Doorgaan naar hoofdinhoud

Betalingsvoorwaarden

Alles uitklappen

De betalingsverwerking door eBay vindt alleen plaats voor verkopers die zich voor de betalingsverwerking hebben geregistreerd en voor dit doel zijn geactiveerd.

Voor nieuwe verkopers die deel uitmaken van Betaaldiensten en die het registratieproces voor Betaaldiensten vanaf 1 mei 2021 om 00:00:00 CEST succesvol hebben afgerond, zijn deze Gebruiksvoorwaarden geldig vanaf de acceptatie ervan.

Herroepingsvoorwaarden voor consumenten die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk / de Europese Unie.

Instructies voor herroeping

Recht op herroeping

Zonder opgave van redenen kunt u uw contractuele aanvaarding binnen 14 dagen middels een kennisgeving herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructies op een duurzame drager hebt ontvangen; daarbij geldt dat de overeenkomst al moet zijn gesloten en wij hebben voldaan aan onze wettelijke informatieplicht die voortvloeit uit artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2002/65/EG en artikel 52 van Richtlijn (EU) 2015/2366 en de implementatie daarvan in nationale wetgeving. De kennisgeving is geldig indien deze binnen de herroepingstermijn op een duurzame drager is gedaan (bijv. per brief, fax of e-mail). De kennisgeving van uw herroeping dient te worden geadresseerd aan:

eBay S.à r.l.
22-24 Boulevard Royal
L2449 Luxemburg
Email : Paymentsinfobenl@benl.ebay.be

Gevolgen van herroeping

Bij een geldige herroeping geldt een retourverplichting voor beide partijen voor de ontvangen diensten. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor de waarde van de verleende diensten tot aan het moment van herroeping; daarbij geldt dat u over dit wettelijke gevolg moet zijn geïnformeerd voordat u uw contractuele aanvaarding hebt ingediend en uitdrukkelijk bent overeengekomen dat wij de dienstverlening voor afloop van de herroepingsperiode aanvangen. Indien er een verplichting tot vergoeding van de waarde bestaat, kan dit betekenen dat u over de periode tot aan de herroeping dient te voldoen aan uw contractuele betalingsverplichtingen. Uw recht op herroeping vervalt tussentijds indien de overeenkomst volledig door beide partijen is nagekomen, zulks op uw uitdrukkelijk verzoek, voordat u uw recht op herroeping hebt uitgeoefend. Aan restitutieverplichtingen dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Deze termijn vangt voor u aan bij verzending van de kennisgeving van uw herroeping en voor ons bij ontvangst daarvan.

Einde van de instructies voor herroeping.

Inleiding

In deze Betalingsvoorwaarden ('Betalingsvoorwaarden') worden de voorwaarden vastgelegd welke voor Betaaldiensten (zoals gedefinieerd in Deel I, Paragraaf 1 hieronder) gelden die de desbetreffende betaaldienstverleners van eBay (zie onderstaande tabel) aanbieden met betrekking tot uw gebruik van de eBay Services. Deze Betalingsvoorwaarden kunnen op jou van toepassing zijn, ongeacht of je eBay-account voor Betaaldiensten (zoals hieronder gedefinieerd) geactiveerd is. Uw gebruik van de services van eBay blijft onderworpen aan de toepasselijke Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de services van eBay (de 'Gebruikersovereenkomst'). In deze Betalingsvoorwaarden hebben de termen met hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd dezelfde betekenis als de overeenkomstige termen die in de Gebruikersovereenkomst zijn gedefinieerd. De toepasselijke Gebruikersovereenkomst, andere eBay-beleidsregels en andere overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld een betalingsovereenkomst) kunnen bepalingen bevatten voor het gebruik van de eBay Services zonder Betaaldiensten (zoals hieronder gedefinieerd) die in strijd zijn met deze Betalingsvoorwaarden. Met betrekking tot onze Betaaldiensten prevaleren deze Betalingsvoorwaarden altijd boven dergelijke bepalingen die hiermee in strijd zijn. U verklaart dat u akkoord gaat met de Betalingsvoorwaarden wanneer u direct of indirect van onze Betaaldiensten gebruikmaakt. Als u niet akkoord gaat met deze Betalingsvoorwaarden of een deel daarvan, kunt u niet via eBay verkopen.

Deze Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de transacties en de relatie tussen u en de hieronder genoemde betaaldienstverleners van eBay. Als u internationaal verkoopt, kunnen de Betaaldiensten aan u worden geleverd door een of meer van de eBay-betaaldienstverleners die hieronder in Deel I, Paragraaf 2, worden genoemd. Naast de Algemene betalingsvoorwaarden (Deel I van deze Betalingsvoorwaarden) zijn er Aanvullende betalingsvoorwaarden van elke eBay-betaaldienstverlener van toepassing op de verstrekking van de door die onderneming aangeboden betaaldiensten (Deel II, III, IV en V van deze Betalingsvoorwaarden). eBay Inc. en alle bedrijven waarover eBay Inc. alleen of gezamenlijk, direct of indirect zeggenschap heeft, worden aangeduid als onze 'Gelieerde ondernemingen'. De betaaldienstverleners van eBay zijn aan eBay Inc. Gelieerde Ondernemingen.

Betaaldienstverlener van eBay Contactgegevens

eBay Commerce Inc. (“eCI”)
2065 Hamilton Avenue
San Jose, CA 95126

Deel II ('Aanvullende betalingsvoorwaarden voor services van eCI”) van deze Betalingsvoorwaarden bevat een arbitrageovereenkomst die u behoudens de daarin vermelde uitzonderingen verplicht om vorderingen die u tegen ons of onze vertegenwoordigers hebt, te onderwerpen aan bindende en definitieve arbitrage tenzij u bezwaar maakt tegen de arbitrageovereenkomst (zie Deel II, Paragraaf 1 ('Geschillen'), sub B ('Arbitrageovereenkomst')). Als u geen bezwaar maakt tegen de arbitrageovereenkomst: (1) is het alleen toegestaan om vorderingen tegen ons of onze vertegenwoordigers op individuele basis in te stellen, dus niet als een eiser of een van meerdere partijen in een gezamenlijke vordering of in een procedure waarin u in eigen naam voor een vreemd recht procedeert en (2), is het alleen toegestaan om vorderingen (met inbegrip van vorderingen van geld, vorderingen om iets na te laten en vorderingen tot vaststelling) op individuele basis in te stellen.

Engels: https://www.ebay.com/help/home

Chinees: https://ocsnext.ebay.com.hk/ocs/home

eBay S.à.r.l. (“eBay Sarl”)
22-24, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
RCS registration number: B164557
Btw-nummer LU26188648

eBay Sarl heeft een vergunning als betaalinstelling in Luxemburg en wordt gecontroleerd door de Commissie voor toezicht op de financiële sector van Luxemburg, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route d'Arlon, 1150 Luxemburg (licentienummer 33/19). Voor details over de registratie van eBay Sarl verwijzen wij u naar de website van de CSSF: http://www.cssf.lu/en/.

Duitsland: https://www.ebay.de/help/home

Verenigd Koninkrijk: https://www.ebay.co.uk/help/home

Frankrijk: https://www.ebay.fr/help/home

Italië: https://www.ebay.it/help/home

Spanje: https://www.ebay.es/help/home

Oostenrijk: https://ocsnext.ebay.at/ocs/home

Ierland: https://ocsnext.ebay.ie/ocs/home

Zwitserland: https://ocsnext.ebay.ch/ocs/home

België (Frans): https://ocsnext.befr.ebay.be/ocs/home

België (Nederlands): https://ocsnext.benl.ebay.be/ocs/home

Nederland: https://ocsnext.ebay.nl/ocs/home

Polen: https://ocsnext.ebay.pl/ocs/home

eBay Commerce Canada Ltd. (“ECCA”)
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John NB E2L 2A9

Engels: https://www.ebay.ca/help/home

Frans: https://www.cafr.ebay.ca/help/home

eBay Commerce Australia Pty Ltd (“ECA”)
Level 18
1 York Street
Sydney NSW 2000
Australië

ECA staat geregistreerd als een aanbieder van geldovermakingsdiensten (remittance service provider) bij het Australian Transaction Reports and Analysis Centre ('AUSTRAC'), Postbus 5516, West Chatswood NSW 1515, en staat onder hun toezicht. U kunt de registratie van ECA controleren door de website van AUSTRAC te bezoeken via de volgende link: https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam.

https://www.ebay.com.au/help/home

I. ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

Dit Deel I van de Betalingsvoorwaarden is van toepassing op alle Betaaldiensten die betaaldienstverleners van eBay (in dit Deel ook gezamenlijk 'wij/we' of 'ons' genoemd) voor u verlenen.

1. Betalingen op eBay Services

U stemt ermee in dat de betaaldienstverleners van eBay namens u betalingen ontvangen voor objecten die u verkoopt met behulp van de services van eBay en betalingen voor deze objecten voor u verwerken (hierna 'Betaaldiensten' genoemd).

Kopers kunnen bijvoorbeeld de volgende betalingsmethoden gebruiken om te betalen voor de objecten die u verkoopt. De beschikbaarheid ervan kan variëren naargelang de eBay-website. De volgende betalingsmethoden zijn mogelijk:

 • Bepaalde creditcards of bankkaarten (VISA, MasterCard, American Express en Discover),
 • PayPal,
 • Google Pay,
 • Apple Pay,
 • Domiciliëring, of
 • eBay-coupons, cadeaubonnen, enz. (indien beschikbaar).

Wij kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betalingsmethoden beschikbaar zijn voor kopers. Wij kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betalingsmethoden beschikbaar zijn voor kopers. Wij en/of onze Gelieerde ondernemingen kunnen eisen dat transacties met betrekking tot eBay-services worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van Betaaldiensten (en in plaats daarvan gebruikmaken van de diensten van derden). In dit geval worden aan kopers en verkopers instructies gegeven over de wijze waarop betalingen moeten worden verricht op het moment van de aanbieding en/of aankoop.

Het eigenlijke contract voor de aankoop van goederen of diensten wordt rechtstreeks tussen u en de koper gesloten op dezelfde manier als bij transacties waarvoor wij niet instaan voor de betalingsverwerking.

Nadat een transactie is uitgevoerd in het kader van Betaaldiensten, ontvangt u een bericht ter bevestiging van deze betalingstransactie. We zullen de ontvangen opbrengsten uitbetalen op uw zichtrekening voor uitbetalingen (zie de definitie in Deel 1, Paragraaf 4 'Registratie van verkopers'). De status van de transacties uitgevoerd in Betaaldiensten, inclusief de status van uitbetalingen en andere informatie, kunt u inzien onder de tab Betalingen in de Verkopershub die beschikbaar is na registratie voor Betaaldiensten. Wij behouden ons het recht voor om risico's die verbonden zijn aan het verlenen van Betaaldiensten af te wenden door uw toegang tot de opbrengst te beperken of andere passende maatregelen te treffen (waaronder het toepassen van een transactielimiet of het beëindigen van deze overeenkomst) zoals in deze Betalingsvoorwaarden wordt beschreven.

2. Internationale verkoop

Met eBay kunt u, indien gewenst, uw objecten op meer dan één eBay-website aanbieden. Aangezien verschillende betaaldienstverleners van eBay betaaldiensten aanbieden, is het mogelijk dat, zoals hieronder weergegeven, verschillende betaaldienstverleners van eBay betaaldiensten voor u uitvoeren.

 • Als een betaaldienstverlener van eBay betaaldiensten voor u uitvoert, is die betaaldienstverlener van eBay gemachtigd om verkooptransacties te verwerken en om betalingen aan u voor uw verkopen uit te voeren.
 • Elke betaaldienstverlener van eBay wordt gemachtigd om betalingen voor verkopen op een of meer eBay-websites in overeenstemming met onderstaande tabel te verwerken (de 'Bevoegde betaaldienstverlener'). De Bevoegde betaaldienstverlener voor elke verkoop wordt bepaald door de website waarop u uw object aanbiedt. Zo is bijvoorbeeld eBay Sarl de bevoegde betaaldienstverlener als u een object verkoopt dat u op ebay.com.au hebt aangeboden.
 • Uw 'uitbetalingsbedrijf' is de Betaaldienstverlener van eBay die verantwoordelijk is voor het land waarin u woont of gevestigd bent als bedrijf. Het uitbetalingsbedrijf is aan u toegekend overeenkomstig de onderstaande tabel, tenzij u en wij anders overeenkomen. U ontvangt alle betalingen van dit bedrijf op de door u aangegeven zichtrekening voor uitbetaling, ongeacht op welke website u uw objecten aanbiedt.
 • Als u een object op een eBay-website verkoopt waarvan de Bevoegde betaaldienstverlener ook het uitbetalingsbedrijf is, zal uw uitbetalingsbedrijf de verkoop verwerken en de desbetreffende opbrengst van de verkoop op de zichtrekening die u voor uitbetaling hebt aangegeven uitbetalen. Bijvoorbeeld: als uw uitbetalingsbedrijf eBay Sarl is, wordt het door verkoop via eBay gegenereerde saldo voor uitbetaling door eBay Sarl verwerkt en overgemaakt naar de door u voor uitbetaling aangegeven zichtrekening.
 • Als u een object dat u op een eBay-website hebt aangeboden verkoopt, waarvan de Bevoegde betaaldienstverlener niet dezelfde is als het uitbetalingsbedrijf, zal de Bevoegde betaaldienstverlener de verkoop verwerken en de desbetreffende verkoopopbrengsten aan uw uitbetalingsbedrijf uitbetalen. Die neemt de betaling voor u in ontvangst en maakt het bedrag over naar de door u aangegeven zichtrekening voor uitbetaling. Bijvoorbeeld: als uw uitbetalingsbedrijf eBay Sarl is en u gevestigd bent in een 'Ander land' (zoals gedefinieerd in het onderstaande overzicht), wordt het door verkoop via eBay.com gegenereerde saldo voor uitbetaling door eCI verwerkt, die de ontvangen betaling aan eBay Sarl uitbetaalt. eBay Sarl zal de betaling vervolgens overboeken naar de door u opgegeven zichtrekening voor uitbetaling.

De onderstaande tabel illustreert de hierboven beschreven indeling:

Betaaldienstverlener van eBay Bevoegde betaaldienstverlener voor de verkoop van objecten op Uitbetalingsbedrijf voor verkopers met woonplaats / bedrijfsvestiging in Aanvullende betalingsvoorwaarden
eCI ebay.com de Verenigde Staten II. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce Inc.
eBay Sarl Alle eBay-websites uit de Europese Economische Ruimte ('EER') (inclusief ebay.de, ebay.co.uk, ebay.ie, ebay.fr, ebay.it, ebay.es, ebay.at, ebay.nl, ebay.be, ebay.pl, ebay.co.uk en ebay.ch) EER-landen (behalve IJsland), in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland III. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay S.à r.l.
ECCA ebay.ca
cafr.ebay.ca
Canada IV. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce Canada Ltd
ECA ebay.com.au Australië We kunnen ook, naar eigen goeddunken, ECA aanwijzen als uitbetalingsbedrijf voor verkopers met woonplaats/hoofdzetel in Nieuw-Zeeland. V. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce Australia Pty Ltd
eCI eBay-websites die hierboven niet worden vermeld Alle andere landen (hierna gezamenlijk de 'Andere landen' genoemd). In gevallen waarin is bepaald dat ECA niet als Uitbetalingsbedrijf voor verkopers met woonplaats/bedrijfsvestiging in Nieuw-Zeeland is vastgesteld, geldt Nieuw-Zeeland als Ander land. II. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eBay Commerce Inc.

Als u buiten de EER (behalve IJsland), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bent gevestigd, worden de betaaldiensten die eBay Sarl u ter beschikking stelt, opgeschort totdat een van uw objecten wordt verkocht aan een koper op een van de eBay-websites uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Uitbetalingsvaluta

Uw 'Uitbetalingsvaluta' is de valuta waarin wij de uitbetaling van de opbrengsten van uw transactie uitvoeren op de zichtrekening die u voor uitbetaling hebt aangegeven. In het algemeen bepalen we uw uitbetalingsvaluta als volgt, tenzij u en wij anders overeenkomen:

 • als u een verkoper bent met woonplaats/bedrijfsvestiging in de Verenigde Staten, in Nieuw-Zeeland of in een willekeurig Ander land, is uw uitbetalingsvaluta de Amerikaanse dollar;
 • als u een verkoper bent met woonplaats/bedrijfsvestiging in een land binnen de EER (behalve IJsland), is de uitbetalingsvaluta de euro;
 • als u een verkoper bent met woonplaats/bedrijfsvestiging in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein of Australië, is de uitbetalingsvaluta de valuta van het land waar u woont of gevestigd bent;
 • als u een verkoper bent met een woonplaats/bedrijfsvestiging in Canada, is de uitbetalingsvaluta de Canadese dollar of, indien dit door ons aan u is aangeboden en dit door u is geselecteerd, de Amerikaanse dollar.

We kunnen naar eigen goeddunken nog meer uitbetalingsvaluta mogelijk maken in de toekomst. Uw koper kan voor een object dat u verkoopt in een andere munteenheid betalen dan de uitbetalingsvaluta indien dit wordt ondersteund door de door ons aangeboden eBay-services en u dit met uw koper bent overeengekomen. In dergelijk geval wordt het betaalde bedrag omgerekend in de uitbetalingsvaluta voordat wij u het geld betalen. Hiervoor wordt de op dat moment geldende wisselkoers gebruikt en wordt het omrekeningstarief bij u in rekening gebracht op basis van het tarievenoverzicht ('Betalingskosten voor verkopers') waarnaar hieronder in Paragraaf 3 wordt verwezen. Evenzo kan het gebeuren dat u door het ontvangen van eBay-services van Gelieerde ondernemingen kosten moet betalen die in een andere valuta dan uw uitbetalingsvaluta zijn gepubliceerd. Als dit gebeurt, kunnen we dergelijke kosten op dezelfde manier als beschreven in de vorige zin omrekenen naar uw uitbetalingsvaluta.

Als u daarenboven in een Ander land woont, kan de financiële instelling waar u de zichtrekening hebt die u voor uitbetaling hebt aangegeven extra kosten in rekening brengen voor het omrekenen van het bedrag naar uw lokale valuta.

3. Betalingskosten voor verkopers

De kosten die we in rekening brengen voor het gebruik van Betaaldiensten zijn, tenzij anders is gecommuniceerd aan u, uiteengezet in de toepasselijke Kosten-pagina in de onderstaande tabel, gebaseerd op uw woonplaats of plaats van vestiging ('Overzicht van Kosten-pagina'). Bijvoorbeeld, als uw woonplaats in Australië is en u geen eBay-winkel hebt, leidt het klikken op de link onder Australië in onderstaande tabel onder Verkopers in ____ zonder eBay-winkel u naar de toepasselijke pagina voor een overzicht van kosten voor het gebruikmaken van Betaaldiensten. Als u daarentegen in Australië woont en een eBay-winkel hebt, klik dan op de link onder Australië in de kolom genaamd Verkopers met een eBay-winkel in. Deze kosten en uitgaven kunnen wijzigen, zoals uiteengezet in de toepasselijke Gebruikersovereenkomst.

Verkopers in ____ zonder eBay-winkel Verkopers met een eBay-winkel in
Australië Australië
Canada (Engels); Canada (Frans) Canada (Engels); Canada (Frans)
Verenigde Staten Verenigde Staten

In bepaalde omstandigheden kunt u recht hebben op een tegoed voor door u betaalde kosten zoals beschreven op de pagina Tarieftegoeden.

4. Registratie van verkopers

Om gebruik te maken van onze Betaaldiensten moet u zich registreren en deze Betalingsvoorwaarden accepteren. Mits uw woonplaats of bedrijfsvestiging binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland is, geldt de online registratie als uw aanbod om deze overeenkomst aan te gaan. Als uw registratie niet onmiddellijk wordt bevestigd, ontvangt u een bericht dat u goedgekeurd bent en toegang krijgt tot Betaaldiensten zodra wij uw gegevens hebben geverifieerd. De daaropvolgende omschakeling van de door u aangeboden objecten naar de nieuwe Betaaldiensten kan in sommige gevallen enkele weken in beslag nemen. Om uw eBay-account in te stellen voor Betaaldiensten van eBay en hiervan dienovereenkomstig gebruik te maken, moet u het volgende doen:

 • Geef een rekening op voor uitbetaling zodat u de uitbetalingen in het kader van Betaaldiensten op deze rekening kunt ontvangen ('Gekoppelde rekening'). Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, Canada of Australië, moet de rekening voor uitbetalingen een zichtrekening zijn in het land waarin uw woonplaats zich bevindt. Als u een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of een land binnen de EER (behalve IJsland), kunt u een willekeurige zichtrekening binnen een EER-lidstaat (behalve IJsland) aanwijzen als Gekoppelde rekening voor uitbetalingen. Als u een inwoner bent van Nieuw-Zeeland of een willekeurig Ander land, zullen we onder bepaalde omstandigheden van u vragen dat u in overeenstemming met onze instructies een rekening opent bij een specifieke bank of bij een andere financiële instelling (niet zijnde een bank), waarna u deze als zichtrekening voor uitbetalingen aangeeft. Als we van uw zichtrekening verschuldigde bedragen (zoals hieronder onder Paragraaf 9 gedefinieerd) niet via domiciliëring af kunnen boeken, vragen wij u een andere betalingsmethode bij ons op te geven en kunnen we uitbetalingen naar uw zichtrekening die u voor uitbetaling hebt opgegeven inhouden totdat u een andere betalingsmethode hebt opgegeven.
 • Ongeacht andere bepalingen met betrekking tot de factureringsmethoden voor de eBay-services (inclusief eBay-betalingsbeleid en informatie die beschikbaar is op het moment van het maken van de aanbiedingen die mogelijk nog betaalmethoden weergeven die momenteel niet worden ondersteund in het kader van Betaaldiensten), zijn uitbetalingen via andere betaalmethoden zoals PayPal momenteel niet mogelijk. U kunt de Gekoppelde rekening voor uitbetalingen op elk moment wijzigen. Deze wijziging wordt echter pas van kracht nadat er een controle is uitgevoerd met het oog op de voor ons toepasselijke verplichtingen ter voorkoming van witwaspraktijken, andere wettelijke verplichtingen en nadat veiligheids-, risico- en andere verificatieprocessen zijn afgerond. Als u uw Gekoppelde rekening voor uitbetalingen wijzigt, kunnen betalingstransacties voor uitbetaling om juridische of veiligheidsredenen worden vertraagd. U verklaart dat u de wettelijke rekeninghouder bent of het recht hebt om gebruik te maken van elke Gekoppelde rekening voor uitbetalingen die aan uw eBay-account is gekoppeld.
 • Verstrek ons alle informatie die we nodig hebben voor doeleinden zoals het verifiëren van uw identiteit, het voldoen aan de geldende verplichtingen ter voorkoming van witwaspraktijken en screening van sanctielijsten, het mogelijk maken van de uitbetaling van de opbrengsten van uw transacties en de beoordeling in geval van fraude en risico's. Voor particulieren bestaan de benodigde gegevens in het bijzonder uit, maar zijn niet beperkt tot, uw volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, belastingidentificatienummer (zijnde BSN in Nederland of FIN in België), bankgegevens en een officieel legitimatiebewijs (bijv. uw identiteitskaart of rijbewijs). Voor ondernemingen kunnen de benodigde gegevens bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de volledige bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, type bedrijf, bankgegevens, belastingidentificatienummer en informatie over de inschrijving in het handelsregister, alsmede informatie over het economische eigendom, bestuurders, leidinggevenden, gevolmachtigden en/of de belangrijkste contactpersonen, zoals naam, contactgegevens, nationaliteit, functie en een officieel legitimatiebewijs (In de VS het Social Security-nummer). Houd er rekening mee dat we uw opbrengsten niet kunnen uitbetalen of u geen belastingdocumenten kunnen verstrekken (zoals het formulier 1099-K van United States Internal Revenue Service (IRS)) als u ons niet de exacte contactgegevens en andere opgevraagde informatie verstrekt en deze indien nodig actualiseert.
 • U garandeert te allen tijde de juistheid van de door ons opgeslagen informatie en gaat ermee akkoord dat wij deze opgeslagen informatie regelmatig kunnen bijwerken op basis van de informatie die door u, uw bank of uw andere betaaldienstverleners is verstrekt. U verstrekt ons alleen informatie over betalings- of factureringsmethoden die u mag gebruiken. Als u uw gegevens actualiseert, zoals het land waarin u uw woonplaats hebt of uw bedrijfsvestiging zich bevindt, moet ju mogelijk enkele of alle hierboven beschreven registratiestappen herhalen om gebruik te kunnen blijven maken van Betaaldiensten.
 • U leeft alle wetten, regels, voorschriften en voorwaarden na die van toepassing zijn met betrekking tot uw gebruik van de eBay-services. U zet derden er niet toe aan om zich hier niet aan te houden. U erkent dat bepaalde derden (zoals banken, organisaties die creditcards en bankkaarten afgeven, creditcardmaatschappijen, bankkaartsystemen en betaaldienstverleners) hun eigen voorwaarden kunnen hebben voor die betalings- of uitbetalingsmethoden waarvoor u of kopers hebben gekozen in verband met de Betaaldiensten van eBay, zoals voorwaarden voor het uitbetalen van geld, terugboekingen, verboden voorwerpen en debetstanden. Als u zich niet aan de voorwaarden van derden houdt, kan dit ertoe leiden dat deze derden u kosten in rekening brengen, geld te laat uitbetalen of andere maatregelen treffen. U erkent dat wij geen controle hebben over, niet verantwoordelijk zijn voor en geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot deze tarieven, vertragingen en maatregelen.

U geeft ons toestemming om de informatie die u ons verstrekt te controleren, onder meer door het bestaan van uw bank en zichtrekening te verifiëren, door raadpleging van derden of door uw gegevens te vergelijken met externe bronnen. Dergelijke externe bronnen kunnen onder meer banken, kredietinformatiebureaus, databaseproviders en andere dienstverleners zijn. Indien wij de vereiste informatie niet van u krijgen of niet kunnen verifiëren, behouden wij ons het recht voor om uw account te sluiten, op te schorten of te beperken of uw toegang tot Betaaldiensten op eBay te blokkeren (in dat geval kan uw eBay-account worden teruggezet in de oorspronkelijke status zonder Betaaldiensten of, als terugschakelen niet mogelijk is, kunnen uw rechten om op eBay te verkopen worden beperkt, opgeschort of beëindigd). Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie die door u wordt verstrekt.

Zodra u uw registratie voor Betaaldiensten hebt voltooid en u een bericht hebt ontvangen dat u toegang tot Betaaldiensten krijgt, worden uw bestaande aanbiedingen op het eBay-account dat u voor Betaaldiensten hebt geregistreerd, automatisch aangepast om betalingen van kopers namens u door ons te laten verwerken, behalve in de weinige gevallen die hieronder in Paragraaf 6 en 7 worden beschreven. Mogelijk zullen uw aanbiedingen met Betaaldiensten niet onmiddellijk te vinden zijn in de zoekfunctie na de instelling van uw account voor Betaaldiensten. Als u bestaande gevallen onder de Geld-terug-garantie van eBay of een soortgelijke Kopersbescherming van eBay voor transacties zonder Betaaldiensten hebt lopen, worden deze verder behandeld tot ze zijn opgelost. Onder voorbehoud van onze Betalingsvoorwaarden en andere van toepassing zijnde beleidsregels, worden alle nieuwe aanbiedingen die u maakt, geactiveerd voor Betaaldiensten zodra uw eBay-account is goedgekeurd voor Betaaldiensten. Transacties die plaatsvinden na inschakeling van Betaaldiensten kunnen door de betaaldienstverleners van eBay pas worden afgewikkeld wanneer uw aanvraag kan worden verwerkt, wat enkele dagen kan duren.

5. Verzending

Als u bericht ontvangt dat een koper een van uw objecten heeft betaald door middel van een betalingstransactie in het kader van Betaaldiensten, dan moet u uw object verzenden of leveren op de manier die de koper heeft gekozen in de Verzendopties die in uw objectbeschrijving is/zijn vermeld. U gaat ermee akkoord alle gekochte objecten te leveren in overeenstemming met uw objectbeschrijving, de Gebruikersovereenkomst van eBay en alle andere verplichtingen voor de voltooiing van de transactie zodra we u hebben geïnformeerd dat we de betaling van uw koper hebben ontvangen.

6. Beperkingen van Betaaldiensten

Zodra uw eBay-account is geactiveerd voor Betaaldiensten, gelden de volgende beperkingen:

 • Uw mogelijkheid om objecten rechtstreeks op een van de internationale eBay Services aan te bieden en ons te instrueren om aanbiedingen bij andere eBay-services weer te geven dan de eBay-service waar u oorspronkelijk een aanbieding had geplaatst, kan beperkt zijn.
 • eBay for Charity is mogelijk in beperkte mate compatibel wanneer u gebruikmaakt van Betaaldiensten. Wij zullen echter indien nodig, naar eigen goeddunken, in de toekomst voor compatibiliteit zorgen.
 • we zullen geen offline betalingsmethoden (zoals bank- of persoonlijke cheque, transfer van contant geld, geld overmaken en betaling bij afhalen) opnemen in Betaaldiensten, hoewel deze in een aantal aanbiedingen via eBay-accounts met Betaaldiensten worden aangeboden. Offline betalingsmethoden vallen niet onder de Geld-terug-garantie of soortgelijke Kopersbeschermingsprogramma's van eBay; bovendien helpen we kopers of verkopers niet bij geschillen over betalingen (zoals terugboekingen) die verband houden met offline betalingsmethoden. Tenzij dit in de toekomst naar ons eigen oordeel anders wordt bepaald in het kader van Betaaldiensten, nemen wij geen aanbetalingen voor voertuigen voor u in ontvangst en betalen wij deze niet aan u uit. Uw aanbiedingen zijn onderworpen aan de regels van het eBay-betalingsbeleid en alle andere bepalingen inzake betalingen die op de eBay Services beschikbaar zijn, inclusief de bepalingen voor betaal- en uitbetalingsmethoden die u voor dergelijke aanbieding worden aangeboden.
 • bepaalde soorten actieve aanbiedingen die u hebt geplaatst, kunnen worden beëindigd omdat ze momenteel niet worden ondersteund door Betaaldiensten, bijvoorbeeld omwille van regelgeving, beleidsregels of operationele beperkingen waar wij of onze externe dienstverleners mee te maken kunnen krijgen. In de toekomst zullen we dit soort aanbiedingen eventueel ook ondersteunen.
 • zodra uw eBay-account voor Betaaldiensten is geactiveerd, kunt u uw account niet meer in de oorspronkelijke staat zonder Betaaldiensten terugzetten.

Deze lijst is bedoeld als leidraad, maar beschrijft mogelijkerwijze niet alle restricties voor Betaaldiensten.

7. Gebruik van Betaaldiensten

Retourzendingen en annuleringen; Terugbetalingen

Als uw koper recht heeft op terugbetaling vanwege een retourzending of annulering van een aankoop via Betaaldiensten, gaat u ermee akkoord dat wij de bedragen die de koper voor de betreffende transactie heeft betaald, namens u aan de koper terugbetalen.

Kopersbescherming van eBay

eBay biedt kopersbeschermingsprogramma's aan bij bepaalde eBay Services om ervoor te zorgen dat kopers het bestelde object ontvangen of hun geld terugkrijgen. Deze programma's worden hieronder 'Kopersbescherming van eBay' genoemd en staan in sommige regio's bekend als de 'eBay-geld-terug-garantie'. U gaat ermee akkoord dat als uw koper een aanvraag indient voor Kopersbescherming van eBay voor een Betaaldiensten-transactie, het betreffende eBay-bedrijf dat Kopersbescherming van eBay aanbiedt ('aanbieder van kopersbescherming van eBay') ons zal vragen de koper namens u terug te betalen in overeenstemming met de Kopersbescherming van eBay. Als het geld dat wij in uw naam ter beschikking hebben, niet voldoende is om de koper te vergoeden na een succesvolle claim voor Kopersbescherming van eBay, moet u de aanbieder van eBay-kopersbescherming vergoeden voor eventuele extra verschuldigde bedragen. U gaat ermee akkoord dat wij, in overeenstemming met het beleid en de procedures van eBay, namens de aanbieder van Kopersbescherming van eBay alle bedragen die op deze wijze aan de koper worden terugbetaald (met inbegrip van de bedragen die voortvloeien uit internationale transacties in het kader van het toepasselijke eBay-beleid inzake kopersbescherming), inclusief eventuele gerelateerde valutaconversiekosten, van u kunnen terugvorderen en innen.

Geschillen

Wanneer een koper of de houder van een betaalinstrument aanspraak maakt op een terugboeking of herroeping, of een terugvordering indient in overeenstemming met de Kopersbescherming van eBay of zijn/haar bank op andere wijze opdracht geeft een betalingsgeschil te openen in verband met een transactie waarvoor wij de betalingsverwerking uitvoeren (uitsluitend in dit Deel I, hierna 'Geschil' genoemd), dan stemt u ermee in dat we de kwestie onderzoeken en het betalingsgeschil naar eigen oordeel opnieuw mogen voorleggen aan creditcardmaatschappijen, bankkaartsystemen of andere betaaldienstverleners. U zegt toe om tijdig informatie ter beschikking te stellen om aan onze onderzoeken met betrekking tot geschillen mee te werken. U erkent verder dat elk verzuim van uw kant om de gevraagde informatie te verstrekken op het door ons gevraagde tijdstip en in overeenstemming met de regels van de creditcardmaatschappijen, de bankkaartsystemen en de bij andere betaaldienstverleners geldende regels, de uitkomst van het onderzoek naar een geschil negatief kan beïnvloeden en zelfs kan leiden tot en met het volledige verlies van de betwiste bedragen. U betwist het bijleggen van een door ons onderzocht en/of opnieuw aan ons voorgelegd geschil niet en betwist bijgelegde, onderzochte geschillen niet opnieuw. U machtigt ons om namens u eventuele bedragen die uit een geschil voortvloeien te betalen, met inbegrip van de kosten en tarieven die verbonden zijn aan heropening van het geschil.

Hoewel u de onherroepelijkheid van ons onderzoek naar een terugboeking accepteert, kunnen we van tijd tot tijd uw toestemming vragen om deel te nemen aan een optionele klachtenprocedure die door ons wordt geïnitieerd om de resultaten van een afzonderlijke terugboeking te betwisten. Als u akkoord gaat met een dergelijke schikking van een geschil in het kader van een klachtenprocedure met betrekking tot een terugboeking, machtigt u ons om u gedurende de gehele klachtenprocedure te vertegenwoordigen en te verdedigen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten en eventuele procedurekosten van derden die voortvloeien uit de klachtenprocedure; u machtigt ons hierbij om deze bedragen tijdens de lopende klachtenprocedure te betalen.

Verkopersbescherming

Als u voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor Verkopersbescherming en aan al uw verplichtingen hebt voldaan, kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor bedragen die aan kopers moeten worden geretourneerd als gevolg van vorderingen in het kader van het Kopersbeschermingsprogramma van eBay.

Boetes, dwangsommen en verliezen

We kunnen geen Betaaldiensten aanbieden voor verboden objecten of objecten waarvoor beperkingen gelden. Voordat u uw object op eBay plaatst, dient u zichzelf ervan te vergewissen dat het voldoet aan de toepasselijke wetgeving, de regels van eBay en aan eventuele aanvullende beperkingen, die in het bijzonder door de creditcardmaatschappijen of een externe betaaldienstverleners (waarvan we eventueel gebruikmaken) worden opgelegd of die in het kader van netwerkregels bestaan. In sommige gevallen kan het gebeuren dat als gevolg van door u aangeboden objecten of verrichte transacties door een derde partij zoals een toezichthoudende autoriteit, een creditcardmaatschappij of een van onze betaaldienstverleners boetes, sancties of andere kosten aan ons opgelegd worden (zoals een extra afwikkelingsvergoeding of een boete op basis van het beleid van de creditcard- of bankkaartmaatschappij voor de verkoop van een object dat niet toegelaten of aan beperkingen onderworpen is). We kunnen een vergoeding van u vragen voor deze bedragen. U gaat er verder mee akkoord dat als wij andere verliezen (inclusief schade of kosten) lijden die zijn toe te schrijven aan uw handelen of verzuim in verband met Betaaldiensten op eBay, wij een vergoeding van u kunnen eisen voor deze bedragen. Wij behouden ons het recht voor om andere acties te ondernemen, waaronder juridische stappen.

Ingehouden betalingen

Wij behouden ons het recht voor om de risico's verbonden aan het uitvoeren van Betaaldiensten aan u af te dekken door, voor zover nodig, uw toegang tot uw geldmiddelen te beperken zoals hieronder beschreven.

U stemt ermee in dat we uw geld kunnen inhouden of een betaaldienstverlener kunnen instrueren om uw geld in te houden voordat het wordt uitbetaald. Deze inhouding kan gebaseerd zijn op factoren zoals verkoopgeschiedenis, prestaties van de verkoper, retourzendingen, terugboekingen, risicotendens van de aanbiedingsrubriek, transactiewaarde, de mogelijkheid om via domiciliëring af te kunnen boeken van de zichtrekening die u voor uitbetaling hebt opgegeven of het bestaan van vorderingen inzake Kopersbescherming van eBay. Daarnaast kunnen wij, indien nodig, de uitbetaling van uw opbrengsten opschorten of blokkeren vanwege fraude of om redenen van risicobeheer of compliance. In dergelijke gevallen delen wij u onze beslissing mee via het Berichtenportaal van eBay en/of e-mail.

Als u uw eBay-account sluit, kunnen we een bedrag inhouden dat we redelijkerwijs nodig achten om eventuele terugbetalingen, restituties of andere betalingen in verband met retourzendingen, geschillen of andere activiteiten na een transactie te compenseren. Tenzij de wet anders bepaalt, maken we ongebruikte, ingehouden bedragen over naar de Gekoppelde rekening binnen 180 dagen na de datum waarop uw eBay-account werd gesloten.

De procedures van uw bank voor het inhouden van betalingen en het opnemen van geld kunnen vertragingen veroorzaken in de uitbetaling van geld naar uw Gekoppelde rekening.

Reserves

Om redenen van risicobeheer en/of om uw verplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden veilig te stellen, behouden wij ons het recht voor om van het ontvangen geld als zekerheid een minimumreserve af te houden die we als redelijk en billijk achten en die niet beschikbaar is voor uitbetaling (vaste of dynamische zekerheidsreserve). We zullen u over elke ingehouden reserve informeren. Een reserve kan te allen tijde worden verhoogd, verlaagd of opgeheven. De reserve is afhankelijk van uw prestaties als verkoper en het risico dat voor ons verbonden is aan uw gebruik van de betalingsverwerking. Waar dit wettelijk verplicht is, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Onze aansprakelijkheid

Op voorwaarde dat we redelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en/of in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, zijn we niet aansprakelijk voor niet geautoriseerde, onjuiste, niet uitgevoerde of vertraagde betalingstransacties, indien dergelijke problemen worden veroorzaakt door externe en onvoorziene omstandigheden die buiten onze macht liggen.

8. Veiligheid; Externe betaaldienstverleners; Gegevensbescherming

Veiligheid

U erkent het belang van de veiligheidsmaatregelen die wij treffen met betrekking tot Betaaldiensten en u gaat ermee akkoord u hieraan te houden. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van wachtwoorden, codes of andere inloggegevens die worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw eBay-account en gerelateerde betaaldiensten. Onder voorbehoud van de door eBay getroffen maatregelen ter bescherming van de verkoper, bent u verantwoordelijk voor alle transacties of andere handelingen die via uw eBay-account worden uitgevoerd.

Als u kennisneemt van een niet geautoriseerde betalingstransactie of een vertraagde of onjuist uitgevoerde transactie, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de contactmethode die wordt beschreven in de bovengenoemde 'Inleiding' van deze Betalingsvoorwaarden. Als eBay Sarl uw Uitbetalingsbedrijf is en u ons telefonisch over een dergelijke transactie informeert, dan kunnen we direct na de kennisgeving om een schriftelijke bevestiging vragen. Dergelijk bericht is kosteloos.

Externe betaaldienstverleners

We kunnen gebruik maken van externe betaaldienstverleners om ons te helpen bij het verstrekken van Betaaldiensten en we zijn gerechtigd uw gegevens in verband daarmee te verwerken en aan deze derde partijen te verstrekken. Dit zijn onder andere bedrijven die betalingen verwerken en betalingen uitkeren, risicobeoordelingen of compliancecontroles uitvoeren, identiteitscontroles uitvoeren of betaal- of uitbetaalmethoden valideren. U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor het inschakelen van deze externe betaaldienstverleners, alsmede voor het uitbesteden van diensten aan deze betaaldienstverleners en de overdracht en verwerking van relevante gegevens. U doet, voor zover nodig, afstand van alle rechten onder het beroepsgeheim ('professional secrecy') om het verstrekken van Betaaldiensten mogelijk te maken. Zelfs als we gebruik maken van externe dienstverleners, blijft de Bevoegde betaaldienstverlener de aanbieder van betaaldiensten aan u en dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten die onder deze Betalingsvoorwaarden worden beschreven.

Gegevensbescherming [van toepassing op betaaldiensten die door andere eBay-betaaldienstverleners dan ECA worden geleverd; het Privacybeleid dat van toepassing is op ECA is te vinden in Deel V].

De betaaldiensten die wij uitvoeren, omvatten de verwerking van persoonsgegevens van uw kopers wanneer een verkoop plaatsvindt. Met betrekking tot deze gegevensverwerking treden u, de bevoegde Betaaldienstverlener en het uitbetalingsbedrijf elk op als afzonderlijke verantwoordelijken volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (die o.a. kan bestaan uit de algemene verordening gegevensbescherming, de California Consumer Privacy Act en andere wetten inzake gegevensbescherming waaraan u bent onderworpen). U stemt er hierbij mee in dat u uw verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens krachtens de hierboven genoemde toepasselijke privacywetgeving nakomt en dat u ons alle redelijke medewerking, informatie en bijstand verleent die nodig is om ons in staat te stellen onze verplichtingen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking na te komen.

9. Betaling van kosten en andere door u verschuldigde bedragen

U machtigt ons om alle hieronder beschreven bedragen te innen die u ons of onze Gelieerde ondernemingen verschuldigd bent (hierna 'Verschuldigde bedragen'):

 • Betaling van kosten;
 • terugbetaling of verrekening van bedragen die wij ten onrechte aan u hebben betaald door een fout in de betalingsverwerking of om andere redenen;
 • compensatie- of vrijwaringsvorderingen voor zover wij namens u of als gevolg van uw handelen of nalaten terugbetalingen, restituties of vooruitbetalingen aan kopers of derden doen of andere vorderingen tot terugbetaling tegen u indienen in overeenstemming met de bepalingen van deze Betalingsvoorwaarden met betrekking tot 'Geschillen', 'Retourzendingen en annuleringen; terugbetalingen', 'Kopersbescherming van eBay' of 'Boetes, dwangsommen en kosten';
 • belastingen met betrekking tot Betaaldiensten of uw gebruik van de door ons of door onze Gelieerde ondernemingen geleverde diensten, voor zover van toepassing en door de wet voorgeschreven;
 • kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten die voortvloeien uit een klachtenprocedure in verband met de terugboeking van kosten die door ons is aangespannen en waaraan u participeert; en
 • alle andere kosten die worden gemaakt in verband met uw gebruik van de services die door ons of onze Gelieerde ondernemingen aan u worden geleverd.

De verschuldigde bedragen kunnen worden geïnd in de vorm van een eenmalige betaling, per geval of periodiek middels de volgende methoden:

 • inhouding van verschuldigde bedragen op uw huidige of toekomstige uitbetalingen met betrekking tot transacties;
 • afschrijven van de zichtrekening die u voor uitbetaling hebt opgegeven (waarvoor u ons, voor zover nodig, een machtiging tot domiciliëring hebt gegeven of ons een incassomachtiging op andere wijze hebt verstrekt);
 • afschrijven via het betaalmiddel of de betalingsmethode die u hebt geautoriseerd of hebt opgegeven bij ons of bij een van onze Gelieerde ondernemingen (bijvoorbeeld om verkoopkosten of verzendlabels te betalen of om geschillen op te lossen);
 • betaling van het verschuldigde bedrag via een factuur die u ontvangt van een van onze Gelieerde ondernemingen voor uw gebruik van eBay Services; en
 • inschakelen van incassobureaus of het gebruik van andere incassoprocedures.

U machtigt ons om naar eigen goeddunken uit de hierboven genoemde incassomethoden de juiste incassomethode te kiezen voor het terugbetalen, debiteren of verrekenen van verschuldigde bedragen in overeenstemming met Paragraaf 9.

Bovendien machtigt u de Gelieerde onderneming waarmee u de Gebruikersovereenkomst voor de levering van de eBay Services hebt gesloten waarop de Gebruikersovereenkomst van toepassing is om namens ons alle verschuldigde bedragen te incasseren via een betalingsmethode die u bij de Gelieerde onderneming voor betaling hebt opgegeven.

Wij houden u zonodig op de hoogte van de afschrijving van verschuldigde bedragen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van alle rechten die u eventueel hebt om een melding van bepaalde vooraf geautoriseerde afschrijvingen te ontvangen. Als u ons een SEPA- of BACS-machtiging voor domiciliëring geeft om verschuldigde bedragen van uw zichtrekening af te schrijven, ontvangt u de vereiste kennisgeving tenminste drie dagen voordat het bedrag van uw zichtrekening wordt afgeschreven. Op ieder moment tot aan het moment dat u expliciet de SEPA- of BACS-machtiging voor domiciliëring beëindigt, mogen wij de verschuldigde bedragen verrekenen op basis van een dergelijke machtiging.

Als een poging van ons om een verschuldigd bedrag af te schrijven van een door u geautoriseerde betalingsmethode mislukt vanwege een handeling of nalatigheid van uw kant, brengen we mogelijk de mislukte poging in rekening zoals uiteengezet op de pagina Kosten of in Deel III tot V hieronder.

Als per abuis een betaling aan u is gedaan of als u een saldo hebt ontvangen waar u op het moment van uitbetaling geen recht op hebt, dan stemt u er bij voorbaat mee in om dit bedrag op eerste verzoek onmiddellijk terug te betalen, zoals bepaald en voorgeschreven door ons.

10. Wijzigingen

We kunnen deze Betalingsvoorwaarden wijzigen door u schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld door een herziene versie van deze voorwaarden op onze website te plaatsen, met inbegrip van de Verkopershub of het Berichtencentrum van eBay). Wij zullen u ten minste veertien (14) dagen vóór de beoogde ingangsdatum van een dergelijke wijziging informeren of, indien uw Uitbetalingsbedrijf eBay Sarl is, twee (2) maanden van tevoren. Wijzigingen in kosten worden aan u medegedeeld op onze pagina Kosten, en kunnen onmiddellijk van kracht worden.

Als u een consument bent (dat wil zeggen geen bedrijf) waarvan het Uitbetalingsbedrijf eBay Sarl is, geldt uw toestemming voor de wijzigingen als verleend, indien u uw weigering deze te accepteren niet vóór de voorgestelde ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan eBay Sarl kenbaar hebt gemaakt. Voor alle andere verkopers geldt dat uw voortgezette gebruik van Betaaldiensten na de ingangsdatum van de wijzigingen betekent dat u de wijzigingen accepteert.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde wijzigingen, kunt u deze Betalingsvoorwaarden in overeenstemming met Paragraaf 11 ('Looptijd; Opzegging') op elk moment voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijzigingen zonder extra kosten opzeggen. Als u niet akkoord gaat met deze Betalingsvoorwaarden of delen daarvan, kan de mogelijkheid om via eBay te verkopen worden opgeschort of worden beperkt. Wij publiceren de gewijzigde Betalingsvoorwaarden altijd op de website van eBay.

11. Looptijd; Opzegging

Deze Betalingsvoorwaarden blijven voor onbepaalde tijd van kracht tenzij ze worden beëindigd in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.

We kunnen deze Betalingsvoorwaarden via schriftelijke kennisgeving binnen een termijn van veertien (14) dagen opzeggen of, als eBay Sarl uw Uitbetalingsbedrijf is, binnen een termijn van twee (2) maanden via e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres. In de volgende gevallen kunnen we deze Betalingsvoorwaarden ook met een kortere opzegtermijn of per direct opzeggen:

 • we zijn op grond van wettelijke voorschriften of een rechterlijke uitspraak tot opzegging gedwongen;
 • we zijn op grond van een besluit van de overheid gedwongen op te zeggen om aan onze verplichtingen met betrekking tot het voorkomen van witwaspraktijken of het financieren van terrorisme te voldoen;
 • we hebben redelijke gronden om te vermoeden dat u zich bezighoudt met ongeoorloofde of onwettige activiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële misdrijven zoals fraude, omkoping, corruptie, witwassen of het niet respecteren van sancties);
 • we kunnen uw identiteit of die van uw bedrijf of enige andere informatie met betrekking tot uw persoon niet verifiëren;
 • u hebt een wezenlijke contractuele verplichting uit deze Betalingsvoorwaarden geschonden of u handelt op een andere wijze die ernstig of voortdurend in strijd is met een of meerdere van de bepalingen hiervan.

Als eBay Sarl uw Uitbetalingsbedrijf is, kunt u deze Betalingsvoorwaarden opzeggen, onverminderd de hierboven vermelde redenen voor opzegging, door eBay Sarl één (1) maand van tevoren een e-mail te sturen naar e-mailadres paymentsinfobenl@benl.ebay.be.

Als eBay Sarl niet uw Uitbetalingsbedrijf is, kunt u deze Betalingsvoorwaarden te allen tijde opzeggen door uw eBay-account te sluiten. Als u na een dergelijke opzegging gebruikmaakt van Betaaldiensten wordt ervan uitgegaan dat u deze Betalingsvoorwaarden opnieuw hebt geaccepteerd.

Als u zichzelf opzegt bij één Betaaldienstverlener van eBay, geldt dit ook als opzegging bij de overige Betaaldienstverleners van eBay.

Zodra u jezelf voor Betaaldiensten van eBay hebt ingeschreven en uw eBay-account hiervoor is geactiveerd, wordt het gebruik van Betaaldiensten een voorwaarde voor het gebruik van uw eBay-account. Als u deze overeenkomst opzegt, kunt u uw eBay-account daarom niet meer herstellen in de status die het had vóór uw registratie voor Betaaldiensten. Onze Gelieerde ondernemingen die de eBay Services aan u leveren in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst kunnen de Gebruikersovereenkomst beëindigen krachtens de daarin opgenomen bepalingen inzake de opzegging.

De opzegging van deze overeenkomst laat de tot het moment van de opzegging ontstane rechten en plichten van een van de partijen en/of alle voorwaarden onverlet die (expliciet of impliciet) ook na de opzegging van kracht moeten blijven. Als er op de ingangsdatum van de opzegging nog betalingstransacties openstaan, worden deze in overeenstemming met de bepalingen van deze Betalingsvoorwaarden verwerkt voor zover dit niet wettelijk verboden is. Vanaf het moment dat de opzegging van kracht wordt, kunt u geen objecten meer aanbieden op de eBay Services.

12. Overdracht

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, onze rechten en verplichtingen onder deze Betalingsvoorwaarden overdragen. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

II. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN eCI

Naast de bovengenoemde Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing wanneer u gebruikmaakt van betaaldiensten van eCI. In dit deel verwijst 'wij' of 'ons' naar eCI.

Tussen u en eCI maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden, voor zover deze van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Gebruikersovereenkomst en deze Betalingsvoorwaarden, hebben onderhavige Betalingsvoorwaarden voorrang.

Deel II uitklappen

III. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN EBAY SARL

Naast de bovengenoemde Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing wanneer u gebruikmaakt van betaaldiensten van eBay Sarl. In dit deel verwijst 'wij' of 'ons' naar eBay Sarl.

Tussen u en eBay Sarl maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden, voor zover deze van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Gebruikersovereenkomst en deze Betalingsvoorwaarden, hebben onderhavige Betalingsvoorwaarden voorrang.

1. Betalingsverwerking

U machtigt eBay Sarl om betalingen die zij namens u ontvangt, te innen en af te handelen. Ten behoeve van de betalingsverwerking handelen wij als betaaldienstverlener voor u in uw hoedanigheid van begunstigde. In het geval van een terugbetaling, terugboeking of soortgelijke situatie kunt u ook als betaler worden gezien, waarbij eBay Sarl wederom als uw betaaldienstverlener fungeert.

Bij acceptatie van de door de koper gebruikte betalingsmethode (bijv. zijn/haar Visa-kaart) en bij autorisatie van de betaling is uw betalingsvordering op de koper voldaan, ongeacht of wij die betaling ook daadwerkelijk aan u uitbetalen. Indien wij deze betaling niet aan u uitbetalen zoals beschreven in deze Betalingsvoorwaarden, kunt u alleen tegen ons en niet tegen de koper een terugvordering instellen. Voor zover toegestaan volgens de voorwaarden van een derde partij of een voor ons bevoegde autoriteit, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor uw handelen of verzuim en erkent u dat we een dergelijke aansprakelijkheid afwijzen.

2. Uitvoering van betalingstransacties

In het kader van uw gebruik van Betaaldiensten als begunstigde worden de betalingstransacties uitgevoerd in overeenstemming met de regels en de richtlijnen voor de procedures van de betalingssystemen, tenzij anders overeengekomen.

Vereiste gegevens

De betalingsplichtige (bijvoorbeeld de koper van een object dat u op eBay hebt verkocht) is ervoor verantwoordelijk dat wij de informatie ontvangen die nodig is om de betalingstransactie af te ronden. Indien wij niet over de vereiste informatie beschikken voor de uitvoering van de betalingstransactie behouden wij ons het recht voor om de voor een betalingstransactie vereiste gegevens op te vragen bij de Betaaldienstverlener van de betalingsplichtige.

Voor de uitvoering van een betalingstransactie hebben we de volgende gegevens nodig:

 • uw naam,
 • uw eBay-gebruikersnaam,
 • de naam van de koper (voor zover van toepassing),
 • de gebruikersnaam op eBay van de koper en alle overige gegevens van de koper die wij of de Betaaldienstverlener van de koper nodig hebben (voor zover van toepassing),
 • de munteenheid van de betalingstransactie (indien mogelijk als afkorting),
 • het bedrag van de betalingstransactie, en
 • de bankgegevens van de begunstigde.

Indien de door u of uw betalingsplichtige verstrekte informatie niet volledig beschikbaar of onjuist is, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, vertraging of andere gevolgen die voortvloeien uit de desbetreffende niet uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie.

Ontvangst van betalingsopdrachten

Een betalingsopdracht geldt als door ons ontvangen in de volgende gevallen:

 • indien uitgevoerd met een betaalkaart: in overeenstemming met de regels en voorschriften van de betaalkaartsystemen;
 • indien gedaan via onze beschikbare elektronische communicatiekanalen: op de werkdag waarop de betalingsopdracht daadwerkelijk door ons wordt ontvangen.

Indien de betalingsopdracht op een andere dag dan een werkdag wordt ontvangen, wordt deze geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. Als 'werkdagen' gelden in dit Deel III van de Betalingsvoorwaarden de dagen waarop de banken in Luxemburg regulier geopend zijn.

Zodra een betalingsopdracht is ontvangen, kan deze niet meer worden herroepen. Als de uitvoering van een betalingsopdracht echter voor een bepaalde dag is overeengekomen, kunt u de betalingsopdracht uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de overeengekomen werkdag herroepen.

Weigering van betalingsopdrachten

We behouden ons het recht voor om de uitvoering van een betalingsopdracht onder de volgende omstandigheden te weigeren:

 • de informatie bij de betalingsopdracht is feitelijk onjuist en/of onvolledig;
 • u hebt niet voldaan aan uw verplichtingen krachtens deze Betalingsvoorwaarden, respectievelijk aan uw verplichtingen uit hoofde van enige andere overeenkomst tussen u en ons;
 • er bestaat enige twijfel over de geldigheid van de opdracht of over de identiteit of de bevoegdheid van de persoon die de betalingsopdracht gaf;
 • de betalingsopdracht, als deze wordt uitgevoerd, zou leiden tot een schending van toepasselijke regels, wetten of regelgeving.

We kunnen in bepaalde omstandigheden een redelijke vergoeding in rekening brengen voor een dergelijke weigering.

U erkent dat wij in verband met de uitvoering van een betalingstransactie mogelijk de bovenstaande informatie en uw geregistreerde adres of de maatschappelijke zetel van uw bedrijf bekend moeten maken aan de Betaaldienstverlener van de koper (en mogelijk ook aan de tussenpersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van een betalingstransactie). U accepteert dit uitdrukkelijk en draagt ons hierbij op de genoemde gegevens bekend te maken.

Indien u de betaler bent, hangt de uitvoering van de transactie eventueel af van het feit of we voor de uitvoering het desbetreffende bedrag van u hebben ontvangen.

3. Uitbetaling van bedragen; Verzendlabels

We betalen de ontvangen opbrengsten uit op de Gekoppelde rekening die u voor uitbetaling hebt opgegeven. Uw transactieopbrengsten, met uitzondering van de opbrengsten die worden vastgehouden krachtens deze Betalingsvoorwaarden en met inachtneming van de geschatte afwikkelingstermijnen die in de volgende zin worden uiteengezet, worden samengevoegd tot een dagelijkse batch ter afrekening aan u om te worden uitbetaald op de met u overeengekomen wijze (bijvoorbeeld één dagelijkse afrekening voor alle transacties die die dag klaar zijn voor uitbetaling aan u). Wij gaan ervan uit dat de opbrengst van uw Betaaldiensten-transacties over het algemeen na ongeveer één of twee werkdagen na de bestelling van de koper voor uitbetaling aan u zal worden opgedragen. De werkelijke uitbetalingstermijnen voor individuele transacties kunnen echter variëren, afhankelijk van de door de koper gekozen betalingsmethode en de datum waarop wij de betaling voor de transactie ontvangen. Indien dit echter nodig is om redenen van naleving of om risico's te vermijden, kunnen we een andere procedure volgen dan deze. Als we uw opbrengst niet kunnen betalen, behouden we ons het recht voor, afhankelijk van de reden waarom we uw opbrengst niet kunnen betalen, het bedrag aan de koper terug te geven (bijvoorbeeld als we uw gegevens om technische of andere redenen niet kunnen verwerken) of met deze bedragen op een andere manier te werk te gaan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of ons beleid.

Wij geven u maandelijks gratis overzichten van uw transacties, die u kunt raadplegen in de Verkopershub.

Als kopers voor eigen rekening een retourlabel voor verzending kopen op de eBay-website, kan eBay automatisch de verzendkosten van het terugbetalingsbedrag aftrekken, die de koper van u ontvangt. Indien dit gebeurt, gaat u ermee akkoord (als debiteur aan de koper voor de terugbetaling) om vervolgens de verplichting tot betaling van de verzendkosten aan de vervoerder te betalen en om ons te autoriseren om een toepasselijke deel van het terugbetalingsbedrag te gebruiken om de vervoerder namens u te betalen. In dit geval betaalt u geen bijkomende verzendkosten.

4. Aansprakelijkheid voor ongeoorloofde betalingstransacties

U bent volledig aansprakelijk voor alle verliezen in verband met enig ongeoorloofd gebruik van het betaalinstrument indien u frauduleus hebt gehandeld met betrekking tot de betalingstransactie in kwestie of indien u opzettelijk of door grove nalatigheid een of meer van uw plichten uit hoofde van deze overeenkomst hebt geschonden (bijvoorbeeld door uw wachtwoorden niet veilig te bewaren of te verzuimen ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijk incident).

5. Onze aansprakelijkheid voor onjuist of niet-uitgevoerde betalingstransacties

Wij betalen u het bedrag volledig terug en zijn aansprakelijk voor elk verlies dat direct en redelijkerwijs te verwachten is als gevolg van een onjuiste of niet-uitgevoerde betalingstransactie, op voorwaarde dat u ons onmiddellijk van een dergelijke betalingstransactie op de hoogte hebt gesteld, en in elk geval slechts tot dertien (13) maanden na de datum van uitvoering van de transactie, tenzij wij hebben nagelaten om u de informatie met betrekking tot de transactie te verstrekken.

6. RatePAY

Op bepaalde Europese websites van eBay kunnen kopers kiezen voor een betalingsmethode van RatePAY om het aankoopbedrag te betalen voor een object dat u aan hen hebt verkocht. U erkent en verplicht u hiermee te houden aan de Algemene voorwaarden voor betalingsmethoden van RatePAY die een integraal onderdeel van deze Betalingsvoorwaarden vormen. Zoals meer specifiek uiteengezet in de Algemene voorwaarden van RatePAY, gaat u akkoord met het verkopen en overdragen van uw aankoopprijsterugvorderingen tegen kopers die hebben gekozen voor de RatePAY-betalingsmethoden aan eBay Sarl. eBay Sarl zal deze terugvorderingen verkopen en overdragen aan Adyen N.V., waarna Adyen N.V. op haar beurt de terugvorderingen zal verkopen en overdragen aan RatePAY GmbH. Daarom zullen kopers die gebruik maken van de RatePAY-betalingsmethode hun betalingen doen aan RatePAY GmbH, die deze betalingen via Adyen N.V. doorstuurt naar eBay Sarl, zodat eBay Sarl de betalingen in overeenstemming met deze Betalingsvoorwaarden kan verwerken en aan u uitbetalen.

Algemene voorwaarden voor de betalingsmethode van RatePAY

7. Corrigerende maatregelen

Als we kennis nemen van vermoedelijke of daadwerkelijke fraude of andere veiligheidsproblemen met uw eBay-account, informeren we u hierover per e-mail en geven we u tips over hoe u uw eBay-account kunt beveiligen.

8. Algemene bepalingen

Uitsluiting van bepaalde bepalingen voor ondernemers

Als u onze betaaldiensten als ondernemer gebruikt, gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van Artikel 79, lid 1, Artikel 81, lid 3, Artikel 86, 88, 89, 90, 93, 101 en Titel III van de Luxemburgse wet van 10 november 2009 betreffende betaaldiensten niet van toepassing zijn op uw gebruik van onze betaaldiensten.

Particulieren

Als u als particulier handelt in eigen naam en geen onderneming vertegenwoordigt, mag u geen gebruik maken van Betaaldiensten om geld te ontvangen of over te maken in naam van een andere natuurlijke persoon of een andere entiteit.

Klachten van klanten

Eventuele klachten over eBay Sarl of de services van eBay Sarl moeten in eerste instantie worden gericht aan de klantenservice van eBay Sarl. U gaat ermee akkoord dat alle antwoorden die daarmee verband houden per e-mail door eBay Sarl aan u mogen worden verzonden.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van eBay Sarl, kunt u uw klacht ook naar de CSSF (www.cssf.lu) sturen. Dit is de bevoegde instantie voor de behandeling van buitengerechtelijke klachten van klanten van in Luxemburg erkende betaaldienstverleners. Meer informatie vindt u in onze Richtlijn voor de omgang met klachten.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u uw klacht voorleggen aan de Financial Ombudsman Services. Meer informatie vindt u op de website van de Financial Ombudsman en in de brochure Financial Ombudsman Services Standard (telkens in het Engels).

Communicatie

Wij communiceren met u in de talen waarin wij u deze Betalingsvoorwaarden hebben verstrekt. U gaat ermee akkoord dat wij u meldingen of andere informatie kunnen sturen door een bericht te plaatsen in uw eBay-account, u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij ons hebt opgegeven, het bericht per post te sturen naar het opgegeven postadres, u te bellen of u een bericht te sturen naar uw mobiele apparaten.

Kennisgevingen met rechtskracht aan eBay Sarl (anders dan een kennisgeving van opzegging in overeenstemming met Paragraaf 11 van Deel I) moeten per post worden verstuurd naar eBay S.à.r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

U kunt bij ons kopieën opvragen van alle documenten die volgens de wet openbaar moeten worden gemaakt (met inbegrip van deze Betalingsvoorwaarden). Wij zullen deze informatie aan u ter beschikking stellen in een vorm die u in staat stelt de informatie op te slaan en te reproduceren (bijvoorbeeld per e-mail) of, indien u dat wenst, op papier.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Betalingsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het Groothertogdom Luxemburg en moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Indien u handelt als consument (en niet als onderneming) en de verplichte consumentenbeschermingswetgeving van het land van uw woonplaats bepalingen bevat die gunstiger voor u zijn, zijn deze gunstigere bepalingen van toepassing, ongeacht de keuze voor het Luxemburgse recht.

Als consument kunt u eventuele juridische procedures met betrekking tot de Algemene Betalingsvoorwaarden en deze aanvullende betalingsvoorwaarden voor betaaldiensten van eBay Sarl aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken van het land waar u woont of bij de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van eBay Sarl in Luxemburg. Als eBay Sarl een vordering tegen u als consument wil instellen, kunnen we dat alleen doen bij de rechtbanken van het land van uw woonplaats. Als u een ondernemer bent, gaat u ermee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg bevoegd zijn.

IV. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN ECCA

Aanvullend op de bovenstaande Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing wanneer u gebruik maakt van de betaaldiensten van ECCA. In deze Paragraaf verwijzen 'wij', 'we' of 'ons' naar ECCA.

Tussen u en ECCA maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Gebruikersovereenkomst en deze Betalingsvoorwaarden, hebben onderhavige Betalingsvoorwaarden voorrang.

Deel IV uitklappen

V. AANVULLENDE BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN ECA

Aanvullend op de bovenstaande Algemene betalingsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing wanneer u gebruik maakt van de betaaldiensten van ECA. In deze Paragraaf verwijzen 'wij', 'we' of 'ons' naar ECA.

Tussen u en ECA maken de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst deel uit van deze Betalingsvoorwaarden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Gebruikersovereenkomst en deze Betalingsvoorwaarden, hebben onderhavige Betalingsvoorwaarden voorrang.

Deel V uitklappen