat:

 1. de Gekochte vordering geldig is, geldig aan eBay Sarl is overgedragen en afdwingbaar is jegens de koper;
 2. u duidelijk en onbetwist eigenaar van de Gekochte vordering bent en u deze vrij mag toewijzen en overdragen en de Gekochte vordering nog niet is toegewezen of overgedragen aan derden; en
 3. u de respectievelijke objecten volledig, op tijd en in overeenstemming met de Verkoopovereenkomst met de respectievelijke koper verzendt, levert of verschaft, zodat de respectieve koper geen rechten kan uitoefenen ten aanzien van behoud, compensatie, aanvullende prestatie, reductie, herroepingsrecht of schadeclaims.

7.5.2 Elk van deze toezeggingen en garanties aan eBay Sarl met betrekking tot een Koopovereenkomst voor afzonderlijke vorderingen wordt door eBay Sarl aan Adyen (en door Adyen aan Klarna) in overeenstemming met de Factoringketen afgegeven.

7.6. Hertoewijzing van Gekochte vorderingen aan u/geschillen

7.6.1 Als de betreffende Gekochte vordering voldoet aan een van de volgende criteria (de 'Gebrekkige vordering'):

 1. de koper trekt zich terug uit de Verkoopovereenkomst op basis van een door u toegekend verplicht herroepingsrecht of vrijwillig recht van teruggave;
 2. in het geval van een eMBG-vordering of betalingsgeschil, bijvoorbeeld als de koper bezwaar maakt tegen een Gekochte vordering, als u niet op verzoek van eBay Sarl een geldig bewijs van verzending of levering aan eBay Sarl overlegt of op andere geschikte wijze meewerkt in overeenstemming met het Verkopersbeschermingsbeleid;
 3. u maakt inbreuk op een in overeenstemming met paragraaf 7.5.1 afgegeven toezegging en garantie met betrekking tot de Gekochte vordering;

of in enig ander geval waarin u een koper een terugbetaling doet voor een Gekochte vordering ('Terugbetaalde vordering') en Adyen beslist om deze reden het recht uit te oefenen om de Gebrekkige/Terugbetaalde vordering in kwestie weer over te dragen aan eBay Sarl, kan eBay Sarl de Gebrekkige/Terugbetaalde vordering weer aan u overdragen.

7.6.2 Behoudens de opschortende voorwaarde van paragraaf 7.6.3 hieronder wijst eBay Sarl hierbij alle huidige en toekomstige Gebrekkige/Terugbetaalde vorderingen aan u toe. U accepteert hiermee de toewijzing van alle huidige en toekomstige Gebrekkige/Terugbetaalde vorderingen.

7.6.3 De hierboven bepaalde overdracht van de betreffende Gebrekkige/Terugbetaalde vordering is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van kennisgeving van eBay Sarl aan u dat er een hertoewijzing plaatsvindt (de 'Kennisgeving van hertoewijzing').

7.6.4 U bent verplicht om eventueel de van eBay Sarl ontvangen aankoopbedragen voor de Gebrekkige/terugbetaalde vorderingen onmiddellijk terug te betalen op het moment dat eBay Sarl u hiervan op de hoogte stelt. eBay Sarl heeft het recht om een dergelijke vordering tot betaling te verrekenen met andere betalingen die eBay Sarl verplicht is aan u te verrichten.

7.7. Informatie- en medewerkingsverplichtingen/algemene bepalingen

7.7.1 U verklaart dat u eBay Sarl direct zal informeren na kennisneming van het volgende: (i) inbreuk op een toezegging en garantie die u hebt afgegeven met betrekking tot een Gekochte vordering in overeenstemming met paragraaf 7.5.1 of (ii) andere gebeurtenis die de tegeldemaking van de Gekochte vorderingen substantieel negatief beïnvloedt of in gevaar kan brengen of die uw solvabiliteit kan veranderen of, als u hiervan kennisneemt, die de waarschijnlijkheid van betaling van de Gekochte vorderingen door de koper substantieel kan wijzigen.

7.7.2 Voor zover u betalingen van een koper ontvangt voor een Gekochte vordering, dient u deze ontvangen betalingen te weigeren, de koper terug te betalen en de betalingsplichtige mede te delen dat de betaling aan Klarna dient te worden verricht. U dient eBay Sarl te informeren over alle geweigerde betalingen voor de Gekochte vorderingen.

7.7.3 Op verzoek van eBay Sarl verstrekt u aan eBay Sarl, Adyen en/of Klarna alle informatie, bestanden en documenten die noodzakelijk of ter zake dienend zijn om de Gekochte vorderingen te controleren en af te dwingen.

8. Corrigerende maatregelen

Als we kennis nemen van vermoedelijke of feitelijke fraude of andere veiligheidsproblemen met uw eBay-account, informeren we u hierover per e-mail en geven we u tips over hoe u uw eBay-account kunt beveiligen.

9. Toestemming Financieel Reglement

eBay Sarl deelt de door u aan eBay Sarl verstrekte gegevens uitsluitend met onze Gelieerde ondernemingen of derden met als doel dat deze Gelieerde ondernemingen en derden ons helpen bij het leveren van Betaaldiensten zoals beschreven in deel I, paragraaf 8 (Externe aanbieders), of in overeenstemming met de volgende toestemming.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat eBay Sarl uw gegevens deelt met onze Gelieerde ondernemingen of derden onder de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. Door deze gegevens te delen, kunnen wij en de respectieve Gelieerde onderneming voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Hierdoor kunnen wij en onze Gelieerde ondernemingen onze diensten aan u blijven leveren.

 • We kunnen uw gegevens delen met eBay GmbH of Gelieerde ondernemingen van eBay die de eBay-diensten aan u leveren volgens de Gebruikersovereenkomst, voor zover deze Gelieerde ondernemingen van eBay verplicht zijn dergelijke gegevens van u te verkrijgen onder de Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een enkele markt voor digitale services en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EC). De Digital Services Act verplicht platformexploitanten zoals eBay om bepaalde gegevens te verkrijgen en te valideren van professionele verkopers die goederen en diensten aanbieden aan consumenten in de EU. Dergelijke gegevens kunnen onder meer bestaan uit identificatiegegevens over u (zoals een kopie van uw identiteitsbewijs of een gelijkwaardig elektronisch document), informatie over uw rekening bij ons (inclusief informatie met betrekking tot uw Gekoppelde rekening), evenals de resultaten van elke door ons uitgevoerde verificatie van dergelijke informatie.
 • We kunnen met eBay GmbH (de instantie die de eBay-diensten levert aan klanten in de EU onder de Gebruikersovereenkomst) de gegevens van uw Gekoppelde rekening en de totaalbedragen die in een bepaald kwartaal aan u zijn betaald, met inbegrip van ingehouden bedragen voor vergoedingen en belastingen, evenals alle andere gegevens over u om eBay GmbH in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen onder de Europese belastingrichtlijn DAC7 (Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen). Op grond van deze richtlijn, zoals omgezet in nationale wetgeving, is eBay GmbH verplicht om klantgegevens te verzamelen voor bepaalde verkopers en deze te rapporteren aan de Europese belastingautoriteiten.
 • We kunnen uw gegevens over uw Gekoppelde financiële rekening delen met eBay Inc. (de instantie die het aanbieden, verkopen en kopen van goederen en diensten op de e-commercemarktplaats eBay.com faciliteert) om eBay Inc. in staat te stellen te voldoen aan de federale en staatswetten die vereisen dat online marktplaatsen bepaalde gegevens over grote externe verkopers van consumentenproducten op dergelijke online marktplaatsen verzamelen en verifiëren. Deze wetten omvatten de INFORM Consumers Act van de Verenigde Staten (H.R. 2617 - 117th Congress (2021-2022)) en gelijkaardige wetten die van tijd tot tijd in de Verenigde Staten kunnen worden aangenomen.
 • We kunnen, direct of via onze Gelieerde ondernemingen, accountgegevens bekendmaken aan eigenaren van intellectuele eigendomsrechten op basis van de toepasselijke nationale wetgeving van een EU-lidstaat via een buitengerechtelijk openbaarmakingsproces vanwege inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor onze betaaldiensten zijn gebruikt (met inbegrip van, zonder beperking, artikel 19 van de Duitse wet voor handelsmerken).

10. Algemene bepalingen

Uitsluiting van bepaalde bepalingen voor ondernemers

Als u onze Betaaldiensten als ondernemer gebruikt, gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van artikel 79, lid 1, artikel 81, lid 3, artikel 86, 88, 89, 90, 93, 101 en titel III van de Luxemburgse wet van 10 november 2009 betreffende betaaldiensten niet van toepassing zijn op uw gebruik van onze Betaaldiensten.

Particulieren

Als u in een particuliere hoedanigheid handelt in eigen naam en geen onderneming vertegenwoordigt, mag u geen gebruik maken van Betaaldiensten om geld te ontvangen of over te maken in naam van een andere natuurlijke persoon of een wettelijke entiteit.

Klachten

Klachten over eBay Sarl of de services van eBay Sarl dienen in eerste instantie te worden gericht aan de klantenservice van eBay Sarl. U gaat ermee akkoord dat alle daarmee verband houdende antwoorden per e-mail door eBay Sarl aan u kunnen worden verzonden.

Als u niet tevreden bent met het antwoord van eBay Sarl, kunt u uw klacht ook naar de CSSF (www.cssf.lu) sturen. Dit is de bevoegde instantie voor de behandeling van buitengerechtelijke klachten van klanten van in Luxemburg erkende betaaldienstverleners. Meer informatie vindt u in onze procedure voor de omgang met klachten.

Communicatie

We communiceren met u in de taal of talen waarin wij u deze Betalingsvoorwaarden hebben verstrekt. U gaat ermee akkoord dat we u kennisgevingen of andere informatie kunnen sturen door een bericht te plaatsen in uw eBay-account, een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij ons hebt opgegeven, een bericht per post te sturen naar het opgegeven postadres, u te bellen of een bericht te sturen naar uw mobiele apparaten.

Rechtsgeldige kennisgevingen aan eBay Sarl (anders dan een kennisgeving van opzegging in overeenstemming met paragraaf 11 van deel I) dienen per post te worden verstuurd naar eBay S.à.r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

U kunt bij ons kopieën opvragen van alle documenten die volgens de wet openbaar moeten worden gemaakt (met inbegrip van deze Betalingsvoorwaarden). Wij zullen deze informatie aan u ter beschikking stellen in een vorm die u in staat stelt de informatie op te slaan en te reproduceren (bijvoorbeeld per e-mail) of, indien u dat wenst, op papier.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Betalingsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van het groothertogdom Luxemburg en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd. Als u in de hoedanigheid van consument (en niet al bedrijf) handelt en de dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming in uw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger voor u zijn, gelden deze gunstigere bepalingen, ongeacht de keuze van het Luxemburgse recht.

Als consument kunt u eventuele juridische procedures met betrekking tot de Algemene betalingsvoorwaarden en deze Aanvullende betalingsvoorwaarden voor Betaaldiensten van eBay Sarl aanhangig maken bij een bevoegde rechtbank in uw land van verblijf of in Luxemburg, waar eBay Sarl de maatschappelijke zetel heeft. Als eBay Sarl een vordering tegen u als consument wil instellen, kunnen we dat alleen doen bij een rechtbank in uw land van verblijf. Als u een zakelijke verkoper bent, gaat u ermee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken van het groothertogdom Luxemburg bevoegd zijn.

IV. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN ECCA

Aanvullend op de bovenstaande Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de Betaaldiensten van ECCA. In deze Paragraaf verwijzen 'we/wij' en 'ons/onze' naar ECCA.

Tussen u en ECCA maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden. Als de Gebruikersovereenkomst in strijd is met deze Betalingsvoorwaarden, gelden deze Betalingsvoorwaarden.

We kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betalingsmethoden beschikbaar zijn voor kopers.

Deel IV uitvouwen

1. Ontvangst en vereffening van saldo

Nadat een transactie via Betaaldiensten is uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging van deze betalingstransactie.In bepaalde gevallen kan uw betalingstransactie worden geweigerd, geblokkeerd of ingehouden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude, of een hoog risico van een mogelijke schending van de bepalingen van eBay, ECCA of een van onze externe Betaaldienstverleners.

Als we als Uitbetalingsentiteit fungeren, maken we ontvangen opbrengsten over naar uw Gekoppelde rekening. Uw transactieopbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die worden vastgehouden krachtens deze Betalingsvoorwaarden en met inachtneming van de geschatte afwikkelingstermijnen die in de volgende zin worden uiteengezet, worden samengevoegd tot een dagelijkse batch voor afrekening aan u op regelmatige basis (bijvoorbeeld één dagelijkse afrekening voor alle transacties die klaar zijn voor uitbetaling aan u die dag), tenzij u hier anderszins om verzoekt en wij hiermee akkoord gaan. We gaan ervan uit dat de opbrengst van uw transacties via Betaaldiensten over het algemeen ongeveer twee tot zeven werkdagen na de transactie van de koper zal worden uitbetaald op uw Gekoppelde rekening. De werkelijke vereffeningsduur voor afzonderlijke transacties kunnen echter variëren, afhankelijk van omstandigheden, zoals de verwerkingstijden van uw bank. We kunnen echter zo nodig vanwege naleving of operationele redenen een andere procedure volgen dan deze. Als we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, behouden we ons het recht voor, afhankelijk van de reden waarom we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, om het bedrag aan de koper terug te betalen (bijvoorbeeld als we uw gegevens om technische of andere redenen niet kunnen verwerken of u in strijd met de Betalingsverwerkingsvoorwaarden handelt) of deze bedragen anderszins te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of ons beleid.

2. Betalingsautorisatie

De machtiging om kosten te betalen in overeenstemming met deel I, paragraaf 9 van de Algemene betalingsvoorwaarden, is een elektronische overeenkomst voor pre-autorisatie van een automatische bankafschrijving ('PAD-overeenkomst' (Pre-Authorized Debit)) die u voor zakelijke doeleinden aangaat zodat eBay bedragen van de door u opgegeven bankrekening kan afschrijven en die is onderworpen aan de regels van Payments Canada.

Door registratie voor Betaaldiensten te voltooien, machtigt u hierbij ECCA (of diens Gelieerde ondernemingen) en de financiële instelling die uw Gekoppelde rekening heeft uitgegeven om Verschuldigde bedragen af te schrijven van uw Gekoppelde rekening in variabele bedragen op momenten waarop uw Verschuldigde bedragen opeisbaar zijn en we niet in staat zijn om dergelijke Verschuldigde bedragen in te houden op uw huidige of toekomstige uitbetalingen.

U gaat ermee akkoord af te zien van alle vereisten uit de voorschriften van Payments Canada voor meldingen vooraf ten aanzien van variabele afschrijvingen onder deze PAD-overeenkomst. ECCA stelt u per e-mail op de hoogte van eenmalige of sporadische afschrijvingen om uw goedkeuring te ontvangen.

ECCA, of diens Gelieerde ondernemingen, schrijven CAD 7,00 van uw rekening af in de vorm van een afzonderlijke afschrijving voor elke geautoriseerde afschrijving die door uw financiële instelling als niet-succesvol of niet-betaald wordt afgewezen. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor een onterechte afschrijving.

Wanneer u deze PAD-overeenkomst wenst op te zeggen, is dat op elk moment mogelijk door contact met ECCA op te nemen. Wanneer u deze PAD-overeenkomst opzegt zonder een nieuwe betalingsmachtiging te verstrekken, kunnen we uw Betaaldiensten opschorten of beëindigen en kan eBay de u ter beschikking gestelde eBay-services opschorten of beëindigen.

U hebt bepaalde regresrechten wanneer een niet aan de bepalingen van deze PAD-overeenkomst voldoet. U hebt bijvoorbeeld het recht op restitutie van elke afschrijving die niet is geautoriseerd of in strijd met deze PAD-overeenkomst is. Voor meer informatie over uw regresrechten of uw recht tot opzegging van deze PAD-overeenkomst en toepasselijke formulieren kunt u contact opnemen met uw financiële instelling of de website www.payments.ca bezoeken.

3. Geschillen

LEES DEZE PARAGRAAF AANDACHTIG DOOR. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEVOLGEN VOOR UW RECHTEN EN EEN SIGNIFICANTE INVLOED OP DE MANIER WAAROP TERUGVORDERINGEN VAN U EN EBAY JEGENS ELKAAR WORDEN BESLECHT.

U en ECCA komen overeen dat alle vorderingen of geschillen die ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en ECCA (met inbegrip van alle vorderingen en geschillen tussen u en een externe vertegenwoordiger van ECCA) en die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit deze of een eerdere versie van deze Betalingsvoorwaarden, uw gebruik van of toegang tot de Betaaldiensten, de handelingen van ECCA of de vertegenwoordigers van ECCA of die daaruit kunnen voortvloeien, dienen te worden beslecht in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf Geschillen.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank voor geschillen als u in Quebec woont - Deze Betalingsvoorwaarden en alle geschillen met of vorderingen jegens eBay zijn in alle opzichten onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die daar van toepassing zijn. Tenzij door partijen anders overeengekomen en tenzij anders bepaald in de paragraaf Arbitrageprocedure hieronder, gaat u ermee akkoord dat de rechtbanken in Toronto, Ontario (Canada) bevoegd zijn met betrekking tot al uw vorderingen op of geschillen met ECCA.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank voor geschillen als u in Quebec woont - Deze Betalingsvoorwaarden en alle geschillen met of vorderingen jegens ECCA zijn in alle opzichten onderworpen aan de wetten van de provincie Quebec, Canada en de federale wetten van Canada die daar van toepassing zijn.
 • Arbitrageprocedure - Bij alle geschillen of vorderingen (met uitzondering van vorderingen voor een tijdelijke voorziening of een gelijksoortige uitspraak) waarbij het totale bedrag van het geschil lager is dan CAD 15.000, kunnen de partijen ervoor kiezen om het geschil door middel van bindende arbitrage op een kosteneffectieve manier op te lossen. Als partijen met een arbitrageprocedure instemmen, wordt een dergelijke arbitrage uitgevoerd als vereenvoudigde arbitrageprocedure zoals die is vastgelegd in het ten tijde van het geschil geldende arbitragereglement van het ADR Institute of Canada. Tenzij partijen anderszins overeenkomen of de arbiter anderszins bepaalt, hoeven partijen of getuigen niet aanwezig te zijn bij de arbitrage en vindt deze telefonisch, online en/of uitsluitend schriftelijk plaats. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en kan aanhangig worden gemaakt bij elke bevoegde rechtbank.

Onjuist ingediende vorderingen - Al uw vorderingen jegens ECCA dienen te worden beslecht in overeenstemming met deze paragraaf Geschillenbeslechting. Alle vorderingen die in strijd met de voorschriften van deze paragraaf Geschillenbeslechting worden ingediend of bestreden, gelden als niet-ontvankelijke vorderingen. Als u een vordering in strijd met deze paragraaf indient, kan ECCA van u eisen dat u de advocaat- en proceskosten tot CAD 1500 betaalt, op voorwaarde dat eBay u schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de ten onrechte ingediende vordering en u de vordering niet onmiddellijk hebt ingetrokken. Tenzij anderszins bepaald, worden aan ECCA gerichte rechtsgeldige kennisgevingen verstuurd naar de nationale aangewezen tussenpersoon ECCA.

[Niet van toepassing als u in Quebec, Canada, woont] Deze Betalingsvoorwaarden en alle gerelateerde documenten worden vertaald voor het gemak van onze gebruikers. Bij een verschil tussen de Engelse en Franse versie is de Engelse versie van deze Betalingsvoorwaarden en alle gerelateerde documenten doorslaggevend.

Als u gevestigd bent in de provincie Quebec, is de volgende bepaling van toepassing: partijen bevestigen hierbij dat deze Betalingsvoorwaarden en alle bijbehorende documenten op hun verzoek in het Engels zijn opgesteld. Les parties ont exigé que la présente convention et tous les documents afférents soient rédigés en langue anglaise.

V. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN ECA

Aanvullend op de bovenstaande Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing wanneer u gebruik maakt van de betaaldiensten van ECA. In deze Paragraaf verwijzen 'we/wij' en 'ons/onze' naar ECA.

Tussen u en ECA maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden. Als de Gebruikersovereenkomst in strijd is met deze Betalingsvoorwaarden, gelden deze Betalingsvoorwaarden.

We kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betalingsmethoden beschikbaar zijn voor kopers. Als ECA uw Uitbetalingsentiteit is, informeren we u over inhoudelijke wijzigingen in de functies van Betaaldiensten via eBay Berichten (in Mijn eBay) of rechtstreeks op het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Deel V uitvouwen

1. Ontvangst en vereffening van saldo; Betalingsmethoden uitschakelen

Nadat een transactie via Betaaldiensten is uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging van deze betalingstransactie. In bepaalde gevallen kan uw betalingstransactie worden geweigerd, geblokkeerd of ingehouden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude, of een mogelijke schending van beleid van eBay, ECA of een van onze externe Betaaldienstverleners.

Als we als Uitbetalingsentiteit fungeren, maken we ontvangen opbrengsten over naar uw Gekoppelde rekening. Uw transactieopbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die worden vastgehouden krachtens deze Betalingsvoorwaarden en met inachtneming van de geschatte afwikkelingstermijnen die in de volgende zin worden uiteengezet, worden samengevoegd tot een dagelijkse batch ter afrekening aan u om te worden uitbetaald op de met u overeengekomen wijze (bijvoorbeeld één dagelijkse afrekening voor alle transacties die die dag klaar zijn voor uitbetaling aan u). We gaan ervan uit dat de opbrengst van uw transacties via Betaaldiensten over het algemeen ongeveer twee tot zeven werkdagen na de transactie van de koper worden uitbetaald naar uw Gekoppelde rekening. De werkelijke uitbetalingstermijn voor afzonderlijke transacties kan echter variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de verwerkingstijden van uw bank. We kunnen echter zo nodig vanwege naleving of risico's een andere procedure volgen dan deze. Als we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, behouden we ons het recht voor, afhankelijk van de reden waarom we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, het bedrag aan de koper terug te betalen (bijvoorbeeld als we uw gegevens om technische of andere redenen niet kunnen verwerken) of deze bedragen op een andere wijze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of ons beleid.

We kunnen een of meer specifieke, voor kopers beschikbare betalingsmethoden uitschakelen voor (een deel van) uw aanbiedingen als we redelijkerwijs mogen aannemen dat het gebruik van deze betalingsmethoden voor uw transacties ons kan blootstellen aan verhoogde nalevings-, financiële en/of andere risico's. Als u bijvoorbeeld een kostbaar object wilt aanbieden vanaf een nieuw eBay-account, kunnen we besluiten om betalingsmethoden uit te schakelen waarbij de betaling pas enige tijd na de transactie plaatsvindt (zoals Nu kopen, later betalen). Bij het beoordelen van het risico kijken we naar relevante factoren, zoals uw verkoopgeschiedenis, uw servicestatus, de geschiedenis van uw eBay-account, risico's in verband met bepaalde objectcategorieën, de transactiewaarde, en het aantal en de waarde van geschillen onder Kopersbescherming van eBay. We schakelen de betalingsmethode(n) voor uw aanbiedingen weer in wanneer het risico niet langer bestaat.

2. Mislukte automatische bankafschrijvingen

We brengen AUD 8,00 in rekening in de vorm van een afzonderlijke afschrijving voor elke geautoriseerde afschrijving voor een Verschuldigd bedrag die door uw bank wordt afgewezen als niet-succesvol of niet-betaald. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor een onterechte afschrijving.

3. Geschillen

Bij een geschil tussen u en ECA streven we ernaar om u een objectieve, kosteneffectieve procedure voor de snelle oplossing van het geschil te bieden. We raden u ten zeerste aan om contact met ons op te nemen teneinde tot een oplossing te komen. Als uw verzoek niet kan worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice, moeten alle kennisgevingen met rechtsgevolgen en andere daarmee verband houdende mededelingen naar de geregistreerde vertegenwoordiger van ECA worden gestuurd in overeenstemming met onderstaande paragraaf Kennisgevingen. We nemen redelijke verzoeken om het geschil te beslechten via alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een rechtszaak.

Toepasselijk recht en jurisdictie voor geschillen

Deze Betalingsvoorwaarden zijn in alle opzichten onderworpen aan het recht van New South Wales (Australië). We adviseren u om geschillen te beslechten door middel van geschillenbeslechtingsprocedures (zoals online geschillenbeslechting). Als een geschil niet buitengerechtelijk kan worden opgelost, gaat u onherroepelijk akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van New South Wales (Australië).

Kennisgevingen

Rechtsgeldige kennisgevingen dienen te zijn gericht aan de geregistreerde vertegenwoordiger van ECA (in het geval van ECA) of naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u zich bij eBay registreerde (in uw geval). Een kennisgeving wordt geacht 24 uur na verzending van de e-mail te zijn bezorgd, tenzij de afzender ervan op de hoogte wordt gesteld dat het e-mailadres ongeldig is of dat de e-mail niet kon worden bezorgd. We kunnen u ook een rechtsgeldige kennisgeving per post sturen naar het adres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven. In dat geval wordt de kennisgeving geacht drie dagen na de datum van verzending te zijn bezorgd.

Kennisgevingen aan de geregistreerde vertegenwoordiger van de ECA dienen aangetekend te worden verzonden naar eBay Commerce Australia Pty Ltd c/o Corrs Chambers Westgarth, 8-12 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australië, fax: (01) 9210 6611 (of indien verzonden van of naar een locatie buiten Australië, per aangetekende luchtpost).

VI. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN ECUK

Aanvullend op de bovenstaande Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de Betaaldiensten van ECUK.CORINA: In deze Paragraaf verwijzen 'we/wij' en 'ons/onze' naar ECUK.

Tussen u en ECUK maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden, voor zover ze van toepassing zijn op deze overeenkomst. Als de Gebruikersovereenkomst in strijd is met deze Betalingsvoorwaarden, gelden deze Betalingsvoorwaarden.

Deel VI uitvouwen

1. Betaaldienst; betalingsmethoden uitschakelen

U machtigt ECUK om betalingen die ECUK namens u ontvangt, te innen en af te handelen. Wanneer u een object op eBay verkoopt, wordt u geacht een begunstigde te zijn, waarbij ECUK als uw betaaldienstverlener optreedt. In het geval van een terugbetaling, terugboeking of soortgelijke situatie kunt u ook als betaler worden gezien, waarbij ECUK weer als uw betaaldienstverlener fungeert. Als ECUK de betaalinstantie is die u uitbetaalt, is ECUK ook de rechtspersoon die een betalingsaccount voor u opent en beheert.

Nadat de door de koper gebruikte betalingsmethode (zoals een Visa-kaart) is geaccepteerd en geautoriseerd voor betaling, is de betalingsverplichting van de koper jegens u voldaan, ongeacht of we het bedrag ook daadwerkelijk aan u uitbetalen. Als we het bedrag niet aan u uitbetalen, zoals beschreven in deze Betalingsvoorwaarden, kunt u dat alleen op ons verhalen en niet op de koper. Voor zover toegestaan volgens de voorschriften van een externe of overheidsinstelling met bevoegdheid over ons, gaat u ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor alles wat u doet of nalaat. U begrijpt dat we een dergelijke aansprakelijkheid afwijzen.

We kunnen een of meer specifieke, voor kopers beschikbare betalingsmethoden uitschakelen voor (een deel van) uw aanbiedingen als we redelijkerwijs mogen aannemen dat het gebruik van deze betalingsmethoden voor uw transacties ons kan blootstellen aan verhoogde nalevings-, financiële en/of andere risico's. Als u bijvoorbeeld een kostbaar object wilt aanbieden vanaf een nieuw eBay-account, kunnen we besluiten om betalingsmethoden uit te schakelen waarbij de betaling pas enige tijd na de transactie plaatsvindt (zoals automatische bankafschrijving of betaling op factuur). Bij het beoordelen van het risico kijken we naar relevante factoren, zoals uw verkoopgeschiedenis, uw servicestatus, de geschiedenis van uw eBay-account, risico's in verband met bepaalde objectcategorieën, de transactiewaarde, en het aantal en de waarde van geschillen onder Kopersbescherming van eBay. We schakelen de betalingsmethode(n) voor uw aanbiedingen weer in wanneer het risico niet langer bestaat.

2. Uitvoering van betalingstransacties

Wanneer u als begunstigde of betalingsplichtige Betaaldiensten gebruikt, worden de betalingstransacties uitgevoerd in overeenstemming met de regels en procedures voor betalingssystemen, tenzij anderszins is overeengekomen.

Vereiste gegevens

Uw betalingsplichtige (bijvoorbeeld de koper van een object dat u op eBay hebt verkocht) dient ervoor te zorgen dat wij de benodigde gegevens ontvangen om de betalingstransactie uit te voeren. Als we over onvoldoende gegevens beschikken om de betalingstransactie uit te voeren, behouden we ons het recht voor om de vereiste gegevens op te vragen bij de betaaldienstverlener van de betalingsplichtige.

Voor de uitvoering van een betalingstransactie hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam
 • Uw eBay-gebruikersnaam
 • De naam van de koper (voor zover van toepassing)
 • De eBay-gebruikersnaam van de koper en alle overige gegevens van de koper die wij van de koper nodig hebben of de betaaldienstverlener van de koper nodig heeft (voor zover van toepassing)
 • De valuta van de betalingstransactie (indien mogelijk als afkorting)
 • Het bedrag van de betalingstransactie
 • De betalingsgegevens van de begunstigde 

We vereisen mogelijk ook specifieke informatie voor het verifiëren van een betalingstransactie, zoals een eenmalige autorisatiecode die is verzonden aan uw geverifieerde telefoonnummer of e-mailadres (of om u toegang toe te staan tot bepaalde informatie die verband houdt met Betaaldiensten op eBay).

Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, gebruiken we automatisch de gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Als de door u of uw betalingsplichtige verstrekte gegevens niet volledig beschikbaar of onjuist zijn, zijn we op generlei wijze aansprakelijk voor verlies, vertraging of andere gevolgen die voortvloeien uit de verzuimde of gebrekkige uitvoering van de betreffende betalingstransactie.

Ontvangst van betalingsopdrachten

Een betalingsopdracht wordt in de volgende gevallen geacht door ons te zijn ontvangen:

 • indien uitgevoerd met een betaalkaart: in overeenstemming met de regels en voorschriften van de betaalkaartsystemen; of
 • indien uitgevoerd via onze beschikbare elektronische communicatiekanalen: op de werkdag waarop de betalingsopdracht daadwerkelijk door ons wordt ontvangen.

Als de betalingsopdracht op een andere dag dan een werkdag wordt ontvangen, wordt deze geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. Als 'werkdagen' gelden in dit deel III van de Betalingsvoorwaarden de dagen waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn.

Zodra een betalingsopdracht is ontvangen, kan deze niet meer worden herroepen. Als de uitvoering van een betalingsopdracht echter voor een bepaalde dag is overeengekomen, kan u de betalingsopdracht uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de overeengekomen werkdag herroepen.

Weigering van betalingsopdrachten

We behouden ons het recht voor om de uitvoering van een betalingsopdracht onder de volgende omstandigheden te weigeren:

 • De informatie bij de betalingsopdracht is feitelijk onjuist en/of onvolledig.
 • U hebt niet voldaan aan uw verplichtingen krachtens deze Betalingsvoorwaarden, respectievelijk aan uw verplichtingen uit hoofde van enige andere overeenkomst tussen u en ons.
 • Er bestaat twijfel over de geldigheid van de opdracht of over de identiteit of de bevoegdheid van de persoon die de betalingsopdracht heeft gegeven.
 • De betalingsopdracht leidt bij uitvoering tot een schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

We kunnen onder bepaalde omstandigheden een redelijke vergoeding in rekening brengen voor een dergelijke weigering.

U erkent dat we in verband met de uitvoering van een betalingstransactie mogelijk de bovenstaande gegevens en uw geregistreerde adres of de maatschappelijke zetel van uw bedrijf bekend moeten maken aan de Betaaldienstverlener van de andere partij (en mogelijk ook aan de tussenpersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van een betalingstransactie). U accepteert dit uitdrukkelijk en draagt ons hierbij op de genoemde gegevens bekend te maken.

Als u de betalingsplichtige bent, hangt de uitvoering van de transactie mogelijk af van het feit of we voorafgaand aan de uitvoering het betreffende bedrag van u hebben ontvangen.

3. Uitbetaling van bedragen; verzendlabels

Als we als Uitbetalingsentiteit fungeren, maken we ontvangen opbrengsten over naar uw Gekoppelde rekening. Over het algemeen worden uw betalingen automatisch geïnitieerd op basis van de planning die u vooraf heeft geselecteerd of op aanvraag op basis van een individuele betalingsinstructie die we van u hebben ontvangen. Als uw betalingsaccount echter niet is geconfigureerd voor opname van regelmatig geplande vereffeningen, kunnen we periodiek beschikbaar saldo uit het betalingsaccount verzenden naar uw Gekoppelde rekening.

Uw transactieopbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die worden geblokkeerd conform deze Betalingsvoorwaarden en met inachtneming van de geschatte uitbetalingstermijnen die hieronder worden uiteengezet, worden samengevoegd tot een dagelijkse batch voor vereffening met u, zoals met u is overeengekomen. Als u bijvoorbeeld wekelijkse uitbetalingen selecteert, kan er één wekelijkse uitbetaling worden geïnitieerd voor alle transacties die op deze dag klaar zijn voor uitbetaling aan u. Als u dagelijks uitbetalingen selecteert, wordt uw beschikbare saldo automatisch één keer per dag uitbetaald. Als u een uitbetaling op aanvraag aanvraagt, wordt er een enkele vereffening geïnitieerd van de transacties die op deze dag klaar zijn voor uitbetaling aan u. U kunt er mogelijk voor kiezen om slechts een gedeelte van de beschikbare transactie-opbrengsten te laten uitbetalen naar uw Gekoppelde rekening zodat het resterende bedrag in uw betalingsaccount blijft staan.

We gaan ervan uit dat de opbrengst van uw transacties via Betaaldiensten over het algemeen ongeveer één of twee werkdagen na de bestelling van de koper naar uw Gekoppelde rekening wordt overgemaakt. De werkelijke vereffeningstermijnen voor individuele transacties kunnen echter variëren, afhankelijk van de door de koper gekozen betalingsmethode en de datum waarop we de betalingstransactie ontvangen. We kunnen zo nodig vanwege naleving of risico's een andere procedure volgen dan deze. Als we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, behouden we ons het recht voor, afhankelijk van de reden waarom we uw opbrengst niet kunnen vereffenen, om het bedrag aan de koper terug te betalen (bijvoorbeeld als we uw gegevens om technische of andere redenen niet kunnen verwerken) of deze bedragen op een andere wijze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We verstrekken u maandelijks kosteloos overzichten van uw transacties, die u kunt raadplegen in de Verkopershub.

Als kopers voor eigen rekening een retourlabel voor verzending kopen op de eBay-website, kan eBay automatisch de verzendkosten van het terugbetalingsbedrag aftrekken, die de koper van uw ontvangt. In dat geval stemt u ermee in (als debiteur jegens de koper voor de terugbetaling) dat u de betalingsplichtige voor de verzendkosten van de expediteur wordt. Daarnaast autoriseert u ons om een toepasselijke deel van het terugbetalingsbedrag te gebruiken om de expediteur namens u te betalen. In dit geval betaalt u geen bijkomende verzendkosten.

4. Aansprakelijkheid voor ongeoorloofde betalingstransacties

U bent volledig aansprakelijk voor alle verliezen in verband met ongeoorloofd gebruik van het betaalinstrument als u frauduleus hebt gehandeld met betrekking tot een dergelijke betalingstransactie of als u opzettelijk of door grove nalatigheid een of meer van uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet bent nagekomen (bijvoorbeeld door uw inloggegevens niet veilig te bewaren of ons niet onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijk incident).

5. Onze aansprakelijkheid

We betalen u het bedrag volledig terug en zijn aansprakelijk voor elk verlies dat direct en redelijkerwijs te verwachten is ten gevolge van een onjuiste of niet-uitgevoerde betalingstransactie, op voorwaarde dat u ons onmiddellijk van een dergelijke betalingstransactie op de hoogte hebt gesteld, en in elk geval tot uiterlijk dertien (13) maanden na de uitvoering van de transactie, tenzij we hebben nagelaten om u informatie over de transactie te verstrekken.

Voor zover dat maximaal wettelijk is toegestaan, aanvaarden wij en onze Gelieerde ondernemingen (en onze en hun respectieve medewerkers, directeuren, tussenpersonen en vertegenwoordigers) geen aansprakelijkheid voor eventuele winstderving of eventuele bijzondere, incidentele of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot schade door verlies van gegevens of verlies van klanten) die voortvloeit uit of die verband houdt met deze Betalingsvoorwaarden of Betaaldiensten (waaronder de onmogelijkheid om Betaaldiensten te gebruiken). Daarnaast, voor zover dat maximaal wettelijk is toegestaan, is de algehele aansprakelijkheid van ons of onze Partners (en onze en hun respectieve medewerkers, directeuren, tussenpersonen en vertegenwoordigers) ten gevolge van of in verband met met deze Betalingsvoorwaarden, de betreffende transacties of Betaaldiensten in geen geval groter zijn dan het daadwerkelijke bedrag aan directe schade (exclusief directe winstderving), ongeacht of dit is op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere theorie), garantie of anderszins.

Onverminderd het voorgaande, zijn wij of onze Partners in geen geval aansprakelijk ten aanzien van u voor enig falen of enige vertraging bij ons (of onze medewerkers, tussenpersonen of vertegenwoordigers) met betrekking tot het uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden, waarbij een dergelijk falen of een dergelijke vertraging wordt veroorzaakt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarop we geen invloed hebben en waarvan de gevolgen onvermijdelijk zouden zijn geweest ondanks alle redelijke inspanningen daartegen of waarbij we gebonden waren aan andere wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving.

6. Corrigerende maatregelen

Als we kennis nemen van vermoedelijke of feitelijke fraude of andere veiligheidsproblemen met uw eBay-account, informeren we u hierover per e-mail en geven we u tips over hoe u uw eBay-account kunt beveiligen.

7. Algemene bepalingen

Als u deze services van Betaaldiensten gebruikt als bedrijf, stemt u ermee in dat artikel 54 (1), 55 (3), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 en Deel 5 van de voorschriften voor betaaldiensten 2009 niet van toepassing zijn op uw gebruik van de betaaldiensten.

Particulieren

Als u in een particuliere hoedanigheid handelt in eigen naam en geen onderneming vertegenwoordigt, mag u geen gebruik maken van Betaaldiensten om geld te ontvangen of over te maken in naam van een andere natuurlijke persoon of een wettelijke entiteit.

Klachten

Klachten over ECUK of de services van ECUK dienen in eerste instantie te worden gericht aan de klantenservice van ECUK. U gaat ermee akkoord dat alle daarmee verband houdende antwoorden per e-mail door ECUK aan u kunnen worden verzonden.

Als u niet tevreden bent met het antwoord van ECUK, kunt u uw klacht ook naar de CFA (www.fca.org.uk) sturen. Dit is de bevoegde instantie voor de behandeling van buitengerechtelijke klachten van klanten van in het VK erkende betaaldienstverleners. Meer informatie vindt u in onze procedure voor de omgang met klachten.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u uw klacht voorleggen aan de Financial Ombudsman Services. Meer informatie vindt u op de website van de Financial Ombudsman en in de brochure Financial Ombudsman Services Standard.

Communicatie

We communiceren met u in de taal of talen waarin wij u deze Betalingsvoorwaarden hebben verstrekt. U gaat ermee akkoord dat we u kennisgevingen of andere informatie kunnen sturen door een bericht te plaatsen in uw eBay-account, een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij ons hebt opgegeven, een bericht per post te sturen naar het opgegeven postadres, u te bellen of een bericht te sturen naar uw mobiele apparaten.

Juridische kennisgevingen aan ECUK (met uitzondering van een kennisgeving van beëindiging in overeenstemming met paragraaf 9) dienen per post te worden verzonden naar het volgende adres: eBay Commerce UK Ltd, Hotham House, 1 Heron Square, Richmond upon Thames, Surrey TW9 1EJ, Verenigd Koninkrijk.

U kunt bij ons kopieën opvragen van alle documenten die volgens de wet openbaar moeten worden gemaakt (met inbegrip van deze Betalingsvoorwaarden). Wij zullen deze informatie aan u ter beschikking stellen in een vorm die u in staat stelt de informatie op te slaan en te reproduceren (bijvoorbeeld per e-mail) of, indien u dat wenst, op papier.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Betalingsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales. Als u in de hoedanigheid van consument (en niet al bedrijf) handelt en de dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming in uw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger voor u zijn, gelden deze gunstigere bepalingen, ongeacht de keuze van het Engelse recht.

Als consument kunt u eventuele juridische procedures met betrekking tot de Algemene Betalingsvoorwaarden en deze aanvullende betalingsvoorwaarden voor betaaldiensten van ECUK aanhangig maken bij een bevoegde rechtbank in uw land van verblijf of in het Verenigd Koning, waar ECUK de maatschappelijke zetel heeft. Als ECUK een vordering tegen u als consument wil instellen, kunnen we dat alleen doen bij de rechtbanken van het land van uw woonplaats. Als u een zakelijke verkoper bent, gaat u ermee akkoord dat uitsluitend de Engelse rechtbanken bevoegd zijn.

Aanvullende sitenavigatie