Wereldwijde verzending

Algemene voorwaarden voor kopers

Geldig vanaf: 19 september 2014

Het "Global Shipping Program" (Verenigde Staten) en het "Global Shipping Programme" (Verenigd Koninkrijk) (hierna gezamenlijk genoemd “GSP” of "Wereldwijde verzending" of "programma") stellen bepaalde artikelen (hierna genoemd “GSP-artikel(en)") die zich in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk bevinden, beschikbaar voor kopers wereldwijd.
Met GSP kunnen kopers bij de afrekening kiezen voor de pakketverwerking, internationale verzending en douane-inklaringsdiensten (hierna genoemd de "diensten") van een externe dienstverlener. De onderhavige algemene voorwaarden van het Global Shipping Program (hierna genoemd de "algemene voorwaarden") zijn van toepassing op GSP-artikelen die u aankoopt via het GSP. 

 1.  Toepasbaarheid van de gebruikersovereenkomst van eBay. De gebruikersovereenkomst van eBay, de privacyverklaring van eBay en alle op onze websites gepubliceerde beleidsregels (hierna gezamenlijk en met inbegrip van mogelijke wijzigingen genoemd de "beleidsregels van eBay") zijn gelijktijdig met deze algemene voorwaarden van toepassing.  In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de beleidsregels van eBay hebben deze algemene voorwaarden voorrang in alle kwesties die expliciet door deze algemene voorwaarden worden geregeld. Alle kwesties die niet specifiek door deze algemene voorwaarden worden geregeld, worden geregeld door de beleidsregels van eBay. 
 2. Beschrijving van de diensten en prijzen.De diensten worden geleverd door een externe, internationale technologie- en verzendingsaanbieder, Pitney Bowes Inc., voor GSP-artikelen die in de Verenigde Staten zijn gekocht en door Pitney Bowes Global Ecommerce UK Limited, voor GSP-artikelen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gekocht (elk van hen met hun verwante bedrijven hierna gezamenlijk genoemd "Pitney Bowes"). Door een GSP-artikel te kopen, sluit u een bindende overeenkomst af met de verkoper voor de aankoop van het GSP-artikel en sluit u ook een overeenkomst af met Pitney Bowes voor het leveren van de diensten, met inbegrip van pakketverwerking, internationale verzending en tracering van pakketten en douane-inklaringsdiensten.  U erkent en gaat ermee akkoord dat Pitney Bowes externe aanbieders van logistieke diensten, koerierdiensten, douane-expediteurs, expeditie-ondernemingen en/of andere door Pitney Bowes gecontracteerde onderaannemers gebruikt om het bedrijf te helpen bij het leveren van de diensten. Meer informatie over de diensten vindt u hier
 3. De rol van de partijen.
  1. Wereldwijde verzending (Verenigde Staten) Elke transactie voor een GSP-artikel dat zich in de Verenigde Staten (hierna genaamd "de VS") bevindt, wordt beschouwd als een zogenaamde 'routed export transaction' volgens de voorschriften van de US Export Administration Regulations (15 Code of Federal Regulations Part 730 et seq.) en de Amerikaanse Foreign Trade Regulations (15 Code of Federal Regulations Part 30). In een 'routed export transaction' bent u als koper verantwoordelijk voor de douane-inklaring en het transport van het vanuit de Verenigde Staten te exporteren GSP-artikel overeenkomstig alle van toepassing zijnde wetten en reglementen van het land waarnaar het GSP-artikel wordt geïmporteerd. 
   1. Uw rol als primaire buitenlandse partij. U (of de ontvanger van het GSP-artikel dat u hebt gekocht, als dit iemand anders is) bent de primaire buitenlandse partij wat betreft de export en import van het GSP-artikel. U geeft Pitney Bowes, of naar diens goeddunken een van zijn dienstverleners, de toestemming om als agent de export en de douane-inklaring van het GSP-artikel te regelen. Indien van toepassing omhelst dit ook het aanvragen van alle nodige exportvergunningen die vereist zijn krachtens de US Export Control Regulations (15 Code of Federal regulations Part 730 et. seq.).  In het kader van een 'routed export transaction' bent u verantwoordelijk voor het garanderen dat uw aankoop, export en import van het GSP-artikel voldoen aan alle betreffende wetten en reglementen. Uw aankoop en uw akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden tijdens het afrekenen fungeren als een formele kennisgeving aan uw verkoper dat u de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de exportverzending van het GSP-artikel, overeenkomstig een 'routed export transaction'.  Zonder dat dit een beperking op het voorgaande vormt, gaat u ermee akkoord: (i) alle betreffende Amerikaanse exportwetten en -reglementen na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorschriften van de wet Export Administration Act van 1979 en amendementen en de daaruit voortvloeiende Export Administration Regulations, (ii) dat alle artikelen die u koopt en die uw verkoper op uw verzoek naar Pitney Bowes stuurt, alleen zullen worden geëxporteerd, opnieuw geëxporteerd of anderszins direct of indirect overgedragen overeenkomstig deze wetten en reglementen, (iii) dat u geen artikelen en technologieën zult exporteren, opnieuw exporteren of anderszins direct of indirect overmaken - of dat u Pitney Bowes niet zal vragen om artikelen en technologieën te exporteren, opnieuw te exporteren of anderszins over te dragen - naar bestemmingen of personen indien dit, geheel of gedeeltelijk, verboden is krachtens een Amerikaanse wet of een Amerikaans reglement of anderszins verboden is door een Amerikaans(e) overheidsorgaan of -dienst, en (iv) onmiddellijk eBay en Pitney Bowes schriftelijk op de hoogte te stellen indien u of een van uw verwante bedrijven zijn of zullen worden opgenomen in enige zwarte lijst of indien uw exportprivileges of de exportprivileges van een van uw verwante bedrijven zijn afgewezen, opgeschort of geannuleerd, gedeeltelijk of geheel, door een Amerikaans(e) overheidsorgaan of -dienst. Bovendien bent u als importeur van het GSP-artikel verantwoordelijk voor het garanderen dat uw aankoop, import, bezit of gebruik van het GSP-artikel, of dat van uw bestemmeling, voldoet aan alle wetten en reglementen van het land waarin het GSP-artikel wordt geïmporteerd. 
   2. Volmacht. U geeft Pitney Bowes (en in de nodige mate zijn externe dienstverleners) een "volmacht" om op te treden als uw agent(en). Krachtens 15 CFR § 30.3 (b)(3) kan in een 'routed export transaction' de geautoriseerde agent de "exporteur" zijn in de exportvergunning, zoals vastgelegd in 15 CFR 772.1 van de Export Administration Regulations (“EAR”) van het US Department of Commerce. In zijn rol als agent heeft Pitney Bowes de bevoegdheid om in uw naam douane-expediteurs en/of expeditieondernemingen aan te werven voor het regelen van alle douanezaken bij de bevoegde export-, douane- en belastingautoriteiten. Bovendien geeft u de door Pitney Bowes geselecteerde douane-expediteurs en/of expeditieondernemingen de toestemming voor het opstellen, endosseren, ondertekenen, verklaren en/of beëdigen van douane-, ingangs- of afhaaldocumenten, vrachtbrieven en/of andere documenten die wettelijk of reglementair verplicht zijn in verband met de export, import en/of het transport van het GSP-artikel dat wordt verzonden of toegewezen aan u of uw bestemmeling voor verzending vanuit de Verenigde Staten naar een ander land.  U bent echter aansprakelijk voor elke schending van Amerikaanse exportwetten en -reglementen of van importwetten in het land van bestemming, tenzij de schending is veroorzaakt door verkeerde informatie die door uw verkoper verstrekt is.
   3. Uw rol als primaire Amerikaanse partij. Uw verkoper is verantwoordelijk voor het verzenden van het GSP-artikel naar een locatie in de Verenigde Staten (hierna genoemd het "Amerikaanse verzendcentrum") waar Pitney Bowes het GSP-artikel zal verwerken voor internationale verzending.  Uw verkoper is de primaire Amerikaanse partij.  De 'routed export transaction' verschuift de exportaansprakelijkheid van uw verkoper naar u en uw transporteur, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. De 'routed export transaction' is onderworpen aan EAR en alle partijen van de transactie moeten EAR naleven in de mate dat elk deelneemt aan de export van uw artikel.  Uw verkoper is aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens die uw verkoper over het GSP-artikel verstrekt. Uw verkoper gaat ermee akkoord correcte en volledige informatie over de GSP-artikelen te verstrekken en om tijdig te reageren op verzoeken van eBay en/of Pitney Bowes voor meer informatie.  Dergelijke informatie is vereist voor naleving van de Amerikaanse voorschriften voor export en douane-inklaring.  
   4. De rol van Pitney Bowes als uw expediteur Door het GSP-artikel te kopen en zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden geeft u Pitney Bowes de toestemming om te handelen als uw agent voor de verzending en levering van het GSP-artikel. Als uw expediteur zal Pitney Bowes het volgende doen: (A) exportclassificaties bepalen en exportdocumenten invullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voorbereiden en verzenden van elektronische exportgegevens of andere documenten of gegevens die moeten worden ingediend bij het US Census Bureau, de US Customs and Border Protection, het Bureau of Industry and Security en/of een ander Amerikaanse overheidsdienst, (B) de import van het GSP-artikel organiseren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het toekennen aan elk GSP-artikel van een classificatiecode volgens het geharmoniseerde systeem en het indienen van een ingevulde douaneaangifte en de verwante documenten bij de douaneautoriteiten van het land waarnaar het GSP-artikel wordt geïmporteerd, (C) inbrengen en betalen van de geschatte importrechten en andere belastingen die verschuldigd zijn bij het importeren van het GSP-artikel, elk in uw naam, (D) regelen van elk geschil met dergelijke autoriteiten in verband met douaneclassificaties, te betalen rechten en/of belastingen, en (E) uitvoeren van elke andere handeling die wettelijk of reglementair verplicht is in verband met de export, import en/of het transport van het door u gekochte GSP-artikel voor verzending vanuit de Verenigde Staten naar een ander land. Het bepalen van de exportclassificaties en het toekennen van de classificatiecodes volgens het geharmoniseerde systeem vereisen vakkennis.  U dient uw vertrouwen te stellen in de vakkennis van Pitney Bowes bij het uitvoeren van deze taak en mag de exportclassificaties die Pitney Bowes in uw naam heeft bepaald of de door Pitney Bowes toegekende classificatiecodes volgens het geharmoniseerde systeem niet in vraag stellen. 
  2. Global Shipping Programme (Verenigd Koninkrijk).  Voor elke transactie in verband met een GSP-artikel dat zich in de Verenigd Koninkrijk (hierna genoemd “VK”) bevindt, worden de hierboven beschreven diensten geleverd door hetzij Pitney Bowes zelf, hetzij zijn verwante bedrijven hetzij externe aanbieders van logistieke diensten, koerierdiensten, douane-expediteurs, expeditieondernemingen en/of andere onderaannemers die door Pitney zijn gecontracteerd, maar de transactie zal niet worden beschouwd als een 'routed export transaction' en Pitney Bowes zal niet fungeren als uw expediteur zoals het bedrijf zou doen voor een GSP-artikel dat zich in de Verenigde Staten bevindt.  Daarom is uw verkoper verantwoordelijk voor de export van het GSP-artikel overeenkomstig alle van toepassing zijnde wetten of reglementen van het Verenigd Koninkrijk.  U bent als koper verantwoordelijk voor het transport en de import van het GSP-artikel overeenkomstig alle van toepassing zijnde wetten en reglementen van het land waarnaar u het GSP-artikel importeert. 
   1. Uw rol als bestemmeling. U verklaart zich ermee akkoord dat Pitney Bowes u (of de ontvanger van het GSP-artikel die u aanwijst) aanwijst als “bestemmeling” van het GSP-artikel of dat Pitney Bowes, naar eigen goeddunken, een van zijn dienstverleners aanduidt als de “bestemmeling” om de douane-inklaring van het GSP-artikel te regelen. Dit is waarschijnlijk vooral van toepassing op GSP-artikelen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een bestemming buiten de Europese Unie worden verzonden. Pitney Bowes heeft de toestemming om het land van uw woonplaats of dat van uw "bestemmeling" te vermelden als het land waarnaar het GSP-artikel wordt geëxporteerd. U bent er verantwoordelijk voor dat: (A) uw aankoop en import van het GSP-product voldoet aan alle wetten en reglementen van het land waarin het GSP-artikel wordt geïmporteerd, (B) een ingevulde douaneaangifte en bijhorende documenten worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land waarin het GSP-artikel wordt geïmporteerd, en (C) de geschatte importrechten en andere belastingen die verschuldigd zijn bij het importeren van het GSP-artikel worden betaald. U geeft Pitney Bowes (en zijn externe dienstverleners) de toestemming om te handelen als uw agent(en) (met toestemming om hun bevoegdheid aan anderen te delegeren) en om in uw naam douane-expediteurs en/of expeditieondernemingen aan te werven voor het regelen van alle douanezaken bij de bevoegde export-, douane- en belastingautoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) het afleggen van een verklaring en/of het invullen van een aanvraag in uw naam in verband met de export van het GSP-artikel vanuit het VK en/of het import van het GSP-artikel naar het land waarnaar het GSP-artikel wordt geïmporteerd, (b) het organiseren van de export en/of import van het GSP-artikel, het bepalen van de classificatiecodes volgens het geharmoniseerde systeem, andere goederencodes aan elke koopwaar, het betalen en inboeken van rechten en belastingen in uw naam en het behandelen van elk geschil met dergelijk autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de douaneclassificaties, van toepassing zijnde rechten en/of belastingen.  Bovendien gaat u ermee akkoord dat Pitney Bowes de door Pitney Bowes geselecteerde douane-expediteurs en/of expeditieondernemingen de toestemming geeft voor het opstellen, endosseren, ondertekenen, verklaren en/of beëdigen van douane-, ingangs- of afhaaldocumenten, vrachtbrieven en/of andere documenten die wettelijk of reglementair verplicht zijn in verband met de export, import en/of het transport van het GSP-artikel dat wordt verzonden of toegewezen aan u of uw bestemmeling voor verzending vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een ander land.  U erkent en gaat ermee akkoord dat het toekennen van de classificatiecodes volgens het geharmoniseerde systeem vakkennis vereist en dat u de exportclassificaties die Pitney Bowes in uw naam heeft bepaald of de door Pitney Bowes toegekende classificatiecodes volgens het geharmoniseerde systeem niet in vraag stelt. 
   2. De rol van uw verkoper als exporteur.  Uw verkoper is verantwoordelijk voor het verzenden van het GSP-artikel naar een locatie in het Verenigd Koninkrijk (hierna genoemd "het verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk"). Pitney Bowes zal uw verkoper aanwijzen als de "exporteur" van het GSP-product dat u koopt of zal, naar eigen goeddunken, zichzelf of een van zijn dienstverleners aanwijzen als de "exporteur" in plaats van uw verkoper om de douane-inklaring van het GSP-artikel bij ontvangst in het verzendcentrum van het Verenigd Koninkrijk te regelen. Dit is waarschijnlijk vooral van toepassing op GSP-artikelen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een bestemming buiten de Europese Unie worden verzonden.  In de wettelijk toegestane mate geeft uw verkoper Pitney Bowes (en waar nodig zijn externe dienstverleners) de toestemming om te handelen als zijn agent(en) om in naam van uw verkoper douane-expediteurs en/of transportbedrijven aan te werven voor het behandelen van alle douanezaken bij de bevoegde douane- en belastingautoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het afleggen van een verklaring en het behandelen van geschillen met dergelijke autoriteiten met inbegrip van geschillen over douaneclassificaties, van toepassing zijnde rechten en/of belastingen en het verrichten van andere handelingen die wettelijk of reglementair verplicht zijn in het kader van de export en/of het transport van het GSP-artikel vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een ander land.
   3. De bevoegdheden, toestemmingen en goedkeuringen die u in onderhavig punt 3 hebt toegekend zijn ook van toepassing indien eBay en/of Pitney Bowes hun rechten volgens punt 11 uitoefenen om het GSP-artikel te retourneren naar uw verkoper, op voorwaarde dat Pitney Bowes u of de verkoper kan aanwijzen als de importeur van de goederen. Pitney Bowes is onder geen enkel beding verplicht om een restitutie van een belasting die in uw naam of in naam van de verkoper is betaald, te eisen.
  3. Verklaringen. Alle douaneaangiften worden door Pitney Bowes voor u en als uw directe agent gedaan of, voor artikelen die zich in het VK bevinden, voor de verkoper als de directe agent van de verkoper, en u bent de "aangever" van alle douaneaangiften.  Als aangever bent u de wettelijk erkende importeur en bent u verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte informatie.
  4. Relatie tussen eBay en Pitney Bowes. eBay Inc. en eBay (UK) Limited (hierna genoemd “eBay”) en Pitney Bowes zijn onafhankelijke contractanten en hebben met elkaar een overeenkomst afgesloten om de diensten beschikbaar te stellen.  eBay levert geen van deze diensten en is niet verantwoordelijk voor de door Pitney Bowes geleverde diensten.  Pitney Bowes is geen eigendom van en is niet verwant aan eBay. 
  5. No Agency. Geen enkele relatie in de vorm van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer/werkgever of franchisegever/franchisehouder tussen u en eBay (of tussen u en Pitney Bowes, tenzij in de beperkte mate en zoals beschreven in punt 3(a)(iv) en 3(b)(i)) is bedoeld of gevestigd door deze algemene voorwaarden.  U hebt niet de intentie dat eBay of Pitney Bowes (of een van hun verwante bedrijven of andere dienstverleners) handelen - en zij mogen niet handelen - als agent voor de ontvangst van binnenlandse of buitenlandse post in uw naam.
 4. Privacy van persoonsgegevens.  Het verzamelen van persoonlijke gegevens door eBay in verband met het programma is onderworpen aan het privacybeleid dat van toepassing is op uw gebruik van de website www.benl.eBay.be of, waar van toepassing, elke andere internationale website van eBay. Om ervoor te zorgen dat Pitney Bowes u de diensten kan bieden die u in het kader van het Program aanvraagt, heeft Pitney Bowes naast de gegevens van uw bestelling echter bepaalde persoonlijke gegevens nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en, in bepaalde landen, uw identiteitsnummer (bijvoorbeeld in Rusland het nummer van uw intern paspoort) en/of uw fiscale identificatienummer (bijvoorbeeld in Brazilië het fiscale registratienummer voor natuurlijke personen). U bent verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens en verklaart dat u bevoegd bent om deze gegevens te verstrekken voor het bezorgen van uw GSP-artikel aan u of aan uw bestemmeling. Door zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden geeft u eBay de opdracht op deze persoonlijke en bestellingsgegevens in uw naam aan Pitney Bowes te verstrekken zodat Pitney Bowes u de diensten kan leveren die u in het kader van dit programma aanvraagt. U verklaart dat Pitney Bowes deze gegevens, op welke manier ze ook verzameld zijn, mag bekendmaken aan zijn verwante bedrijven, dienstverleners en andere derde partijen (zoals douane- en belastingautoriteiten) wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren (bijvoorbeeld uw naam en adres verstrekken aan douane-expediteurs en koerierdiensten zodat ze in uw naam de douane-inklaring kunnen regelen en u uw bestelling kunnen bezorgen). Pitney Bowes, zijn verwante bedrijven en/of zijn dienstverleners kunnen rechtstreeks contact met u opnemen om bepaalde persoonlijke en/of bestellingsgegevens te verzamelen of te bevestigen. Uw persoonlijke en bestellingsgegevens worden door Pitney Bowes uitsluitend verzameld, gebruikt en bekendgemaakt voor het leveren van de diensten overeenkomstig het privacybeleid van Pitney Bowes, dat u hier kunt raadplegen als u een artikel koopt dat zich buiten de VS bevindt en dat u hier kunt raadplegen als u een artikel koopt dat zich in het VK bevindt, met de uitzondering dat Pitney Bowes de bovenvermelde gegevens niet zal verstrekken, verhuren, verkopen of op een andere manier met andere partijen zal delen voor marketingdoeleinden. eBay heeft geen controle over het privacybeleid van Pitney Bowes, zijn verwante bedrijven of dienstverleners, en u bent, waar van toepassing, onderworpen aan het privacybeleid van deze partijen.  Als u in Brazilië woont en u hebt voordien uw fiscale gegevens (bijvoorbeeld het fiscale identiteitsnummer voor natuurlijke personen) aan PayPal verstrekt, dan geeft u de PayPal-entiteit die de PayPal-diensten aan u verstrekt de toestemming om deze gegevens op verzoek van eBay te verstrekken aan eBay.
 5. Optionele diensten.De door Pitney Bowes aan u aangeboden diensten zijn volledige optioneel. Om een GSP-artikel aan te kopen, bent u echter verplicht zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden. Als u zich niet akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, dan mag u niet doorgaan met de aankoop van een GSP-artikel en dient u in plaats daarvan een artikel te kopen dat buiten GSP wordt aangeboden. 
 6. Deelnamevoorwaarden.
  1. Deelnamevoorwaarden van het artikel. Niet alle artikelen op eBay komen in aanmerking voor GSP. eBay behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, al dan niet zonder kennisgeving aan u, de deelnamevoorwaarden voor GSP-artikelen te wijzigen of aan te vullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beperkingen op het aantal, het type, de categorie en/of waarde van de artikelen en/of transacties. U gaat ermee akkoord geen artikelen aan te kopen via GSP die niet aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Meer informatie over artikelen die niet aan de deelnamevoorwaarden voldoen vindt u hier.  U gaat ermee akkoord dat als een artikel niet aan de deelnamevoorwaarden blijkt te voldoen, Pitney Bowes niet aansprakelijk zal zijn en het recht zal hebben om naar eigen goeddunken en op een manier van keuze het betreffende artikel af te voeren of te vernietigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot (A) het retourneren van het artikel aan de verkoper, (B) het artikel overhandigen aan de autoriteiten, (C) het artikel vernietigen. Pitney Bowes heeft de toestemming om elk artikel zonder kennisgeving te openen en te controleren.
  2. Deelnamevoorwaarden van land. GSP is niet beschikbaar voor verzending naar om het even welk land. eBay behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken en al dan niet zonder kennisgeving de lijst van in aanmerking komende landen uit te breiden of te beperken. De landen die momenteel in aanmerking komen voor GSP vindt u hier.
  3. Niet-commercieel gebruik. Elk door u gekocht GSP-artikel moet voor persoonlijk gebruik of voor gebruik door de bestemmeling zijn en mag niet voor commerciële doorverkoop bedoeld zijn. Bovendien moet, indien u in een lidstaat van de Europese Unie (uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk) woont en het GSP-artikel vanuit de Verenigde Staten importeert, uw aankoop van het GSP-artikel voor niet-zakelijke doeleinden zijn. In de Europese Unie kan de btw op aankoop van niet voor zakelijke doeleinden bestemde goederen niet door de koper worden teruggevraagd of afgetrokken.
 7. Betaling en tarieven.
  1. Geaccepteerde betalingsmethode.U moet voor GSP-artikelen en voor de betreffende programmatarieven betalen via PayPal. Alleen artikelen die PayPal als betalingsmethode aanbieden komen in aanmerking voor GSP. Uw gebruik van de PayPal-diensten is onderworpen aan de Gebruikersovereenkomst van PayPal en aan het privacybeleid tussen u en de PayPal-entiteit dat u de PayPal-diensten verstrekt, met inbegrip van alle betreffende PayPal-toeslagen die beschreven zijn in de Gebruikersovereenkomst van PayPal. 
  2. Programmatarieven. Het prijsoverzicht dat bij de afrekening is gepubliceerd bevat alle verzendings- en importtarieven die verbonden zijn aan de diensten (hierna genoemd "programmatarieven"). Meer informatie over de programmatarieven vindt u hier.
  3.  Verdeling van de betaling.  PayPal zal de betaling van het GSP-artikel en van de programmatarieven op de onderstaande manier verdelen tussen uw verkoper, zoals vermeld in bestellingsoverzicht en in het overzicht van uw PayPal-rekening. 
   1. Betaling aan uw verkoper: PayPal rekent op de PayPal-rekening van uw verkoper dat deel van uw betaling aan dat bestaat uit de prijs van het GSP-artikel en het bedrag (indien van toepassing) dat uw verkoper u aanrekent om het GSP-artikel naar het verzendcentrum in de VS of in het VK, waar van toepassing, te verzenden. 
   2. Betaling aan Pitney Bowes:  PayPal rekent het resterende bedrag van uw betaling aan op de PayPal-rekening van Pitney Bowes (geïdentificeerd met de beschrijving “Pitney Bowes Inc." of "Pitney Bowes Global Ecommerce UK Limited"). 
  4. Terugdraaien van een betaling . Als eBay, Pitney Bowes of de dienstverleners van Pitney Bowes nadat u een GSP-artikel hebt gekocht, bepalen dat het GSP-artikel niet in aanmerking komt voor GSP of niet naar u kan worden verzonden (om welke reden ook), dan hebben eBay en zijn verwante bedrijven het recht om uw aankoop te annuleren in plaats van door te gaan met de verwerking en/of verzending van het GSP-artikel en kunnen ze bij de uitoefening van dit recht de PayPal-betaling die u aan uw verkoper en aan Pitney Bowes hebt verricht voor het GSP-artikel terugdraaien en het GSP-artikel verwerken als een niet-leverbaar artikel.
  5. Uitzonderingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle douanerechten, belastingen, toeslagen, boetes, sancties of andere onkosten die door de douane of andere belastingautoriteiten worden opgelegd nadat een GSP-artikel bij de douane is ingeklaard en is geleverd naar (of beschikbaar is gesteld voor ophaling op) het door u vermelde leveringsadres of het door Pitney Bowes gekozen ophaalcentrum in uw buurt. 
 8. Risico op verlies. Het risico van verlies of schade aan het object via Wereldwijde Verzending is voor de verkoper totdat het object is aanvaard in het verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten of door Pitney Bowes aan de verkoper is geretourneerd vanuit het verzendcentrum. Met inachtneming van eventuele statutaire rechten die u hebt, wordt het risico van verlies of schade aan het object via Wereldwijde Verzending aan u overgedragen wanneer het object het verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten verlaat om te worden geëxporteerd.
 9. Overdracht van eigendomsrecht. Het eigendomsrecht van een GSP-artikel blijft van uw verkoper totdat het GSP-artikel correct aan u of uw bestemmeling is geleverd, waarna het eigendomsrecht van het GSP-artikel wordt overgedragen op u of uw bestemmeling .  Op geen enkel moment nemen eBay (of zijn verwante bedrijven), Pitney Bowes (of zijn verwante bedrijven) of de externe aanbieders van logistieke diensten, koerierdiensten, douane-expediteurs, expeditieondernemingen of andere onderaannemers die door Pitney Bowes zijn gecontracteerd, het eigendomsrecht van een GSP-artikel over.
 10.  Onbetaalde artikelen en wanbetaling.  Uw aankoop van een GSP-artikel is onderworpen aan het beleid voor onbetaalde artikelen van eBay. eBay behoudt zich het recht voor om met behulp van alle beschikbare inningsmethodes alle onbetaalde bedragen die eBay aan uw verkoper en/of Pitney Bowes betaalt als gevolg van uw wanbetaling, te innen.
 11. Verloren, beschadigde of niet-leverbare artikelen; geldig leveringsadres vereist.   Als een door u gekocht GSP-artikel niet naar het door u opgegeven adres of naar het door de koerierdienst gekozen ophaalcentrum in uw buurt is geleverd, of als het beschadigd is, of als het niet overeenkomt met de beschrijving van uw verkoper, dan is uw aankoop mogelijk gedekt door het programma van PayPal voor kopersbescherming. Meer informatie over het programma van PayPal voor kopersbescherming vindt u hier. Het door u opgegeven leveringsadres moet zich in een in aanmerking komend land bevinden en moet een geldig en volledig leveringsadres zijn. Het door u opgegeven leveringsadres mag geen postbus in een civiel, militair of maritiem postkantoor zijn. eBay en Pitney Bowes nemen geen aansprakelijkheid voor en hebben het recht om, naar eigen goeddunken en op een manier van hun keuze, GSP-artikelen die om welke reden ook niet zijn geleverd, af te voeren of te vernietigen. Indien eBay of Pitney Bowes tot de conclusie komt dat een GSP-artikel niet leverbaar is en ervoor kiest om het GSP-artikel af te voeren of te vernietigen, dan gaat het eigendomsrecht van het GSP-artikel automatisch over van uw verkoper naar eBay en/of een derde partij die door hetzij eBay hetzij Pitney Bowes (naar goeddunken van eBay en Pitney Bowes) is gekozen, zonder enige onkosten en zonder betaling aan eBay of Pitney Bowes en/of aan een derde partij die door eBay of Pitney Bowes is aangewezen, en eBay en Pitney Bowes en/of een derde partij die door eBay of Pitney Bowes is aangewezen zal alle opbrengsten (indien van toepassing) die uit de afvoer of vernietiging van het GSP-artikel voortvloeien, behouden. eBay of Pitney Bowes kunnen er ook voor kiezen om een GSP-artikel waarvan eBay of Pitney Bowes tot de conclusie komt dat het niet-leverbaar is, retourneren aan uw verkoper. eBay is in het kader van het programma van PayPal voor koperbescherming niet verantwoordelijk indien eBay tot de conclusie komt dat een GSP-artikel niet kan worden geleverd aan het door u opgegeven leveringsadres of aan het door de koerierdienst gekozen ophaalcentrum in uw buurt, om welke reden ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het feit dat het door u opgegeven leveringsadres verkeerd, onvolledig of niet toegankelijk is. Bovendien kunnen bepaalde koerierdiensten eisen dat de bestemmeling van een GSP-artikel persoonlijk aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen; in dat geval bent u als enige verantwoordelijk voor het garanderen dat de bestemmeling aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. 
 12. Internationale retourneringen. Het door uw verkoper in zijn/haar productbeschrijving van een object vermelde teruggavebeleid is van toepassing op uw aankoop van het object via Wereldwijde Verzending . Voor objecten die zich in de Verenigde Staten bevinden, die u aanschaft met Wereldwijde Verzending en die u terugstuurt naar de verkoper, komt u niet in aanmerking voor - en ontvangt u dus geen - terugstorting van Programmakosten die u hebt betaald aan Pitney Bowes en Pitney Bowes is niet verantwoordelijk voor de retourzending van het object naar de verkoper. Uw rechten volgens de plaatselijke wetgeving blijven onaangetast.
 13. Vrijwaringsclausule.DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN DOOR PITNEY BOWES, EEN ONAFHANKELIJK CONTRACTANT, EN ZIJN VERWANTE BEDRIJVEN EN EXTERNE DIENSTVERLENERS. DAAROM NEEMT EBAY EXPLICIET EN IN DE WETTELIJK MAXIMAAL TOEGESTANE MATE AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE, IMPLICIET EN JURIDISCHE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN DIE OP WELKE MANIER OOK VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN ALSOOK GARANTIES OVER DE BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NUT, WERKING, CORRECTHEID OF KWALITEIT VAN DE DIENSTEN. BOVENDIEN ONTKENNEN EBAY EN PITNEY BOWES EXPLICIET EN IN DE WETTELIJK MAXIMAAL TOEGESTANE MATE ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN DIE OP WELKE MANIER OOK VERBAND HOUDEN MET GSP EN/OF EEN GSP-ARTIKEL DAT U AANKOOPT, MET INBEGRIP MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN ALSOOK ALLE GARANTIES IN VERBAND MET BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NUT, WERKING, CORRECTHEID OF KWALITEIT VAN GSP EN/OF ENIG GSP-ARTIKEL DAT U AANKOOPT. NOCH EBAY NOCH PITNEY BOWES ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERBREKINGEN OF VERTRAGINGEN IN HET GEBRUIK VAN GSP EN/OF DIENSTEN OF VOOR VERLIES OF SCHADE IN VERBAND MET DERGELIJKE ONDERBREKING OF VERTRAGING. NOCH EBAY NOCH PITNEY BOWES ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE CORRECTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE DOOR PITNEY BOWES VERMELDE PROGRAMMATARIEVEN. EBAY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET MISBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE EBAY HEEFT BEKENDGEMAAKT AAN PITNEY BOWES OPDAT PITNEY BOWES U DE DOOR U GEVRAAGDE DIENSTEN IN HET KADER VAN GSP KAN LEVEREN. 
 14. Beperking van aansprakelijkheid. IN DE MAXIMALE WETTELIJK TOEGESTANE MATE ZIJN EBAY EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, VERWANTE ONDERNEMINGEN, JOINT VENTURES, MANAGERS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN ALSOOK PITNEY BOWES EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, VERWANTE ONDERNEMINGEN, JOINT VENTURES, MANAGERS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG GEDERFDE WINST OF VOOR RESULTERENDE, SPECIALE, DIRECTE, INCIDENTELE, VOORBEELDSTELLENDE, ALS BOETE BEDOELD, VERMENIGVULDIGDE OF WELKE ANDERE VORM VAN SCHADEVERGOEDINGEN, VERLIES OF SCHADE VAN WELK AARD OOK, OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT HET CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), EEN ZET OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP GSP, DE DIENSTEN, DE GEKOCHTE GSP-ARTIKELEN, DE DOOR PITNEY BOWES VERMELDE PROGRAMMATARIEVEN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN GSP EN/OF DE DIENSTEN, DE BESCHIKBAARHEID VAN GSP EN/OF DE DIENSTEN, EN/OF DE ONDERBREKING, OPSCHORTING OF STOPZETTING VAN GSP EN/OF DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDE PARTIJEN, ZELFS WANNEER ZE OP DE HOOGTE WAREN VAN DE KANS OP DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN NIETTEGENSTAANDE ENIGE ONTOEREIKENDHEID VAN DE BESCHIKBARE RECHTSMIDDELEN. ONGEACHT DE VOORGAANDE ZIN GELDT DAT, INDIEN EBAY, PITNEY BOWES OF EEN DOCHTERONDERNEMING, VERWANT BEDRIJF, JOINT VENTURE, MANAGER, DIRECTEUR, AANDEELHOUDER, WERKNEMER OF AGENT VAN EBAY OF PITNEY BOWES AANSPRAKELIJK BLIJFT TE ZIJN, DE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ BEPERKT IS TOT EEN VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN, AFHANKELIJK WELK HET GROOTSTE IS: (A) ELK IN HET KADER VAN DE KOPERSBESCHERMING VAN PAYPAL VERSCHULDIGD BEDRAG TOT EN MET DE VOLLEDIGE PRIJS VAN HET IN AANMERKING KOMENDE ARTIKEL (MET INBEGRIP VAN ALLE VERZENDINGS- EN IMPORTKOSTEN DIE BIJ HET AFREKENEN HEBT BETAALD) OF (B) USD 100,-. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT OF ANNULEERT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EBAY OF PITNEY BOWES (RESPECTIEVELIJK) VOOR ZIJN EIGEN OPZETTELIJK ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN, VOOR HET OVERLIJDEN OF DE LETSELS DIE VOORVLOEIEN UIT ZIJN EIGEN NALATIGHEID OF DAT VAN ZIJN WERKNEMERS OF AGENTEN OF ELKE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK NIET KAN WORDEN BEPERKT OF GEANNULEERD .
 15. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord om eBay, Pitney Bowes en hun dochterondernemingen, verwante bedrijven, joint ventures, managers, directeuren, aandeelhouders, werknemers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen of niet aansprakelijk te houden tegen en voor alle verlies, aansprakelijkheid, schade, claims, sancties, boetes of andere onkosten, met inbegrip van redelijke onkosten voor juridisch advies, die worden opgelopen voor een derde partij in verband met, als gevolg van of direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik van GSP, de diensten, de export of import van een GSP-artikel, of enige schending van de onderhavige algemene voorwaarden, de beleidsregels van eBay, enige wetten of reglementen of de rechten van een derde partij.
 16. Varia.Tenzij hierin anders vermeld, vormen de onderhavige algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en eBay en tussen u en Pitney Bowes wat betreft dit onderwerp. Het niet afdwingen door eBay of Pitney Bowes van een bepaling van deze algemene voorwaarden mag niet worden beschouwd als het afwijzen van enige bepalingen of rechten. Zelfs als een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettelijk of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, dan blijven de andere bepalingen volledig van kracht.
 17. Updates en stopzetting van het programma. eBay heeft het recht, maar niet de plicht, om op elk moment naar eigen goeddunken en al dan niet zonder kennisgeving aan u GSP, de naam GSP, de diensten, kenmerken en/of functionaliteit van GSP, of de dienstverleners die worden gebruikt om voor het leveren van de GSP-diensten, te wijzigen, amenderen, vervangen, tijdelijk op te schorten en/of permanent stop te zetten.
 18. Beschikbare rechtsmiddelen. Zonder een beperking op andere rechtsmiddelen te vormen, met inbegrip van die rechtsmiddelen die elders in de beleidsregels van eBay zijn beschreven, kan eBay op elk moment naar eigen goeddunken en al dan niet zonder kennisgeving aan u, uw verkoop van GSP-artikelen beperken, verbieden, weigeren, annuleren, blokkeren, opschorten en/of stopzetten indien u een van deze algemene voorwaarden, de beleidsregels van eBay of een van toepassing zijnde wet schendt. 
 19. Geldigheidsperiode. Deze algemene voorwaarden en hun mogelijke amendementen blijven van kracht gedurende zestig (60) dagen na de levering van het GSP-artikel aan het door u opgegeven leveringsadres.
 20. Effect van beëindiging. De volgende punten van deze algemene voorwaarden blijven ook na het einde van deze overeenkomst van kracht: “Rollen van de partijen”, “Privacy van gegevens”, “Betaling en programmatarieven”, “Verloren, beschadigde of niet-leverbare artikelen; geldig leveringsadres vereist”, “Internationale retourneringen”, “Vrijwaringsclausule”, “Beperking van aansprakelijkheid”, “Schadeloosstelling”, “Diverse” en “Geldigheidsperiode.”
 21. Wijzigingen. eBay kan op elk moment deze algemene voorwaarden wijzigen door de gewijzigde algemene voorwaarden te publiceren op de website van eBay. Tenzij elders anders vermeld, worden alle gewijzigde voorwaarden onmiddellijk en automatisch van kracht zodra ze op de website van eBay gepubliceerd zijn.